Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря02122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Красимир Каракачанов внесе ромската концепция в парламента

Красимир Каракачанов внесе ромската концепция в парламента

Красимир Каракачанов внесе ромската концепция в парламента

Има нужда не от последващи действия на полицията, а от превантивни мерки от държавата, се казва още в позицията на вицепремиера

Циганизацията трябва да бъде спряна незабавно. Внесох Кон­цеп­цията в МС и ще нас­тоявам тя да се приеме, се казва в позиция на замес­т­ник министър-председателя по общес­т­вения ред и сигур­ността, минис­тър на отб­раната и лидер на ВМРО – Бъл­гар­ско национално движение Красимир Каракачанов, съоб­щиха от прес­цен­търа на пар­тията. Позицията идва като поредно дейс­т­вие във връзка с Кон­цеп­ция за промени в политиката за интег­рация на циган­с­кия (ром­с­кия) етнос у нас и мер­ките за реализацията им, придобила общес­т­веност като Кон­цеп­ция срещу циганизацията. Епицентър.бг. припомня, че още през фев­руари Каракачанов пред­с­тави за общес­т­вено обсъж­дане документа, а през април Кон­цеп­цията беше пред­с­тавена и за раз­г­леж­дане от отдел­ните минис­тер­с­тва. Докумен­тът пред­с­тои да бъде вкаран официално в днев­ния ред на правител­с­т­вото. Няма повече време за отлагане, прекалено дълъг стана списъкът с убийс­тва, побоища и насилие, извър­ш­вани от пред­с­тавители на циган­с­кия етнос над хората в страната. Само за пос­лед­ните два месеца станахме свидетели на поредица от криминални деяния, които наг­нетяват нетър­пимост и страх в общес­т­вото. А ситуацията в с. Розино, където и циганите искат изсел­ването на циган­ска фамилия, която тероризира цялото село, е дос­татъчно показателна, че има нужда не от пос­лед­ващи дейс­т­вия на полицията, а от преван­тивни мерки от страна на дър­жавата, се казва още в позицията на вицеп­ремиера. Основ­ната част от пред­ложенията на Каракачанов са спиране на помощите при отказ за започ­ване на работа или спиране на децата от училище, а също и демон­с­т­риране на скъп начин на живот, несъот­вет­с­т­ващ на статута „социално слаб“. При злоупот­реба с парите от „дет­ски“ да се въведе отпус­кането на над­бавки в натура. Спиране на помощите при отказ от образоване, придобиване на трудови навици и квалификация, както и при лип­сата на видим нап­редък по социализиране и интег­рация, са друга част от мер­ките. Част от тях са насочени към премах­ване на професията „социално слаб“, а също слагането на таван на социал­ните плащания към един човек или домакин­с­тво на годишна база. По отношение на образованието са нужни няколко основни стъпки — посещението на дет­ски градини за децата трябва да е задъл­жително от 4-годишна въз­раст. Дет­с­ките градини за всички деца трябва да станат без­п­латни. В спешен порядък дър­жавата трябва да под­помогне лицата, ненавър­шили 16 години, да се завър­нат в училищата, а тези над 18 г., които нямат поне основно образование, да бъдат под­помог­нати да го завър­шат. При отказ за изпъл­нение на тези мерки отново да се пред­види спиране на социал­ните помощи. С оглед на без­раз­бор­ната раж­даемост в гетата се пред­лага приемането на пакет от строги мерки по отношение на децата, които раж­дат деца – родителите им, както и самите те, да нямат дос­тъп до социал­ната сис­тема на страната и да бъдат прилагани ефек­тивно сан­к­циите на дейс­т­ващото законодател­с­тво по отношение на безот­говор­ните родители. Пред­вид лошата хигиена и ниска здравна кул­тура на една голяма част от циган­с­кото население в страната да бъдат нап­равени задъл­жителни вак­синации при децата и при въз­рас­т­ните. При отказ – да важат правилата за отнемане на помощите. Изпол­з­ването на спеш­ната медицин­ска помощ от здравно неосигурените лица трябва да се зап­лаща, когато сиг­налите за повик­ване не отговарят на критерия „спеш­ност“.

Пред­вижда се и съз­даване на 3-годишна Национална прог­рама за пос­тепенно премах­ване на квар­талите с преоб­ладаващо циган­ско население и ограничаване на незакон­ното строител­с­тво. За осъщес­т­вяване на тези мерки депутатите от ВМРО, заедно с колегите им от ПГ на „Обединени пат­риоти“ в НС, вече внесоха законодателни промени като въвеж­дане на админис­т­ративни наказания „без­въз­мез­ден труд в полза на общес­т­вото“ и „задър­жане под стража“ в струк­турите на МВР за извър­шени админис­т­ративни нарушения — раз­ширяване на обх­вата на неиз­беж­ната отб­рана, отпадането на маловаж­ните кражби, припомня Епицен­тър.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...