Иво Христов: Фон Дер Лайен налага Истанбулската конвенция, ще гласувам срещу нея в ЕП

Иво Христов: Фон Дер Лайен налага Истанбулската конвенция, ще гласувам срещу нея в ЕП

Евродепутатът от БСП смята, че председателят на Еврокомисията трябва да се излъчва от европейските народи, а не чрез договорки между елитите

Ще гласувам ПРОТИВ кан­дидатурата на Фон дер Лайен за пред­седател на ЕК. Това написа във Фейс­бук евродепутатът от “БСП за Бъл­гария“ и бивш шеф на кабинета на президента Румен Радев — Иво Хрис­тов. 

Ето пъл­ния текст на изяв­лението му: 

Ще гласувам ПРОТИВ кан­дидатурата на Фон дер Лайен за пред­седател на ЕК

Тя бе издиг­ната от Европейс­кия съвет в нарушение на прин­ципа на водещите кан­дидати, с което на ЕП бе отредена второс­тепенна роля. Считам, че пред­седателят на ЕК трябва да бъде излъч­ван от пред­с­тавителите на европейс­ките народи, а не от тесен кръг дър­жавни ръководители и лобисти, чиито договорки стес­няват свобод­ния избор на европейс­ките депутати. 

В пис­мото си до социалис­тите и демок­ратите г-жа Фон дер Лайен заявява намерение ЕС да въз­п­риеме и наложи Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Намерението е в раз­рез с решение 13/2018 на КС на Репуб­лика Бъл­гария. Опитът пов­торно да се наложи един спорен и несъот­вет­с­т­ващ на Кон­с­титуцията ни акт е неп­рием­лив. 

Най-сетне, въп­реки изобилието от добри идеи, заим­с­т­вани от прог­рамата на социалис­тите, пис­мото на Фон дер Лайен не съдържа стратегия за зат­варяне на данъч­ните убежища, в които изтича богат­с­т­вото на европейс­ките народи под фор­мата на избег­нати данъци.