Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП внесе подписка за отмяна на антируските санкции

БСП внесе подписка за отмяна на антируските санкции

БСП внесе подписка за отмяна на антируските санкции

Премахването им отговаря на националния ни интерес, категорични са социалистите в парламента

С повече от 50 под­писа внесохме в деловод­с­т­вото на НС проек­торешение за отмяна на сан­к­циите срещу Русия“. Това заяви пред жур­налисти в пар­ламента народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария“ Антон Кутев. По думите му мотивите за това са преди всичко икономически – има цели сек­тори на икономиката, които губят от сан­к­циите, нап­ример туризъм, лека и хранителна промиш­леност. „Очевидно е, че както за Бъл­гария, така и за цяла Европа сан­к­циите дават изк­лючително лош икономически резул­тат. Те доказаха и своята неефек­тив­ност от началото си през 2014 г. досега. Решението, което пред­лагаме на бъл­гар­с­кия пар­ламент, е да се обяви срещу тях и да задължи пред­седателя на НС да го обяви пред Европейс­кия пар­ламент и пар­ламен­тите на другите дър­жави членки“, обясни той. По думите му Бъл­гария не е нито пър­вата, нито един­с­т­вената дър­жава, която обсъжда подобни решения — до момента пар­ламен­тите на две дър­жави са приели такива решения — Фран­ция и Кипър, а в Словакия и Бел­гия в момента се обсъж­дат. Според него с такова решение Бъл­гария не би била изк­лючение, а част от европейс­ката политика. „Премах­ването на сан­к­циите срещу Русия и рецип­роч­ните сан­к­ции срещу дър­жавите членки на ЕС отговаря и на национал­ния ни икономически интерес“, каза още той и допълни, че дан­ните показ­ват, че за пос­лед­ните 4 години стокооб­менът между Рус­ката Федерация и САЩ се е увеличил 4 пъти. 

Валери Жаб­лянов: Без единение на европейс­кия кон­тинент, ЕС трудно ще дос­тигне високи тем­пове на икономическо и социално раз­витие

Без единение в рам­ките на европейс­кия кон­тинент ЕС трудно ще дос­тигне онези високи тем­пове на икономическо и социално раз­витие, как­вито желаем всички да видим, особено дър­жавите от периферията“, заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на левицата. Той обясни, че пред­ложението за решение е продъл­жение на политиката на БСП за отмяна на сан­к­циите срещу Русия, които са израз на прецеденти от други времена на отношенията на Рус­ката федерация и Европа. 

Манол Генов: Има двоен стан­дарт при сан­к­циите

БСП е била винаги пос­ледователна в позициите, които е изразявала. Пред­лагали сме да се взимат такива решения невед­нъж“, комен­тира депутатът от БСП Манол Генов. Той под­черта, че има двоен стан­дарт при сан­к­циите срещу Русия – големи меж­дународни кор­порации като  Siemens, Volkswagen спокойно да си инвес­тират в Русия, да печелят, а Бъл­гария да остава един заб­равен ост­ров в Европа по отношение на раз­витие на тех­нологиите. 

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие