Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Министър Ананиев: Няма да се закриват отделения в болниците в Северозападна България

Министър Ананиев: Няма да се закриват отделения в болниците в Северозападна България

Министър Ананиев: Няма да се закриват отделения в болниците в Северозападна България

Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването заедно с дирек­торите на бол­ниците във Враца и Видин набелязаха мерки за укреп­ването на отделения в двете лечебни заведения, които в момента имат зат­руд­нения. Усилията ще бъдат насочени към стабилизирането на определени струк­тури, така че те да оказ­ват качес­т­вена и нав­ременна медицин­ска помощ на населението. Това беше фокусът на срещата между здрав­ния минис­тър и дирек­торите на облас­т­ните бол­ници във Видин, Враца и Мон­тана. На нея беше анализирана дей­ността на всяко едно от отделенията в лечеб­ните заведения, които на този етап срещат труд­ности от гледна точка обез­печаване с кадри и все по-малкия брой на обс­луж­ваните пациенти.

По отношение на бол­ницата в гр. Враца беше посочено, че няма да се зак­риват отделения, а дори се пред­вижда отк­риването на две нови – за инвазивна кар­диология и съдова хирур­гия. Целта е по-комплексно обс­луж­ване на населението и увеличаване на приходите. Минис­тър Ананиев посочи, че се водят интен­зивни раз­говори с всички банки в страната, за да може да се рефинан­сират задъл­женията на лечеб­ното заведение. В момента почти целият приход на врачан­с­ката бол­ница е под запор от кредитори и поради тази причина се бавят въз­наг­раж­денията на медицин­с­кия пер­сонал. Основ­ният проб­лем на видин­с­ката бол­ница са кад­рите. За пос­лед­ната година финан­совото със­тояние на лечеб­ното заведение е стабилизирано, няма прос­рочени задъл­жения и редовно се изп­лащат зап­латите на медицин­с­ките специалисти. Целта, която МЗ и ръковод­с­т­вото на бол­ницата си пос­тавиха, е да се под­сили и мотивира медицин­с­кият пер­сонал. По този начин лечеб­ното заведение ще може да извър­шва по-голям обем дей­ност, а това ще доведе до увеличаване на приходите и въз­наг­раж­денията. В момента има финан­сов потен­циал, но той не може да бъде реализиран поради лип­сата на медицин­ски пер­сонал.

Без прос­рочени задъл­жения и дори с положителен резул­тат работи лечеб­ното заведение в Мон­тана. В него не се пред­виж­дат струк­турни промени, тъй като няма сериозни проб­леми и с необ­ходимия медицин­ски пер­сонал. Ръковод­с­т­вото е планирало сега и увеличение на въз­наг­раж­денията. Минис­тър Ананиев посочи, че в момента Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването, НЗОК и БЛС активно работят по финализиране на новите медицин­ски стан­дарти, новите алгоритми на клинич­ните пътеки, като успоредно с това се прави и анализ на ефекта от пред­видените промени в наред­бата за специализациите. По думите му всичко това ще окаже положителен ефект върху работата на облас­т­ните бол­ници не само в Северозападна Бъл­гария, а и в цялата страна, съобщи правител­с­т­вената инфор­мационна служба.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...