Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Чет03122020

Брой 233, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Особености на българската пенсионна система

Особености на българската пенсионна система

Особености на българската пенсионна система

В обществото ни съществуват големи групи самоизключило се население, искащо само да получава, без да дава

Кос­тадин Кос­тадинов

От сайта www.kostadin.eu

Баща ми, да ми е жив и здрав, навърши преди няма и месец 63 години. Поради това, че имаше повече от 20 години трудов стаж с първа категория тежък физически труд, той се пен­сионира още преди 7 години, но продължи да работи това, което е правил цял живот – да заваря. Завар­чиците като него получават срав­нително добри зап­лати и това му поз­волява всяка година да увеличава пен­сията си, тъй като законът му дава правото да я индек­сира с процент от заработеното от него през годината въз­наг­раж­дение. Сега ще ви раз­кажа как става това.

Сред­ната работна зап­лата, която баща ми изкарва, е около 1500 лв. Върху тази зап­лата той плаща приб­лизително около 400 лв осигуровки, като още около 450 лв плаща неговия работодател. Общо сумата, която баща ми и работодателят му внасят в бюджета на НОИ за 12 месеца, е около 10 000 лв.  Същев­ременно всяка година след като поиска пен­сията му да бъде преиз­чис­лена на базата на неговия осигурителен доход през пред­ход­ните 12 месеца, пен­сията му се увеличава средно с по около 30 лв. – или иначе казано той получава обратно за след­ващата една година около 360 лв.

Сега нека обоб­щим – 

дър­жавата взема от работ­ника и работодателя около 10 000 лв., като нас­реща връща 360 лв. 

Ако НОИ трябва да ги връща с тези тем­пове, взетото за 1  година ще бъде връщано за 27 години. Но да продъл­жим със смятанията – баща ми е работил вече 7 години по този начин. Внесените от него и работодателя му пари в касата на НОИ биха били получени обратно в течение на 189 години!

Но къде отиват останалите 9640 лв от внесените пари? Не, не отиват само за пен­сиите на другите пен­сионери. Една много груба сметка на раз­ход­ването на парите на НОИ показва, че около 6 млрд отиват за пен­сии, а 3 млрд лв отиват за социални помощи, основно на цигани. При бюджет от около 37 млрд лв излиза, че 8% от общия раз­мер на бюджета отиват за под­помагане под една или друга форма на циганите.

Това каз­ват циф­рите, а когато фак­тите и циф­рите говорят, и боговете мъл­чат. При такава сис­тема не само моят баща, но и който и да било друг работ­ник, би се чув­с­т­вал много по-добре, ако вместо да внася тези осигуровки в касата на дър­жавата ги запази за себе си. Това обяс­нява и

 наличието на огромен сив, че и нап­раво черен сек­тор в бъл­гар­с­ката икономика.

Натоварена с изд­ръж­ката на паразитни със­ловия като цигани и дър­жавни чинов­ници, тя има два избора – или да лъже дър­жав­ната сис­тема, или да издъхне под неимовер­ната тежест, с която е натоварена и обременена не по нейна воля.

Ето защо е нужна радикална промяна в пен­сион­ната сис­тема на Бъл­гария. Тя е солидарна и би работила прек­расно, ако общес­т­вото беше солидарно нас­т­роено. Тъй като в него обаче същес­т­вуват големи групи самоиз­к­лючило се население, искащо само да получава, без да дава, е необ­ходимо да се въведат радикални преоб­разувания. Пър­вото е да се въведе само доб­роволно пен­сионно осигуряване, а второто е да се унищожи напълно сегаш­ната сис­тема на социално под­помагане и да се въведе нова по подобие на таза, която работи в САЩ. Нали искаме да след­ваме американ­с­кия модел и американ­с­ката мечта? Е, в американ­с­ката мечта място за паразитиращи на гърба на работещите хора без­дел­ници няма.

Раз­бира се това са прости решения, зад които трябва да стоят много повече страници, анализи и стратегии. Но трябва да се почне отнякъде, и то бързо. Защото Бъл­гария няма време: с нашите неп­рекъс­нато влошаващи се демог­раф­ски показатели до десетина години ще бъдем изп­равени пред след­ната дилема – дали да плащаме пен­сиите на нашите родители или да плащаме социал­ните помощи и май­чин­с­ките на циганите. И бог да ни е на помощ тогава, ако още не сме намерили решение на проб­лема.

България

Икономика

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

Пандемията “изяде“ книгата, 30% спад на продажбите

През месеците април и май пък спадът бил драстичен - до 70 на сто

С30% са спад­нали продаж­бите на книги през тази година вслед­с­т­вие на пан­деми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Син на руски милиардер иска да влезе в Ботев (Пд)

Синът на рус­кия милиар­дер Борис Зин­гаревич — Антон, идва до броени дни в Бъл­гария за среща, за да пред­ложи сделка за Ботев (Плов­див). Това т…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

Ирландия разхлабва контравирусните мерки – отваря кина, храмове, музеи

В Белгия заработиха магазините след спад на заболяванията

Ирлан­дия излиза от втората си каран­тина. След 6-седмични коронавирусни ограничения …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...