Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб19092020

Брой 179, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6579 BGN1 GBP = 2.13682 BGN1 CHF = 1.82073 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Елена Йончева: Борисов ни вади от ЕС като начин на живот и правила

Елена Йончева: Борисов ни вади от ЕС като начин на живот и правила

Елена Йончева: Борисов ни вади от ЕС като начин на живот и правила

Над 7 000 000 000 лева са влезли в земеделието, 70% от тях са отишли в 100 фирми, приближени на властта

Защо Северозападна Бъл­гария е най-изостаналият регион и тук е най-голямата бед­ност и смър­т­ност. Дават ни милиарди, къде отиват те? Защо не се насоч­ват към тези региони?“ Това заяви при среща с жителите на гр. Мез­дра водачът на лис­тата на “БСП за Бъл­гария“ Елена Йон­чева. Тя обясни, че приоритет на ЕС е израв­няване на раз­личията не само между страните, но и между отдел­ните региони в отдел­ните дър­жави. „Борисов не го интересува съд­бата на хората, а забогатяването на една определена група”, категорична бе тя.

Йон­чева попита и какво се случва с бъл­гар­с­кото село. Тя обясни, че над 7 млрд. лв. са влезли в Бъл­гария за сел­с­кото стопан­с­тво, но 70 % от тях са отишли само в 100 фирми, въп­реки че много земедел­ски произ­водители живеят под прага на бед­ността. „С тази политика Борисов ни изважда от ЕС като начин на живот”, заяви водачът на лис­тата на левицата. Тя обясни, че Бъл­гария намалява с 45 хил. души всяка година „Ако тази тен­ден­ция продължи, ще ни тряб­ват 47 години да нас­тиг­нем ЕС и то, ако той остане на тези нива. Водената от правител­с­т­вото политика гаран­тира бед­ност не само на това поколение, но и на след­ващите”, наб­легна Йон­чева. Тя под­черта, че алтер­нативата, която левицата пред­лага, е сред­с­т­вата, които се дават на Бъл­гария за земеделие, да отидат в мал­ките и сред­ните произ­водители, при младите фер­мери.

Елена Йон­чева обясни, че друг проб­лем на много региони в Бъл­гария е демог­раф­с­ката криза. Като пред­ложения на левицата за борба с демог­раф­с­ката криза тя посочи семейно подоходно облагане, намаляване с 50 лв. на данъците на работещи родители, без­п­латни дет­ски градини, качес­т­вено образование и здравеопаз­ване във всички региони, така че бол­ници, като тези в Мез­дра и Враца, да не са на прага на фалит.

Проф. Мариана Модева: Да уважаваме бъл­гар­с­кото културно-историческо нас­лед­с­тво

Искаме промяна в Европа, да се борим с раз­лич­ните скорости на ЕС, промяна за социална Европа, в която хората са в цен­търа на политиката, а не раз­лични кор­поративни интереси”, заяви кан­дидатът за евродепутат проф. Мариана Модева.  Тя под­черта, че вече 12 години след влизането ни в ЕС Бъл­гария е все още на раз­лични скорости. По думите й бъл­гар­с­кото културно-историческо нас­лед­с­тво е изк­лючителна цен­ност и трябва да го уважаваме, също като европейс­кото. „Имаме какво да пред­ложим като кон­к­ретни стъпки за подоб­ряване на живота на хората у нас, така че Северозападна Бъл­гаря да не е сред най-бедните региони в ЕС. Трябва да се работи за израв­няване на стан­дарта и доходите, а не да изгубим близо 2 млн. души, кол­кото до момента са напус­нали страната ни. Затова европейс­ките избори са важни, те са тест за управ­лението у нас”, комен­тира проф. Модева.

Кирил Доб­рев: На 26-ти май ще се борим за своята свобода с номер 18

На 26-ти май ще се борим за своята свобода с номер 18”. Това заяви зам.-председателят на БСП Кирил Доб­рев. Той обясни, че става въп­рос за свободата да гласуваме, да говорим– как­вото мис­лим „Ние сме в задънена улица и шан­сът, който имаме е на 26-ти май, е да се преборим за промяна.“- каза той. По думите му на 26-ти залагаме бъдещето на Бъл­гария. „Знаете какъв натиск ще има за мес­т­ните избори. Раз­читаме на вас. Без общата под­к­репа, няма да се справим. Изборите са европейски, но решаването на всеки един бъл­гар­ски проб­лем минава от там”, заяви той.

На събитието присъс­т­ваха народ­ните пред­с­тавители от областта Николай Иванов и Иван Генов, облас­т­ният пред­седател на БСП–Враца Ивайло Лилов, кметът на Мез­дра – Генади Съб­ков и пред­седателят на БСП-Мездра д-р Илиана Михай­лова.

 

България

Икономика

Световната банка: Намалява качеството на образованието в България

Светов­ната банка: Намалява качес­т­вото на образованието в Бъл­гария

Албания, Азер­байджан и Русия са сред пър­вите 10 дър­жави, пос­тиг­нали глобален нап­редък в областта на здравеопаз­ването и образованието В Бълга…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Голямата ерусалимска синагога остава затворена за еврейската Нова година

Голямата ерусалим­ска синагога остава зат­ворена за еврейс­ката Нова година

Голямата синагога в Ерусалим ще остане зат­ворена за вяр­ващите на еврейс­ката Нова година за пръв път в историята си, поради наложените във вр…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...