Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Закрити врата по делото “Тад груп“ заради националната сигурност

Закрити врата по делото “Тад груп“ заради националната сигурност

Закрити врата по делото “Тад груп“ заради националната сигурност

На брифинга на Спецпрокуратурата въпросите се оказаха излишни, защото били обект на засекретяване

При зак­рити врата се раз­г­лежда искането на прокуратурата за мяр­ката за неот­к­лонение на Иван Тодоров, стана ясно от изяв­лението на прокурор Евгения Стан­кова пред жур­налисти. По думите ѝ това се налага “тъй като се касае за данни, които засягат национал­ната сигур­ност и се иска да не бъдат раз­г­ласявани данни, които да всяват допъл­нително социално нап­режение и паника в общес­т­вото. Медиите бяха поканени на брифинг на Спец­п­рокуратурата, на който въп­росите се оказаха излишни, тъй като Стан­кова обяви, че как­вито и въп­роси да й бъдат задавани те са обект на засек­ретяване, тъй като се отнасят към национал­ната сигур­ност и тя няма да може да отговоря на тях, комен­тира Нюз.бг. Преди това прокурорът обяви, че са напълно убедени и раз­полагат с доказател­с­тва по обвинението за всяване на смут и страх в общес­т­вото и че това е дейс­т­вие, нап­равено целенасочено.

Стан­кова заяви още, че прокуратурата раз­полага с доказател­с­тва, че инфор­мацията източена от НАП е предос­тавена на сайта “Бивол“ още две-три сед­мици преди дан­ните да станат пуб­лични, както е засякла и скрит чат в Телег­рам между един обвиняем и соб­с­т­веника на “Бивол“. Освен това дан­ните са изп­ратени и до световни медии като Би Би Си и Рой­терс, което също доказва, че е била зас­т­рашена национал­ната сигур­ност. Това е дей­ност, насочена срещу населението и е за провокиране на нес­табил­ност, обясни Стан­кова и даде като пример факта, че в момента изк­лючително много граж­дани са притес­нени, сменят си лич­ните карти, страхуват се да не бъдат изтег­лени кредити на тяхно име, да не им сменят соб­с­т­веността на автомобилите и имотите. Освен това по думите на Стан­кова, служителите на НАП работят под изк­лючително нап­режение, тъй като били зат­рупани с заявки и жалби от страна на граж­дани. Целта на това деяние — течът на инфор­мация и раз­п­рос­т­раняването й — е да се дес­табилизира политичес­ката обс­тановка в страната и да се всее недоверие в правител­с­т­вото, “как­вато обс­тановка имаме в момента“.

Евгения Стан­кова посочи, че раз­с­лед­ващите са отк­рили дос­татъчно доказател­с­тва за съз­нателна и целенасочена дей­ност от страна на тримата обвиняеми, а Иван Тодоров по никакъв начин не съдейс­тва на раз­с­лед­ването, тъй като не е предос­тавил паролите. От НАП са били изтег­лени данни в раз­лични кон­фигурации на повече от 5 млн. и 100 000 бъл­гар­ски граж­дани, но е извър­шено тър­сене за определени фирми, както и данни на лица на ръководни длъж­ности и във връзка с популярна хазар­тна игра. Има насоченост към фир­мите, чийто данни да бъдат копирани, посочи Стан­кова.

Инфор­мация, която Стан­кова може да даде на жур­налис­тите към момента, е, че е нап­равен опит да бъде проник­нато в полив­ната сис­тема пред Народ­ното съб­рание и така при влизане на гости в сградата, тя да бъде включ­вана. По думите на прокурор­ката това също зас­т­рашава стабил­ността в дър­жавата и съот­ветно национал­ната сигур­ност.

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие