България отбеляза 140-ата годишнина на дипломатическите отношения между Русия и България

България отбеляза 140-ата годишнина на дипломатическите отношения между Русия и България

На тър­жес­т­вено съб­рание в София бяха пред­с­тавени албум и изложба пос­ветени на юбилея

Президента на Репуб­лика Бъл­гария Румен Радев и Пат­риарх Неофит изп­ратиха поз­д­равителни адреси

Специален гост бе Алек­сан­дър Пан­кин, зам.-министър на вън­ш­ните работи на Русия

На 28 юни по инициатива на Форум „България-Русия” с пред­седател проф. Свет­лана Шарен­кова и Посол­с­т­вото на Русия в Бъл­гария с пос­ланик Анатолий Макаров, тър­жес­т­вено бе отбелязана 140-ата годиш­нина от установяването на дип­ломатичес­ките отношения между Бъл­гария и Русия, които се навър­ш­ват на 7 юли т.г.

Организаторите на събитието пред­с­тавиха архивно-документален албум и изложба, пос­ветени на двус­т­ран­ните отношения, които са дело на Минис­тер­с­т­вата на вън­ш­ните работи на Русия и Бъл­гария (и тех­ните архиви), на Форум „България-Русия”, на Посол­с­т­вото на Русия в Бъл­гария и ДА „Архиви”. Бе излъчен докумен­тален филм „Рус­кият граф на бъл­гарите“, пос­ветен на големия дип­ломат и дър­жав­ник граф Николай Игнатиев — един от стожерите на Освобож­дението на Бъл­гария от тур­ско роб­с­тво и на Сан­с­тефан­с­кия договор.

Присъс­т­ваха пред­с­тавители на дър­жав­ните инс­титуции, на Светия синод на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква, на Столична община, на академич­ните среди, на дип­ломатичес­кия кор­пус и много общес­т­веници. Специален гост от руска страна бе заместник-министърът на вън­ш­ните работи на Рус­ката федерация Алек­сан­дър Пан­кин.

Тър­жес­т­веното събитие откри проф. Свет­лана Шарен­кова, която отбеляза отбеляза, че юбилей­ната 140-та годиш­нина на дип­ломатичес­ките отношения между дър­жавите на бъл­гарите и русите е повод за анализ и рав­нос­метка, но и за очер­таване на пер­с­пек­тивите за бъдещите отношения на приятел­с­тво и взаимоиз­годно сът­руд­ничес­тво. Тя под­черта, че началото на XXI век е период на глобална тран­с­фор­мация на светов­ния ред и това пос­тавя сериозни предиз­викател­с­тва включително пред Бал­каните и Европа. Тя под­черта, че интересите на Бъл­гария и Русия изис­к­ват тър­сенето на общи решения и съв­мес­тни усилия. Беше напом­нена неоценимата роля на рус­ките народи за освобож­дението на Бъл­гария от национално и социално потис­ничес­тво и за фор­мирането на моделите на бъл­гар­с­ката дър­жав­ност: на буржоазно-демократичната след 1878 г. и на народно-демократичната след 1944 г.

Днес Бъл­гария и Русия градят нов трети тип национална дър­жав­ност в условията на днеш­ния многополюсен свят, така както ни завеща големият приятел на Бъл­гария и световен политик и дър­жав­ник Евгений Примаков“, отбеляза още проф. Шарен­кова. Тя изрази дъл­бокото си убеж­дение, че ако продъл­жим да се опираме на историята и общите корени, неиз­бежно ще подоб­рим двус­т­ран­ния диалог между Бъл­гария и Русия, а общите правос­лавни светци Св.св. Кирил и Методий, Св.Киприан и Св. Серафим ще продъл­жат да бдят над нашите народи.

Беше озвучен поз­д­равител­ния адрес на президента на Репуб­лика Бъл­гария Румен Радев към учас­т­ниците в тър­жес­т­веното съб­рание, в който дър­жав­ният глава припомня, че през миналата година чес­т­вахме 140-годишнината от Освобож­дението на Бъл­гария, за което дадоха живота си хиляди руски вой­ници, а преди две години и чет­върт век от под­пис­ването на Договора за приятел­ски отношения и сът­руд­ничес­тво между Репуб­лика Бъл­гария и Рус­ката федерация. Президен­тът Радев дава висока оценка на българо-руските отношения, които се основават на дъл­гогодишни традиции, духовна близост и приятел­с­тво между двата народа.

Бъл­гария желае и ще раз­вива приятел­ски отношения с Рус­ката федерация, основани на кон­с­т­рук­тив­ния диалог и взаимоиз­год­ното сът­руд­ничес­тво. В тази връзка привет­с­т­вам положител­ната тен­ден­ция от миналата година за въз­с­тановяването на политичес­кия диалог на високо и най-високо рав­нище. Със задовол­с­тво отбеляз­вам, че двус­т­ран­ните срещи преминават в кон­с­т­рук­тивен дух и приятел­ска атмос­фера”, под­чер­тава дър­жав­ният глава в своето привет­с­т­вие.

Поз­д­равително писмо изп­рати и Бъл­гар­с­кият пат­риарх Неофит.

Онова, което свър­зва нашите два брат­ски народа е общата ни славян­ска пис­меност, историята и веков­ните ни духовни и кул­турни взаимоот­ношения. Рад­ваме се, че с нас­тоящата изложба и юбилей­ния албум, ще бъдат отразени знаменателни моменти от общуването и съработ­ничес­т­вото в дип­ломатичес­ката сфера между нашите два народа. Божието благос­ловение, Неговата велика милост и щед­рост да бъдат над всички нас“, гласи обръщението на бъл­гар­с­кият пат­риарх.

С топло привет­с­т­вено слово към присъс­т­ващите се обърна Мел­ниш­кият епис­коп Герасим – главен сек­ретар на Светия синод на Бъл­гар­с­ката правос­лавна цър­ква.

От името на вън­шно минис­тер­с­тво обръщение към учас­т­ниците нап­рави Н.ПР. Петко Дой­ков – Генерален дирек­тор в Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи на Репуб­лика Бъл­гария. От името на Столична община гост на събитието беше и Дончо Бар­балов – зам.-кметът на София. Също така присъс­т­ваха видни политици, общес­т­веници, учени и кул­турни дейци, сред които бе лидерът на БСП Кор­нелия Нинова, дирек­торът на БСТВ Любомир Коларов и много други извес­тни лич­ности.

Организаторите изразиха благодар­ност към всички, които са съп­ричас­тни към това паметно събитие: към Вън­ш­ното минис­тер­с­тво и архивите на Рус­ката федерация, към МВнР на Репуб­лика Бъл­гария, лично към вън­ш­ния минис­тър на Русия Сер­гей Вик­торович Лав­ров, който е написал и предис­ловие за сбор­ника, на Рус­кия културно-информационен цен­тър, на Столична община и не на пос­ледно място, на авторите, преводачите и ком­пютър­ните специалисти благодарение на които сбор­ника и избож­бата бяха изработени: доц. Боряна Божашка, проф. Илияна Марчева-Атанасова, д-р Милена Тодоракова, Владимир Ман­чев, Михаил Танев, Любка Ран­гелова и Мая Бужашка. Благодар­ности бяха отп­равени към спон­сорите: ГБС хол­динг АД, „Нове Хол­динг“, „Ритъм 4ТБООД,„Асет банк“ АД,„Бионокс“ и VP Brands International и към рек­тора на Софийс­кия Универ­ситет и Борис Ангелов.

От името на Национал­ния комитет за чес­т­ване на 140 години от освобож­дението на Бъл­гария под пат­ронажа на Президента Румен Радев, Любомир Коларов връчи на заместник-министъра на вън­ш­ните работи на Русия Алек­сан­дър Пан­кин почетен плакет и дип­лом пос­ветени на юбилея. За спомен от Бъл­гария заместник-министъра получи също албум с марки, издадени от Бъл­гар­ски пощи, пос­ветени на пос­лед­ните няколко юбилейни дати между двете дър­жави.

В обръщението към читателите на албума „140 години дип­ломатически отношения между Бъл­гария и Русия” вън­ш­ният минис­тър на Рус­ката федерация Сер­гей Лав­ров, който преди пет години по време на визитата си в София бе гост на чес­т­ването на 135-тата годиш­нина, е категоричен, че нашите двус­т­ранни отношения имат богато, славно минало. Припом­няйки нашата историческа връзка и общи корени, минис­тър Лав­ров отбелязва, че ключов момент в нашата обща история е Освобож­дението и слав­ните победи на рус­ките вой­ници и бъл­гар­с­ките опъл­ченци, които рамо до рамо, в най-трудни условия се сражават за въз­с­тановяването на бъл­гар­с­ката дър­жава.

Днес на Русия и Бъл­гария пред­с­тои да решават нови съв­мес­тни задачи — за благото на нашите граж­дани, в името на укреп­ването на европейс­ката стабил­ност и сигур­ност. Мисля, че това е по силите ни. Залогът за успех е в чув­с­т­вата на дружба, сим­патия и взаимно доверие между нашите народи, които неиз­менно са по-силни от всички колебания в меж­дународ­ната конюн­к­тура”, гласи още обръщението на рус­кия вън­шен минис­тър.

В увод­ните думи на вицеп­ремиера и вън­шен минис­тър на Бъл­гария Екатерина Захариева се отбелязва, че историчес­ките връзки между Бъл­гария и Русия са добра основа за праг­матичен съв­ременен диалог и реализация на съв­мес­тни проекти в икономиката, енер­гетиката и други сфери.

Рус­кият пос­ланик Анатолий Макаров също привет­с­тва присъс­т­ващите и под­черта, че 7-ми юли е много важна дата за отношенията между двете страни. Като пожелание, рус­кият пос­ланик у нас каза, че тези отношения не зависят от политичес­ката конюн­к­тура, че са на основата на много близки кул­турни, религиозни връзки между нашите народи.

И затова пожелавам тези отношения да се раз­виват и в бъдеще. Ние сме готови на това взаимодейс­т­вие. Аз знам, че бъл­гар­с­кият народ обича рус­кия, така както рус­кият обича бъл­гар­с­кия. Всичко това дава основание ние да продъл­жим да вър­вим заедно и в XXI век“, каза пос­ланик Макаров.

За ЗЕМЯ и „Русия днес-Россия сегодня” пос­ланик Макаров каза: „Тази година отбеляз­ваме 140-та годиш­нина от установяването на дип­ломатичес­ките отношения между Русия и Бъл­гария.

По нов стил датата се пада на 7 юли. Тогава наш руски агент Давидов връчва акредитив­ните си писма на бъл­гар­с­кия княз Алек­сан­дър Батен­берг. Тогава се установяват дип­ломатичес­ките отношения между страните ни.

Раз­бира се, ние сме имали раз­лични периоди. Имали сме и въз­ходи, и падения, но въп­реки всичко, това бе една много важна част от историята ни, както от политическа, така и от дип­ломатическа гледна точка.

Както е извес­тно, основна роля в тези дип­ломатически отношения е изиг­рал рус­кият цар Освободител Алек­сан­дър II. Също така можем смело да споменем още една важна фигура, която е леген­дарна, това е граф Николай Пав­лович Игнатиев, който е под­писал знаменития Сан­с­тефан­ски договор. Раз­бира се, че е имало много други политически дейци. Щас­т­ливи сме, че отбеляз­ваме тази важна дата в историята на руско-българските отношения заедно с нашите бъл­гар­ски приятели“, отбеляза Анатолий Макаров.

На отриването на тър­жес­т­веното събитие, рус­кият заместник-външните работи Алек­сандр Пан­кин сподели пред присъс­т­ващите:

Никога не съм работил на Бал­каните, но раз­бира се, трепет­ното отношение към историята с приятел­с­кия народ е раз­бираемо и трябва де бъде кул­тивирано. Съд­бите на нашите страни отдавна са свър­зани и са нераз­ривни. В архивите на Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи на Русия се намират хиляди документи, които пазят час­тиците от нашето общо минало“, каза Пан­кин.

Той съобщи, че на 5 юли в Мос­ква ще се бъде пред­с­тавен подобен сбор­ник и смята, че такава син­х­рон­ност между страните ни доказва, че почитаме историята, учим се от историчес­ките факти и на това как да изг­раж­даме отношения днес.

По думите на рус­кият заместник-външните работи Пан­кин, такива архивни документи трябва да бъдат показ­вани, както е нап­равено в албума „140 години дип­ломатически отношения между Бъл­гария и Русия”, пред­с­тавен в София.

Той изрази благодар­ност към всички, които са работили върху сбор­ника и отбеляза, че е издаден под егидата на вън­ш­ните минис­тер­с­тва на нашите страни. Пан­кин отбеляза също така, че движещата сила все пак са ентусиас­тите и общес­т­вениците, работили върху този сбор­ник, които се отнасят към тези теми трепетно, без­корис­тно и в името на паметта и иис­торичес­ката истина.

Рус­кият дип­ломат припомни, че историята често дава отговори и пред­пазва от онези стъпки, които вече сме правили в миналото. В зак­лючение той пожела всичко най-положително на любимия бъл­гар­ски народ.

А ето какво сподели рус­кият заместник-външните работи Алек­сандр Пан­кин в интервю за ЗЕМЯ и „Русия днес – Рос­сия сегодня“:

- Смятам, че това събитие е много важно и съм радос­тен, че именно в този ден се намирам в София и аз мога да учас­т­вам в него.

Както знаете, прис­тиг­нах в Бъл­гария за да учас­т­вам в заседанието на Съвета на минис­т­рите на вън­ш­ните работи на държавите-членки на Организацията за Чер­номор­ско икономическо сът­руд­ничес­тво (ЧИС).

Сега съм тук и това ме радва, защото е пред­с­тавена раз­ширена изложба и албум, който успях да прег­ледам. Те наис­тина впечат­ляват, защото става дума за огромен труд на професионалисти, на онези, които са помагали и в интелек­туален план и финан­сово. Защото знаем колко е трудно да се издаде такова авторитетно издание.

И това е важно не само за онези, които пом­нят пос­лед­ните 20, 30, 50 години на нашите отношения, но и за онези, които не пом­нят тези отношения и сега учат. Всъщ­ност този албум може би е учебен сбор­ник, който чрез архивни фотог­рафии, документи, корес­пон­ден­ция и истории раз­казва как са се раз­вивали нашите отношения и как са се фор­мирала бъл­гар­с­ката дър­жав­ност, независимост, армия, кул­турно раз­витие, а също какво е била Бъл­гария за Русия… и Русия за Бъл­гария. Това е много ценно.

В нашите отношения е имало всякакви моменти, приятел­ски и не тол­кова. Но благодарение на това, че винаги сме се обръщали към историята, сме успявали да ги преодоляваме, а и за да не правим отново грешки или да се пред­паз­ваме от неп­равилни стъпки. Затова този момент този албум наис­тина е важен.

На 5 юли ще бъде пред­с­тавен сбор­ник с интересни архивни материали, които се съх­раняват в архива на вън­ш­ното минис­тер­с­тво на Русия. Ще присъс­т­ват гости от Бъл­гария.

Всичко това се случва в навечерието на самата дата – 7 юли. Смятам, че това е добър импулс в раз­витието на по-нататъшните ни отношения във всички сфери. Нас ни свър­з­ват повече от 140 години. Защото 140 години са само на официал­ните дип­ломатически отношения между страните ни, а ни свър­з­ват много повече години, взаимна сим­патия, взаимопомощ, самопожер­т­вование. Не вед­нъж сме се учили един от друг. Почитаме и уважаваме това, което е нат­рупано в нашите кул­тури, близки сме в цър­ковен план, това много важна духовна връзка. Затова, благодаря на онези, които отделиха сили и време за съз­даването на този албум и изложба.

Текст към снимки:

Заместник-министърът на вън­ш­ните работи на Рус­ката федерация Алек­сан­дър Пан­кин, пред­седателят на Форум „Бъл­гария — Русия“ проф. Свет­лана Шарен­кова и пос­ланикът на Русия в Бъл­гария Анатолий Макаров пред­с­тавиха албум и изложба, пос­ветени на 140 години от установяване на руско-българските дип­ломатически отношения. (Отляво на дясно)

Лидерът на БСП Кор­нелия Нинова беше гост на събитието пос­ветено на 140 години от установяването на дип­ломатичес­ките отношения между Бъл­гария и Русия. В раз­говор със зам.министъра на на вън­ш­ните работи на Рус­ката Федерация Алек­сан­дър Пан­кин тя изтъкна, че БСП е пър­вата европейска пар­тия, която още през 2014 г.се противопос­тави на сан­к­циите срещу Русия