България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота в ЕС

България е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота в ЕС

Жените у нас живеят 7 години по-дълго от мъжете, отчете националната статистика

Очак­ваната средна продъл­жител­ност на пред­с­тоящия живот общо за населението на страната, изчис­лена за периода 20162018 г., е 74,8 години, като спрямо пред­ход­ния период от 2015 до 2017 г. остава неп­роменена, съобщи Национал­ният статис­тически инс­титут. Бъл­гария заедно с Лат­вия е сред страните с най-ниска средна продъл­жител­ност на живота на населението в Евросъюза, а с най-висока са Испания – 83,4 г., и Италия – 83,1 г. Раз­лич­ната смър­т­ност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определя и раз­лич­ната средна продъл­жител­ност на живота при тези категории население. Сред­ната продъл­жител­ност на живота при мъжете е 71,4 г., докато при жените е със 7 години по-висока – 78,4 г. Между 2008 и 2018 г. увеличението при мъжете е с 1,9, а при жените — с 1,8 г., показ­ват дан­ните на национал­ната статис­тика. Сред­ната продъл­жител­ност на живота на бъл­гарите в градовете е с 2,9 години по-висока, или 75,7, откол­кото на населението в селата – 72,8 г. Спрямо 2008 г. за населението в градовете увеличението е с 2,3 години, а за населението в селата е с една година.

За хората, дос­тиг­нали въз­раст 65 навър­шени години, очак­ваната продъл­жител­ност на живота е 16,1 г., като за мъжете и жените тя е съот­ветно 14,1 и 17,8 г. За периода 20082018 г. очак­ваната продъл­жител­ност на живота на хората, навър­шили 65 години, се е увеличила с 1,2 години – 0,9 за мъжете и 1,5 за жените. Очак­ваната продъл­жител­ност на живота варира от 72,7 в област Мон­тана до 76,6 години в столицата София и Кър­джали, като общо в осем области тя е над сред­ната за страната. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е раз­ликата между двата пола в област Силис­тра – 8,5 години, а най-малка е в столицата и Шумен — 6 години, комен­тира Епицентър.бг.