Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 89, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Румен Радев: Офертата на САЩ за F-16 е 3, 45 млрд лв със 100% авансово плащане

Румен Радев: Офертата на САЩ за F-16 е 3, 45 млрд лв със 100% авансово плащане

Румен Радев: Офертата на САЩ за F-16 е 3, 45 млрд лв със 100% авансово плащане

Не бива да взимаме самолет за авиошоу. Силно се надявам, че бъл­гар­с­кото правител­с­тво няма да допусне това, иначе би било безот­говорно, заяви президен­тът

3, 45 млрд.лв. с ДДС и със 100% аван­сово плащане. Това е офер­тата на САЩ за новите ни изт­ребители. Няма преговори за сваляне на цената. Ако се свали цената, това означава оряз­ване жес­токо на пакета. Този самолет няма целеви способ­ности, той е по-слаб от Су-25. Силно се съм­нявам, че бъл­гар­с­кото правител­с­тво ще вземе самолет без способ­ности, още повече че този самолет ще е с 1 милиард повече. Рис­куваме и неговата под­дръжка. Офер­тата е на гърба на ВВС”, заяви президен­тът Румен Радев пред “Панорама“ по БНТ.

Той се изказа изк­лючително остро за способ­нос­тите на бъл­гар­с­кото правител­с­тво да води ком­петен­тни преговори с американ­с­ката страна. Припом­няме, че решението на пар­ламента за закупувате на 8 броя Ф-16 бе за 1,8 млрд. лв без ДДС, а преди сед­мица премиерът Борисов обяви, че офер­тата на САЩ е за 2,2 млрд. лева. “Дебатът за изт­ребителите F-16 бе опорочен. Сега се движим към скъпи самолети с жес­токо орязано оборуд­ване. F-16 е самолет с високи бойни способ­ности, но е само вър­хът на айс­берга. Реал­нос­тите раз­к­риват неп­рекъс­нато наив­ността на бъл­гар­с­кото правител­с­тво по отношение на прог­рамата. За нашите минимални изис­к­вания, офер­тата беше над 3,4 млрд. лв. и то при 100% аван­сово плащане“, раз­кри Радев.

По думите му, ако един ком­понент не е пъл­ноценен, бой­ните умения драс­тично се свиват. “При тази прог­рама преговори за сваляне на цената няма. Един­с­т­веният начин за сваляне на цената е да се откажеш от нещо. Правител­с­т­вото пред­п­рие ход за сваляне на цената чрез оряз­ване на пакета. Беше ни обещано, че ще вземем много добър военен самолет, а не играчка”, продължи Радев с критиката си към правител­с­т­вото.

По думите му, изг­раж­дането на базата за Ф-16 в базата в Граф Игнатиево ще е изцяло за бъл­гар­ска сметка. Освен това се била изпарила и брой­ката на ракетите “въздух-въздух“ и имало заложен скрит раз­ход от още 1 млрд. лв. за пос­тигане на пъл­ното въоръжение. “Нека да припомня обаче какви бяха обещанията — че ще дос­тиг­нем прием­лива цена, близка до пър­воначал­ната финан­сова рамка, че ще има раз­с­рочено плащане, силен обсег индус­т­риално сът­руд­ничес­тво, че ще вземем самолет с големи, съв­ременни бойни способ­ности, а не някаква играчка, спом­няте си, самолет, с който ще можем да водим война и да можем да нанасяме високоточни удари по земни цели и че един­с­т­вено при F-16 ще имаме пълен пакет въоръжение — от-до, пълен боеком­п­лект и че един­с­т­вено при F-16 няма да има никакви скрити раз­ходи. Но реал­нос­тите раз­к­риват неп­рекъс­нато, бих казал, наив­ността и непод­гот­веността на бъл­гар­с­кото правител­с­тво по отношение на американ­с­кото законодател­с­тво и прог­рамата FMS (Foreign Military Sales). Мога да кажа, че тази прог­рама е ясна, проз­рачна, с много установени и точни процедури и с нея се работи така — ако ти искаш 8 самолета с точно такива способ­ности да летят по тол­кова часа на година, задъл­жително трябва да придобиеш този пакет от оборуд­ване, обучение и услуги, и той струва точно тол­кова. И в началото на юни американ­с­кото правител­с­тво отп­рави своята пуб­лична оферта към Бъл­гария на стой­ност за нашите минимални задъл­жителни изис­к­вания 3,45 млрд. с ДДС и то при 100-процентово аван­сово плащане. И тук започна най-лошото. Искам да кажа нещо много важно, по тази прог­рама FMS преговори за сваляне на цената няма, въп­реки че се пред­с­тавиха някакви такива пози, че видите ли водим някакви пазар­лъци, преговори. Един­с­т­веният начин за сваляне от този ясен ценораз­пис е да се откажеш от нещо и най-лошото е, че за да влезем в някаква прием­лива цена, правител­с­т­вото пред­п­рие ход за сваляне на цената чрез един­с­т­вения въз­можен начин — оряз­ване и то жес­токо на пакета. Миналата сед­мица ние получихме вече пред­ложение за проекто-договор. Цената вече я обяви дори и премиерът, но този пакет е значително орязан, като започ­нем от бройка двигатели, брой кон­тей­нери за целеоказ­ване на шлемна сис­тема за целеуказ­ване, брой на летци и тех­ници за под­готовка, интег­рираната логис­тична под­дръжка, запас­ните части, всичко това е орязано, тренажор­ният ком­п­лекс също е с намалени параметри, да не говорим, че оборуд­ването за оперативно летище го няма. Изг­раж­дането инф­рас­т­рук­турата многомилионна в авиобаза “Граф Игнатиево“ е изцяло за наша сметка, така е и за тран­с­порта и още нещо — ракетите въздух-въздух са сведени до сим­волична бройка, а високоточ­ните оръжия за дейс­т­вие върху земна цел, т.е. основ­ният мотив многоцелеви способ­ности се е изпарил. Няма нито един високоточен боеп­рипас, само няколко и то сим­волично на брой свободно падащи бомби, които се хвър­ляха Втората световна война“, раз­кри неп­рият­ната кар­тина вър­хов­ният глав­нокоман­д­ващ.

Президен­тът под­черта, че Су-25, които и в момента са на въоръжение в род­ните ВВС, са по-добри самолети. “Тази сделка е на гърба на ВВС, на лет­ците и тех­ниците, които ще трябва да изпъл­няват задачи с оборуд­ването на този самолет. Бъл­гар­с­кият народ ще плаща много, но няма да има защита. Управ­ляващите, които се самооп­ределят за европейс­кото раз­витие, избягаха от дебатите. Ние губим мощен инс­т­румент да интег­рираме нашата отб­ранителна индус­т­рия. Силно се надявам, че бъл­гар­с­кото правител­с­тво няма да допусне това, иначе би било безот­говорно. За да бъдем пъл­ноценни съюз­ници трябва да имаме боес­пособен самолет, а не самолет за авиошоу“, комен­тира президен­тът, показ­вайки нес­пособ­ността на кабинета да води преговори в защита на национал­ния интерес.

Лет­ците и тех­ниците ще трябва да изпъл­няват невъз­можни задачи с това осакатено оборуд­ване. За мен Бъл­гария винаги е била на първо място и дори съм рис­кувал живота си за родината, но мнозина у нас няма да раз­берат това, под­черта Радев.

Гоце Дел­чев е бележит бъл­гар­ски революционер. Договорът между Бъл­гария и Северна Македония е дек­ларация с добри намерения, а между Северна Македония и Гър­ция с кон­к­ретни ангажименти. За нас е важно да се пресече краж­бата на бъл­гар­с­ката история и тази комисия няма да се справи с този проб­лем. Винаги ще под­к­репяме Северна Македония по ней­ния европейски път, но това не може да е безус­ловно, заяви президен­тът на Бъл­гария.

Бъл­гария я няма на инвес­тицион­ната карта на Китай, под­черта Радев в навечерието на посещението си в Под­небес­ната империя.

Нашите отношения не трябва да почиват на благодар­ността, а на истината”, каза президен­тът в отговор на въп­рос защо Бъл­гария е по-благодарна на Русия, откол­кото Русия на Бъл­гария. „През пос­лед­ните 30 години беше нап­равено немалко тази истина да бъде изопачена и заб­равена. И затова сега лекуваме раните и на двете страни“, комен­тира президен­тът.

Румен Радев категорично заяви, че Бъл­гария трябва да отс­тоява своето място на цивилизацион­ната карта на Европа, както и историчес­ката истина. „А тя е, че Бъл­гария е била важен фак­тор в европейс­ката кул­тура. И Бъл­гария е дала духов­ното начало на Русия — така, както го твърди акад. Дмит­рий Лихачов – и пис­меността, и правос­лав­ната вяра, и старобъл­гар­с­кия цър­ков­нос­лавян­ски език. И аз тези неща не случайно ги цитирам, цитирах ги и на форума. Когато казах тези думи на форума, аз съм ги взел от него. Това е приз­нание“, посочи дър­жав­ният глава.

Попитан не е ли момен­тът сега пуб­лично да отрече всякаква намеса на руско зад­кулисие в избора му за президент, Румен Радев отговори: „Инт­ригите на това зад­кулисие са насочени срещу мен, а то си има и своите под­дръж­ници в Бъл­гария. Няма да се впус­кам в кон­с­пирология кое е това зад­кулисие, кои са му под­дръж­ниците. Мога само да кажа, че – да, има хора, които се прок­рад­ват в политиката с вън­шни зависимости и на гърба на Бъл­гария, но аз съм въз­питаван в съв­сем други идеали. За мен Бъл­гария винаги е била на първо място и никога не съм пос­тигал нещо за сметка на страната си. Нап­ротив, много пъти съм рис­кувал живота си за нея.“

“Определени кръгове внушават, че гледам прекалено на Изток. А не гледам ли на Запад, когато съм там по покана на президен­тите на Гер­мания, Пор­тугалия, Авс­т­рия, Швей­цария, на аудиен­ция при анг­лийс­ката кралица и краля на Бел­гия? На президента Путин ясно пос­тавих въп­роса за цената на газа. Получих поз­д­рав­ления не само от политици, а от ръководители на огромни кор­порации от САЩ, Япония, Канада“, изтъкна Румен Радев.

В никакъв случай пар­тий­ната суб­сидия не трябва да бъде на стой­ността, как­вато е в момента, отчитайки бед­ността в Бъл­гария. Пар­тий­ната суб­сидия не може и да бъде прекалено ниска, защото рис­кът го споделят всички — зависимост на пар­тиите от вън­шни интереси. И в хода на предиз­бор­ната кам­пания, и във встъпител­ното си слово пред Народ­ното съб­рание ясно съм изразявал своята позиция по този въп­рос — че суб­сидиите трябва да бъдат намалени, и то чув­с­т­вително, но все пак да имат едно разумно ниво. Така че пар­тиите да не изпадат в зависимости от биз­нес кръгове и интереси“, посочи президен­тът.

В отговор на въп­рос защо за никой пар­тиен лидер не е казал думите за под­к­репа, както за лидера на БСП Кор­нелия Нинова, след като загуби изборите и преди пар­тий­ния кон­г­рес, Радев комен­тира: „Защото става въп­рос за опозицията. Всяка една опозиция е жиз­неноважна за демок­рацията във всяка дър­жава“.

При утвър­ж­даващия се авторитаризъм в Бъл­гария е жиз­неноважно да имаме силна опозиция. Винаги опозицията е залог за демок­рацията“, обърна внимание дър­жав­ният глава.

За да имаме демок­рация, трябва да имаме граж­дан­ска актив­ност. Но има и друго — историята на политичес­кия процес сочи, че когато в дълъг период има апатия и отчаяние, обик­новено малка искра може да детонира мощна вълна срещу статук­вото. Тогава тър­сенето на справед­ливост и нов път често излиза извън рам­ките и механиз­мите на закона. Това е опас­ното, трябва да бъдем много внимателни“, каза още Румен Радев.

Ако бях изб­рал да след­вам мнозин­с­т­вото, досега щях да имам спокоен и много без­г­рижен ман­дат, но винаги съм избирал да след­вам убеж­денията си. Не съжалявам за това и благодаря за под­к­репата на хората“, изтъкна президен­тът на Бъл­гария Румен Радев.

България

Пенсионерски геноцид

Пенсионерски геноцид

След цял един месец – през който къд­реха избор­ния закон — нак­рая се сетиха за бъл­гар­с­ките бед­няци.

Обаче заседанието на Пар­ламента доникъде н…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Русия спира полетите за своите туристи до България

Русия спира полетите за своите туристи до България

Туроператорите имат информация от руски граждани, че в момента българското посолство в Москва не издава визи

Русия спира полетите на своите т…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 80 години от рождението на незабравимата Гена Димитрова

На големия хрис­тиян­ски праз­ник Гер­гьов­ден незаб­равимата Гена Димит­рова щеше да навърши 80 години. За жалост тя си отиде без време през 2005

Прочети още:

Loading...

Спорт

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Вицепрезидент на БФС се нахвърли на Бербатов

Борислав Михайлов беше принуден да подаде оставка, разкри Йордан Лечков

Вицеп­резиден­тът на БФС Йор­дан Леч­ков атакува Димитър Бер­батов при гос…

Прочети още:

Loading...

Свят

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Сърбия дава 25 евро на всеки, който се ваксинира срещу COVID-19

Франция разреши по-широк обхват за прилагане на препаратите

Лицата над 16 години и тези, които вече са получили една или две дози, както и те…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...