Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет27112020

Брой 229, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Здравната каса предлага мерки за облекчена процедура при лечението на деца

Здравната каса предлага мерки за облекчена процедура при лечението на деца

НЗОК е изп­ратила до минис­търа на здравеопаз­ването пред­ложения за пред­п­риемане на спешни промени в нор­матив­ната уредба, съоб­щиха от прес­цен­търа на Касата.

Изпъл­нявайки поетите ангажименти към Сдружение “Деца с онкохематологични заболявания“ на среща, със­тояла се на 26 юни 2019 г. в НЗОК, на 3 юли 2019 г. управителят на инс­титуцията – д-р Дечо Дечев, изп­рати писмо до минис­търа на здравеопаз­ването с пред­ложения за пред­п­риемане на спешни промени в нор­матив­ната уредба“. съоб­щават от НЗОК в официално писмо до медиите. Необ­ходимостта от промени беше иден­тифицирана и на пос­лед­ваща среща на 1 юли 2019 г. с пред­с­тавители на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването и онкохематолози от Универ­ситет­с­ката бол­ница “Царица Йоанна – ИСУЛ“. Пред­ложенията имат за цел да се облекчи процедурата за подаване на заяв­ленията, допъл­ват от Касата.

Пред­вижда се изричен текст за алтер­нативна въз­мож­ност заявителят, със съг­ласието на закон­ния му пред­с­тавител, да упъл­номощава лечеб­ното заведение за бол­нична помощ, където се провежда лечението, да подава в НЗОК заяв­ление от негово име, като го оком­п­лек­това с изис­куемата докумен­тация. По този начин ще се сък­рати срокът за раз­г­леж­дане на заяв­ленията. Пред­с­тои промяна и в други клаузи и тек­с­тове, за да се облек­чат родителите и да се сък­рати пътят на пациента. Обх­ванати са всички аспекти на проб­лемите, обсъдени на двете срещи.

България

Икономика

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

БТПП: Ефектът от частичния локдаун ще е силно отрицателен

Бъл­гар­с­ката търговско-промишлена палата никога не е била привър­женик на раз­даването на пари без никакъв ангажимент за която и да е фирма. Тр…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Почина Димитър Ларгов

Почина Димитър Ларгов

На 84-годишна въз­раст ни напусна бив­шият капитан на национал­ния отбор и президент на Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз Димитър Лар­гов. Спор­т­ната кари…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...