Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб15082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалистите настояват за програма в помощ на малките общини

Социалистите настояват за програма в помощ на малките общини

Социалистите настояват за програма в помощ на малките общини

Не приемаме отказа на ГЕРБ да бъде намален ДДС за храни и лекарства, категорична е Корнелия Нинова

“Над­в­зетите пари ще ни бъдат удър­жани от след­ващата суб­сидия. Към края на  миналата година имаме 6 млн. лв., но ние, за раз­лика от ГЕРБ, не си дър­жим парите на влогове за лихви.” Това каза пред­седателят на НС на БСП Кор­нелия Нинова пред жур­налисти в пар­ламента. Тя добави, че  тези пари  са похар­чени за европейс­ката кам­пания — 2 млн. лв., старта на Бъл­гар­ска свободна телевизия — около 1, 5 млн. лв., и сред­с­т­вата  за изд­ръжка на струк­турите. Кор­нелия Нинова припомни, че БСП е инициирала срещи с другите пар­ламен­тарни пар­тии за определяне на раз­мера на пар­тий­ните суб­сидии още преди сед­мица, но ГЕРБ и ОП са отказали,  и добави, че пред­с­тавители на левицата ще учас­т­ват в бъдещите раз­говори. „Смятаме, че това е разумно — да сед­нем, с аргументи и без емоции да обсъдим в две посоки. Да не допус­каме час­тни интереси да си купуват пар­тии и да дик­туват политиката в Бъл­гария, но и да намалим суб­сидията, така че общес­т­вото да се успокои, че пар­тиите не хар­чат излишни пари”, заяви лидерът на левицата.  “Ние внесохме пред­ложение за намаляване на ДДС за храни и лекар­с­тва, затова не приемаме, че такова няма да има“, каза още Кор­нелия Нинова и обърна внимание, че тези мерки са добра европейска прак­тика. Лидерът на социалис­тите под­черта, че левицата ще продъл­жава да отс­тоява  тази политика.

Изпъл­нител­ното бюро на БСП проведе работна среща с облас­т­ното ръковод­с­тво на БСП-Сливен и общин­с­ките пред­седатели на пар­тията в Сливен, Нова Загора, Твър­дица и Котел. “Нап­равихме прег­лед на със­тоянието на общините и начер­тахме решения по наболелите за хората въп­роси. Областта се нуж­дае от инвес­тиции и произ­вод­с­тво. Сред­с­тва има, но условията ограничават дос­тъпа до тях и парите не стигат до хората“, заяви след срещата лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. Тя отбеляза, че от сред­с­т­вата по прог­рама “Региони в рас­теж“ се въз­пол­з­ват само големите, а така стои и въп­росът по Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони, където мал­ките населени места също не могат да се включат заради наложените им ограничения. “Това задъл­бочава раз­личията, стимулира обез­людяването на селата и със­редоточава хората в големите градове. С колегите обсъдихме въз­мож­ните решения. Те са две: или прог­рамата “Региони в рас­теж“ да се раз­дели на две — за големи и за малки, или Прог­рамата за раз­витие на сел­с­ките райони да раз­шири обх­вата си и към мал­ките. Регионал­ните раз­личия в Бъл­гария са едни от най-драстичните в Европа“, комен­тира Кор­нелия Нинова. На срещата беше изтък­нато, че кохезион­ната политика е насочена тъкмо към преодоляване на тези раз­личия и е недопус­тимо да не се изпол­зва тази въз­мож­ност. Тези въп­роси са част от плат­фор­мата на БСП за мес­т­ните избори.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...