Мая Манолова внесе жалба срещу забраната за свободното къмпингуване

Мая Манолова внесе жалба срещу забраната за свободното къмпингуване

Омбуд­с­манът Мая Манолова внесе кон­с­титуционна жалба срещу промените в Закона за уст­ройс­тво на Чер­номор­с­кото крайб­режие, съоб­щиха от инс­титуцията на Омбуд­с­мана, цитирани от БГНЕС. Манолова беше сезирана от пред­с­тавителите на Бъл­гар­с­кото кеп­мер общес­тво и Обединена група „Бетономорие“ заради строгите заб­рани, ограничаващи правото на бъл­гар­с­ките граж­дани на свободно прид­виж­ване и бетонирането на пос­лед­ните метри от бъл­гар­с­кото крайб­режие, които унищожават природата и рес­т­рик­тив­ните регулации на дивото към­пин­гуване. Освен това, според новите промени, раз­полагането на палатки, кем­пери и каравани ще може да се осъщес­т­вява само на определени места, извън територията на плажовете, дюните и към­пин­гите. Манолова прие пред­с­тавители на свободно към­пин­гуващите и след срещата обяви, че ако промените минат и бъдат обнарод­вани ще сезира Кон­с­титуцион­ния съд.

Във втор­ник Законът за уст­ройс­тво на Чер­номор­с­кото крайб­режие беше обнарод­ван. Манолова поиска да се установи противокон­с­титуцион­ност на раз­поред­бите на чл. 10а, чл. 17а, ал. 2 и чл. 24в от Закона за Чер­номор­с­кото крайб­режие.