Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон10082020

Брой 150, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.6551 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81028 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) 290 хил. лв. санкции за ремонта на “Графа“

290 хил. лв. санкции за ремонта на “Графа“

290 хил. лв. санкции за ремонта на “Графа“

Глоба от 290 хиляди лева получават всички ангажирани с ремонта на столич­ната улица “Граф Игнатиев“ заради дефекти. На пллощад “Славей­ков“ бе мон­тирана на мяс­тото си емб­лематич­ната пейка на Пенчо и Петко Славей­кови.

Пред­с­тои да бъде вър­ната книж­ната борса, която обаче няма да заеме цялото прос­т­ран­с­тво на площада’, посочи кметът Йор­данка Фан­дъкова. Изпъл­нението на този проект беше изк­лючително необ­ходимо за града и аз продъл­жавам да твърдя това. Пред­с­тавители на над­зора и на Дирек­ция “Тран­с­пор­тна инф­рас­т­рук­тура“ проверяваха всички строително-ремонтни дей­ности. Комисията приема за завър­шени строител­ните дей­ности, но в отделни учас­тъци кон­с­татира незадоволително качес­тво. Изчис­лените до момента неус­тойки за качес­тво са в раз­мер на 109 000 лева. На изпъл­нителя беше наложена и глоба в раз­мер на 57 000 лева за пов­редени дър­вета. Вчера при провер­ката от страна на Столич­ния инс­пек­торат е наложена и мак­симална глоба за недобро почис­т­ване на обекта при предаването му от 3000 лева, обясни още Фан­дъкова пред Канал 3. 8 години е гаран­цията на ремонта на улица “Граф Игнатиев“. За този период дефек­тите ще бъдат отс­т­ранявани за сметка на фирмата-изпълнител на ремон­т­ните дей­ности.

България

Икономика

Зърнопроизводителите вече кандидатстват за кредити с 2% лихва

Зър­ноп­роиз­водителите вече кан­дидат­с­т­ват за кредити с 2% лихва

Приемът е до 16 октомври, а изплащането на средствата - до 21 декември

Отворен е прием за нис­колих­вени кредити за произ­вод­с­тво на пшеница, Ре…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

За натровените крави обезщетения има, за отровителя на Марица – нула санкции!

За нат­ровените крави обез­щетения има, за отровителя на Марица – нула сан­к­ции!

А фермерите инвестират в чиста среда

Не знам как минис­т­рите в това правител­с­тво комуникират помежду си, но по отношение на огром­ния проб­лем с…

Прочети още:

Loading...