Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 115, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерт: Новият здравноосигурителен модел е във вреда и на пациента, и на системата

Експерт: Новият здравноосигурителен модел е във вреда и на пациента, и на системата

Експерт: Новият здравноосигурителен модел е във вреда и на пациента, и на системата

Болният плаща 50% от лечението, вместо средните 15% в Европа, напомни бившият здравен министър д-р Мими Виткова

Новият здрав­ноосигурителен модел у нас, свър­зан с демонополизацията, ще оскъпи сис­темата.

Това каза в интервю за сут­реш­ния блок „Добро утро, Бъл­гария“ на Радио „Фокус“ бив­шият минис­тър на здравеопаз­ването д-р Мими Вит­кова. Тя отбеляза, че както осигурител­ната сис­тема е по– скъпа от бюджет­ните, демонополизацията оскъпява допъл­нително сис­темата, защото всяко едно от дружес­т­вата трябва да има и своите админис­т­ративни раз­ходи, фик­сирани като 3%.

Д-р Вит­кова добави, че здрав­ноосигурител­ният модел, който се очаква да бъде официално пред­с­тавен днес, не е нищо ново. „Това е един от вариан­тите, които бяха пред­с­тавени в края на миналата година, по които варианти работиха два месеца пет работни групи и всъщ­ност всички прик­лючиха със зак­лючението, че не би тряб­вало да се прис­тъпва към промени на сегаш­ния здрав­ноосигурителен модел без ясни раз­чети какво струва т.нар. основен пакет, без ясно детер­миниране на съдър­жанието на този пакет и оттам изводите дос­татъчна или недос­татъчна е 8%-та вноска. Пос­лед­ните поне две години всички меж­дународни док­лади на Светов­ната здравна организация, Европейс­ката комисия и Светов­ната банка завър­ш­ват със зак­лючението, че в Бъл­гария са недос­татъчни пуб­лич­ните сред­с­тва за здравеопаз­ване, че бъл­гар­с­кото общес­тво, когато боледува, бол­ният човек плаща 50% от общите раз­ходи за здравеопаз­ване, което в Европа е около 15%. Вместо тези анализи виж­даме претоп­ляне на единия от моделите, наречен пълна демонополизация. Смущава вкар­ването на нови неща в този модел, които го правят още по-невъзможен за реализация. Става въп­рос за това, че ще се регис­т­рират съв­сем нови дружес­тва, дори зас­т­рахователите да искат да влязат в този модел, те трябва да нап­равят ново прелицен­зиране“, обясни бив­шият здравен минис­тър.

Според д-р Мими Вит­кова новият здрав­ноосигурителен модел у нас няма да бъде в полза нито на пациента, нито на самата здравна сис­тема и на работещите в нея. По-малко пари ще влизат в сис­темата и това е неиз­бежно, каза още тя и уточни, че има недооценяване от страна на дър­жавата на проб­лемите, които ще въз­ник­нат.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Приет е план за ползване на дивеча през 2021 година

Лов­ният съвет към Изпъл­нител­ната аген­ция по горите е приел План за пол­з­ване на дивеча през нас­тоящия ловен сезон за дър­жав­ните лов­нос­топанск…

Прочети още:

Loading...