Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова: Държавата няма лидер, БСП е алтернативата

Корнелия Нинова: Държавата няма лидер, БСП е алтернативата

Корнелия Нинова: Държавата няма лидер, БСП е алтернативата

Декларация от името на ПГ на „БСП за България“

Прик­лючва и тази сесия на НС, това е пос­лед­ният работен ден. В пър­вия ден всички пар­ламен­тарни групи тър­жес­т­вено пред­с­тавяме приоритетите си и какво ще свър­шим за Бъл­гария и за хората. В пос­лед­ния ден обик­новено мъл­чаливо си тръг­ваме и отиваме във вакан­ция. Би било добре тази прак­тика да се промени и затова днес ние от „БСП за Бъл­гария“ ще нап­равим оценка на сесията на управ­ляващото мнозин­с­тво и самооценка. Когато имаш претен­цията да оценяваш другите, трябва да имаш и силата да се самооцениш.

Уважаеми управ­ляващи – правител­с­тво и депутати от мнозин­с­т­вото,

 Внесли сте 21 закона, без ратификациите. Можем да спорим дали са добри или лоши от наша и ваша гледна точка, най-добре е обаче да ги оценим как те пов­лияха на Бъл­гария и на бъл­гар­с­ките граж­дани. В сферата на икономиката и финан­сите като основата на всяка политика вие приехте закон за кон­цесиите. Макар да се отнасяше за Чер­номор­с­кото крайб­режие, той отвори отново темата за кон­цесията на Летище „София“. Дадохте кон­цесията на летището и резул­татът за Бъл­гария е, че най-големите европейски ком­пании и авторитети - Гер­мания Фран­ция и Великоб­ритания, обжал­ват тази кон­цесия. Това ви е оценка от Европа за начина, по който провеж­дате общес­т­вените поръчки. Има ли друга общес­т­вена поръчка в Бъл­гария, която да е обжал­вана от всички учас­т­ници, освен от спечелилия? Няма.

За значението за национал­ната ни сигур­ност на Бъл­гария много пъти сме говорили. От промените в Закона за енер­гетиката резул­татът е – работодателите изразиха позиция за чудовищни пазарни манипулации, заради които бъл­гар­с­кият биз­нес плаща най-висока цена в Европа. Част от пред­п­риятията зат­вориха и освободиха работ­ниците си. Ефек­тът от този закон за пот­ребителите е повишаването на цената на тока. Със Закона за уст­ройс­т­вото на чер­номор­с­кото крайб­режие пос­тиг­нахте резул­тат — бъл­гар­с­ките плажове пус­теят, Бъл­гария загуби от турис­тичес­кия бранш и турис­тичес­кия сек­тор приходи. За сметка на това обаче, тапите по границите за Гър­ция или на влизане в страната от бъл­гарите, които си идват от Европа, са чудовищни поради лошата организация на бъл­гар­с­кото правител­с­тво.

Във финан­совата сфера приехте Закона за мер­ките срещу изпиране на пари. Резул­татът от него е — дър­жавата прех­върли върху физичес­ките лица отговор­ността да следят за пране на пари счетоводители, адвокати, а по начал­ния вариант - и читалища и дет­ски градини. Ефек­тът от този закон досега е, че нито една учителка в дет­ска градина не e хванала пране на пари и няма и да има ефект от този безумен закон. Вие актуализирахте и бюджета на страната, като

ефек­тът за дър­жавата е 2 млрд. лв. нов дефицит и 500600 млн. лв. нов дълг.

Ефек­тът от това ще е за бъл­гар­с­ките граж­дани, които ще го плащат някой ден от джоба си. Какво нап­равихте в здравеопаз­ването – зат­варят се бол­ници, цените на лекар­с­т­ватарас­тат, хората нямат дос­тъп до здравеопаз­ване. Нищо не нап­равихте в тази сфера през тази сесия, освен на думи нов модел за реформа в здравеопаз­ването, който се отх­върля от всички засег­нати със­ловия.

В сферата на тран­с­порта отложихте ТОЛ-системата. Ефек­тът е, че лишихте хората от месеч­ните винетки, накарахте ги да плащат сед­мични, т. е. да плащат по-скъпо. При всички проб­леми на земедел­с­ките произ­водители приехте закон за тях­ното под­помагане с една едничка цел – да замажете резул­тата от къщите за гости. Това е и ефек­тът от този закон. Но има и друг резул­тат за страната ни – 10 млн. лв. глоба. Кой ще я плаща – бъл­гар­с­ките граж­дани. Посег­нахте на правата на бъл­гар­с­ките граж­дани, като им отнехте машин­ното гласуване. Хвър­лихте политичес­кия живот в зад­кулисие, като дадохте въз­мож­ност на биз­неса и олигар­хията да финан­сират политичес­ките пар­тии. Ето това свър­шихте за тази сесия,уважаеми управ­ляващи.

Какво нап­рави БСП — ясна и кон­к­ретна алтер­натива. По всички тези теми сме били против с много силни аргументи, но не ни чухте. Внесохме след­ната алтер­натива — намаляване ДДС на лекар­с­тва и храни, помощи за младите работещи семейс­тва за отг­леж­дане на дете, данъчни облек­чения за работещи родители, преиз­чис­ляване на всички пен­сии. Това щеше да струва на дър­жавата близо 2 млрд. лв. На колко хора щяха да помог­нат тези закони на БСП — на близо над 2 млн. души. Ще кажете, че няма пари. Миналата година изхар­чихте 2 млрд. лв. извън бюджета. Тази година само за полугодието сте малко над 1 млрд. лв. Пари има, важ­ното е кой за какво ги харчи. Алтер­нативата е ясна и на есен тя ще проличи. Сега сесията прик­лючва с две тежки кризи. Пър­вата е течът на данни от НАП,

5 млн. бъл­гари са хвър­лени в несигур­ност за соб­с­т­веността и лич­ните си данни.

На правител­с­т­вото на Бъл­гария беше дадена тежка оценка, че една цяла нация е хак­ната. Втората криза е чумата по свинете. Европа ви даде оценка. Тя каза, че правител­с­т­вото не си е свър­шило работата и Бъл­гария може да изгуби цялото си свиневъд­с­тво, заради неб­реж­ността на управ­ляващите. Това е ефек­тът от тези кризи, но има и пос­лед­ващ. Цените тръг­наха леко нагоре, ще се увеличи вносът, което ще пов­лияе на тър­гов­с­кото салдо и икономичес­кото със­тояние на Бъл­гария. Ето това е момен­т­ната кар­тина, в която ние си тръг­ваме от пар­ламента, но и никой не понесе отговор­ност за тези две кризи. Друг път поне от кумова срама каз­вате, че носите отговор­ност и подавате оставки. Този път нищо.

На фона на тези кризи правител­с­т­вото е в ступор. Премиерът се скри

и един­с­т­веният комен­тар, който е правил през това време, е за събора на Буз­лу­джа. Ние знаем, че всяка година на този ден премиерът изпада в деп­ресия, но да комен­тира събора на левицата, а да не излезе пред народа в тези кризи, връх­летели страната по негова вина, е безот­говорно. Всички пар­ламен­тарни въп­роси към него са вър­нати и се оказва, че в момента в дър­жавата няма лидер­с­тво. Борисов държи кор­милото на влак, на катер, елек­т­рокар и тротинетка, може би, но няма кой да държи кор­милото на страната. Той изпусна кор­милото на дър­жавата. Ключовата дума за нас за този сезон, след тези факти, е несигур­ност. Национална несигур­ност и несигур­ност на всеки бъл­гарин. Пред­с­тоят ни обаче избори за кметове и общин­ски съвет­ници, приемане на бюджет и избор на главен прокурор. Знаем, че цялата енер­гия ще се хвърли в изборите, но и те ще минат и ще остана най-важният въп­рос – за бюджета, стимулите за икономиката, намаляване на неравен­с­т­вата, увеличаване на доходи, общин­ско и дър­жавно здравеопаз­ване, справед­ливостта и съдеб­ната реформа. Мис­лете как ще решаваме тези въп­роси, че октом­ври ще дойде бързо.

Като казах съдебна реформа, искам да кажа и няколко думи за избора на нов главен прокурор. Прави впечат­ление, че всички са се вторачили в БСП. Всички питат БСП, всички очак­ват какво ще каже БСП. Никой обаче не пита този, от когото зависи този въп­рос – Бойко Методиев Борисов и ще ви кажа защо. Един­с­т­веният човек, който можеше да осигури със­тезание между двама кан­дидати, е Бойко Борисов. За зрителите и слушателите, които очак­ват БСП да вземе решение по тази тема, трябва да поясня, че по закон тези, които имат право да пред­лагат главен прокурор са или независимите прокурори или минис­търът на правосъдието — правител­с­т­вото. Нито пар­тиите, нито депутатите могат да нап­равят такова пред­ложение. Ако можехме, щяхме да го нап­равим. Изчакахме 29-и, заявявайки че ще изчакаме процедурата и ще уважим правилата, но всъщ­ност ги изчакахме, за да раз­берем, дали Борисов ще прояви здрав разум и ще внесе втора кан­дидатура. Уви, теж­ките му зависимости не му поз­волиха тази смелост. За нас той е учас­т­ник в договор­ката за издигане на един един­с­т­вен кан­дидат. БСП в такива сговори не учас­тва. В момента протес­тират дес­ните. И те викат БСП на помощ и чакат да раз­берат какво ще кажем. Искам да припомня, че същите тези десни бяха част от правител­с­т­вото на Борисов. Същите тези десни нап­равиха тази реформа в съдеб­ната сис­тема. Спом­няте ли си, че раз­делиха те ВСС на прокурор­ска и съдийска квота по пред­ложение на тези десни. Спом­няте ли си, уважаеми бъл­гари, че БСП и тогава, и сега е против това раз­деление. И тогава ви казахме, че ще стиг­нете до тази задънена улица, но отново не ни пос­лушахте. В момента двете групи, които съз­нателно изг­радиха този модел, се сбиха кой да го оглави.

Ние както и преди една година и сега пред­лагаме промяна на модела. Както и да се биете за този или онзи като име, докато не променим модема не решаваме нищо. Отново пред­с­тавям пред вас нашето пред­ложение, което ще внесем през сеп­тем­ври. Един­с­т­веният начин за справед­ливост, правосъдие и рефор­мирана съдебна сис­тема е всички в тази зала да проявим единодушие и да наложим съдебен кон­т­рол върху актовете на прокуратурата. Казва се промяна в закона за съдеб­ната власт. Това е решението. Ако очак­вате БСП да пред­ложи решение по казуса за глав­ния прокурор, ето това е нашето пред­ложение. Да видим, дали наесен ще го под­к­репите. Зададох много теми за вакан­цията. Получи се малко като в училище, където ни даваха списък с книги за четене през лятото. Четете и мис­лете. Чака ни гореща есен. 

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...