Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Караянчева пред руския Сенат: Подкрепяме “Турски поток“ през България

Караянчева пред руския Сенат: Подкрепяме “Турски поток“ през България

Караянчева пред руския Сенат: Подкрепяме “Турски поток“ през България

Сътрудничество с Русия в областта на ядрената енергетика заслужава внимателно, отговорно и задълбочено обсъждане, заяви председателят на НС.

Има голям потен­циал за задъл­бочаване на двус­т­ран­ните отношения в сферата на енер­гетиката, където Русия и Бъл­гария са дъл­гогодишни пар­т­ньори, комен­тира пред­седателят на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева в изказ­ването си пред членовете на Съвета на федерацията на Федерал­ното съб­рание на Рус­ката федерация. За първи път пред­седател на бъл­гар­с­кия пар­ламент говори пред пред­с­тавителите в гор­ната камара на рус­кия пар­ламент, съоб­щават от прес­цен­търа на Народ­ното съб­рание.

Караян­чева уточни, че сът­руд­ничес­т­вото в енер­гетиката трябва да бъде продъл­жено при спаз­ване на прин­ципите – целесъоб­раз­ност, кон­курен­тост, проз­рач­ност, сигур­ност на дос­тав­ките и пазарно обос­нована цена. Бъл­гария води политика, насочена към гаран­тиране на енер­гий­ната сигур­ност както за страната, така и за Евросъюза, добави тя.

Пред­седателят на Народ­ното съб­рание дек­ларира, че страната ни под­к­репя въз­мож­ността за преминаване на раз­к­лонение на „Тур­ски поток“ през територията на Бъл­гария в кон­тек­ста на съз­даването на регионал­ния газов хъб „Бал­кан“. Така ще се пос­тигне реална дивер­сификация на дос­тав­ките на газ и кон­курен­тни цени, добави Караян­чева и уточни, че Бъл­гария не въз­разява срещу нито един проект, който отговаря на дейс­т­ващото европейско законодател­с­тво, доп­ринася за сигур­ността на дос­тав­ките и целите на Енер­гий­ния съюз и е икономически обос­нован. Пред­седателят на Народ­ното съб­рание отбеляза, че сът­руд­ничес­т­вото между Бъл­гария и Русия в областта на ядрената енер­гетика зас­лужава внимателно, отговорно и задъл­бочено обсъж­дане. В днев­ния ред на българо-руското сът­руд­ничес­тво са и инвес­тицион­ните пер­с­пек­тиви, категорична е тя. През пос­лед­ната година и половина политичес­кият диалог между Бъл­гария и Русия на най-високо ниво е обнадеж­даващ, посочи в словото си Цвета Караян­чева. Тя под­черта, че динамиката на политичес­ките кон­такти, както и солид­ният потен­циал на двус­т­ран­ните връзки, трябва да доведат до увеличаване на прак­тичес­кото взаим­ноиз­годно сът­руд­ничес­тво. Ние искаме да раз­виваме отношения с Рус­ката федерация, основани на диалога, кон­с­т­рук­тив­ното сът­руд­ничес­тво и взаим­ното зачитане на интересите, заяви пред­седателят на Народ­ното съб­рание. В началото на изказ­ването си пред­седателят на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева под­черта, че отношенията между Бъл­гария и Русия са споени с най-здравата връзка – тази на духа, вярата и кул­турата. Те са положени върху солиден исторически фун­дамент, имат дъл­голетна история и силен емоционален заряд. Славянобъл­гар­с­ката пис­меност, книж­нина и кул­тура, езиковата и духовна близост, делото на светите рав­ноапос­толи Кирил и Методий и на още плеяда дейци на славян­с­кото прос­вещение винаги ще озаряват връз­ките между нашите народи, отбеляза още Караян­чева.

Отношенията между Бъл­гария и Русия имат дъл­боки корени във вековете, но несъм­нено връхна точка в летописа на българо-руските връзки е Освобож­дението на Бъл­гария, заяви пред­седателят на Народ­ното съб­рание. Ние пом­ним и никога не ще заб­равим – за свободата на нашето Отечес­тво загинаха хиляди руски войни, свободата въз­к­реси за нов живот бъл­гар­с­ката дър­жава и проп­рави пътя й към модер­ната европейска дър­жав­ност, под­черта Караян­чева. Вече 140 години Бъл­гария съх­ранява дъл­боката благодар­ност към Русия за въз­с­тановяването на бъл­гар­с­ката дър­жав­ност, добави тя. Пред­седателят на Народ­ното съб­рание посочи, че сега българо-руските отношения се раз­виват в условията на един неп­рекъс­нато услож­няващ се свят, свят на ескалиращи кризи, на дълги процеси на уреж­дане на кон­ф­ликти, на крехки баланси и на трудно напас­ване на интереси в меж­дународен план. В диалога с Русия Бъл­гария се ръководи от своите национални интереси и от общата политика на държавите-членки на ЕС и НАТО, посочи тя. Бъл­гария в качес­т­вото си на пъл­ноп­равен член на Евросъюза и НАТО би могла да способ­с­тва за раз­витие на диалога на тези две организации с Рус­ката федерация, добави Цвета Караян­чева. Бъл­гария има интерес от въз­с­тановяване на доверието и от раз­витието на отк­рити и праг­матични отношения между Брюк­сел и Мос­ква, заяви пред­седателят на бъл­гар­с­кия пар­ламент.

Мос­ква привет­с­тва готов­ността на Бъл­гария да осигури тран­зита на “Тур­ски поток“

Самолетите Су-25 ще бъдат ремон­тирани в Бъл­гария в завода „Авионамс“ и страната ни отп­равя покана към Русия в ускорени срокове руски инженери и специалисти да се включат в дей­нос­тите по ремонта, съобщи пред­седателят на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева по време на срещата си с минис­търа на вън­ш­ните работи на Рус­ката федерация Сер­гей Лав­ров. Тя допълни, че страната ни се стреми да работи в условия на взаимeн интерес. Смятаме, че Русия има своето важно място в меж­дународ­ния диалог и Бъл­гария като член на Европейс­кия съюз и НАТО може да бъде мост за добри и кон­с­т­рук­тивни отношения между Русия и тези две организации, под­черта още пред­седателят на бъл­гар­с­кия пар­ламент. Цвета Караян­чева посочи, че няма пречка да раз­виваме активно сът­руд­ничес­тво в облас­тите на туризма, сел­с­кото стопан­с­тво, науката и образованието. Тя под­черта, че пар­ламен­тите на двете страни водят интен­зивен диалог и си взаимодейс­т­ват по линия на групите за приятел­с­тво.

Сер­гей Лав­ров пот­върди, че от сеп­тем­ври бъл­гар­с­ките студенти ще могат да работят почасово в Русия, както и че от догодина рус­ката страна ще увеличи броя на стипен­диите за бъл­гар­ски студенти от 225 на 300. Минис­търът на вън­ш­ните работи на Рус­ката федерация Сер­гей Лав­ров акцен­тира върху интен­зив­ните отношенията между Бъл­гария и Русия. Отбелязано беше, че отношенията между Бъл­гария и Рус­ката федерация се основават на дъл­гогодишни исторически традиции, кул­турна близост и приятел­ски връзки между двата народа. Двамата посочиха важ­ността на въз­мож­нос­тите за раз­витие на двус­т­ран­ните отношения в енер­гетиката и под­чер­таха, че двете страни полагат усилия за под­к­репа на тези отношения. По време на раз­говора беше припом­нено, че диалогът между Бъл­гария и Русия беше пот­вър­ден при раз­мяната на визити на бъл­гар­с­ките премиер и президент и по време на срещите им в рам­ките на раз­лични форуми. Под­чер­тано беше още, че праг­матиз­мът в двус­т­ран­ните отношения личи и от под­новената работа на Меж­дуп­равител­с­т­вената комисия, като пред­с­тои и ново нейно заседание през сеп­тем­ври в Бъл­гария. От руска страна беше привет­с­т­вана готов­ността на Бъл­гария да осигури тран­зита на газ от „Тур­ски поток“ към Европа, което ще помогне на Бъл­гария да укрепи ролята си на европейс­ката газова карта.

По време на раз­говора беше отбелязано и успеш­ното сът­руд­ничес­тво по линия на учас­тието на „Росатом“ в удъл­жаването на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ „Коз­лодуй“. Под­чер­тано беше още, че Бъл­гария е поканила „Росатом“ да учас­тва в процедурата за избор на стратегически инвес­титор за изг­раж­дане на АЕЦ „Белене“. Цвета Караян­чева припомни, че проек­тът ще бъде реализиран напълно на пазарен прин­цип и Бъл­гария няма да предос­тавя дър­жавни гаран­ции или договори за изкупуване на елек­т­роенер­гия на преферен­циални цени. На масата на диалога винаги се намира най-добро решение за народите на всички страни, отбеляза пред­седателят на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева. По думите й раз­к­лонението към Бъл­гария на „Тур­ски поток“ може да се нарича „Бал­кан­ски поток“. Строежът ще е в съот­вет­с­т­вие с Трети енер­гиен пакет на ЕК, добави тя. Пред­седателят на Народ­ното съб­рание и рус­кият вън­шен минис­тър обсъдиха раз­витието на туризма. Като пример Цвета Караян­чева отново посочи увеличения брой на изнесените бюра за издаване на визи на руски туристи.

Оптимисти сме за раз­витието на двус­т­ран­ните отношения между Бъл­гария и Русия. Това беше общото пос­лание на пред­седателя на Народ­ното съб­рание Цвета Караян­чева и министър-председателя на Рус­ката федерация Дмит­рий Мед­ведев по време на работна среща в Дома на правител­с­т­вото в Мос­ква. Цвета Караян­чева благодари на Дмит­рий Мед­ведев за решението на казуса с въз­мож­ността бъл­гар­с­ките студенти да работят почасово в Рус­ката федерация. Пред­седателят на пар­ламента гаран­тира, че бъл­гар­с­ката страна полага необ­ходимите усилия за реализацията на проекта за изг­раж­дането на раз­к­лонението от „Тур­ски поток“ към Бъл­гария и Сър­бия, което страната ни пред­лага да се нарича „Бал­кан­ски поток“. Проек­тът се изг­ражда по всички европейски изис­к­вания и чрез свър­з­ването му с газов хъб „Бал­кан“ ще гаран­тира стратегичес­ката роля на Бъл­гария на европейс­ката газова карта, заяви Цвета Караян­чева. Рус­кият премиер Дмит­рий Мед­ведев привет­с­тва работата по изг­раж­дането и раз­ширяването на газовата инф­рас­т­рук­тура в Бъл­гария и региона и изрази задовол­с­тво, че Бъл­гария ще учас­тва в реализацията на раз­к­лонението на „Тур­ски поток“ и в тран­зита на газ. Освен това рус­кият премиер пот­върди, че „Росатом“ ще се включи в процедурата за избор на стратегически инвес­титор за АЕЦ „Белене“.

По време на раз­говора Цвета Караян­чева и Дмит­рий Мед­ведев обсъдиха въз­мож­нос­тите за увеличение на стокооб­мена между двете страни и отбелязаха, че най-важното в отношенията между Бъл­гария и Русия са кон­так­тите между хората.

В края на срещата рус­кият премиер изп­рати поз­д­рав­ления на бъл­гар­с­кия си колега Бойко Борисов.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...