Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 146, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП стартира кампания с местни допитвания до гражданите

БСП стартира кампания с местни допитвания до гражданите

БСП стартира кампания с местни допитвания до гражданите

Изнесеното заседание на Изпълнителното бюро във Варна сне политическото доверие от градския председател Борислав Гуцанов

Продъл­жаваме с изнесените заседания на Изпъл­нител­ното бюро — днес сме във Варна. Обсъж­дахме с общин­ски пред­седатели от областта проб­лемите и решенията, както и тези във Варна. Проб­лемите, които отк­роихме и съот­ветно пред­ложенията за решения, са свър­зани с чис­тотата на въз­духа в града и отражението му върху здравето на жителите и гос­тите на Варна. Друг проб­лем е теж­кото със­тояния на инф­рас­т­рук­тур­ната сис­тема. Канализацията – при по-обилен дъжд, Варна се прев­ръща в езеро. Сметопочис­т­ването в някои райони, където не се извозва бок­лукът – Примор­ско, Младост, Владис­лавово. Един от най-важните въп­роси – малък и среден биз­нес. Варна е град с големи, но неопол­зот­ворени въз­мож­ности за икономиката. Пред нас стои въп­росът за изг­раж­дане на индус­т­риална зона. В областта се очер­тава демог­раф­с­кия проб­лем, здравеопаз­ването и поминъка. Оттук ще стар­тираме една национална кам­пания – под­писки за допит­ване до жителите по мес­тни проб­леми”. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова във Варна. Тя уточни, че с под­пис­ките по важни за хората в общината въп­роси  се цели да си кажат мнението, да се изгот­вят решенията и тези решения да залег­нат в плат­фор­мата на левицата за изборите.

Кор­нелия Нинова комен­тира и вът­реш­нопар­тий­ните теми, засег­нати по време на заседанието. „Взехме нелеко решение, което е под­чинено на едно желание – обнов­ление, промяна на статук­вото. Когато искаш прoмяна в страната, първо трябва да покажеш промяна в себе си. Борис­лав Гуцанов от днес е със свалено политическо доверие от ИБ като пред­седател на град­с­ката организация. До кон­ферен­цията през сеп­тем­ври длъж­ността ще изпъл­нява Христо Боев”- пред­седателя на район Одесос“, обяви Нинова.

Пред­седателят на БСП комен­тира и обявения нов здравен модел, пред­ложен от правител­с­т­вото на Борисов. „Ние сме под­гот­вили нашите пред­ложения във „Визия за Бъл­гария” още преди година”, отбеляза тя. Лидерът на левицата припомни, че алтер­натив­ният модел съдържа няколко основни неща – акцент върху дър­жавно и общин­ско здравеопаз­ване, наредба за определяне на зап­латите на специалис­тите и лекарите, изг­раж­дане на здрав­ния модел на регионален прин­цип, където се обединяват спешна помощ, добол­нична и бол­нично лечение. Запаз­ване на статута на НЗОК. Тя беше категорична, че пред­ложенията на левицата са в противовес с модела, лан­сиран от правител­с­т­вото.

Икономика

Култура

Климент Атанасов представя “Брегове“

Климент Атанасов представя “Брегове“ - поредната си колекционерска изложба

Отк­риването е на 28 юли 2021 г. в БХГ “Петко Зад­гор­ски“. С изложба…

Прочети още:

Loading...

Спорт

200 000 лева премия за „сребърната“ Антоанета Костадинова

Олим­пийс­ката вицешам­пионка Антоанета Кос­тадинова ще получи 200 000 лева за второто си място, спечелен в стрел­бата с въз­душен пис­толет от 10

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие