Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Експерти: Серия от кризи демонстрира неспособността на правителството

Експерти: Серия от кризи демонстрира неспособността на правителството

Експерти: Серия от кризи демонстрира неспособността на правителството

Данните за май на БНБ показват отрицателни или нулеви стойности на всички видове инвестиции, сочи месечният доклад на Института за стратегии и анализи

Най-горещият месец в годината се оказа с едни от най-високите политически и социални амп­литуди.

Серия от кризи динамизираха юлс­ките сед­мици - източ­ването на сър­върите на НАП, чумата по свинете, сдел­ката за закупуване на нови изт­ребители за ВВС. Вет­рило от по-малки за общес­т­вената чув­с­т­вител­ност, но не по-маловажни за общес­т­веното бъдеще събития допъл­ниха критич­ността на кар­тината – промяната във финан­сирането на политичес­ките пар­тии, отмяната на машин­ното гласуване, изборите за водещи имена на европейс­ките инс­титуции, изборът на главен прокурор.

Управ­лението демон­с­т­рира ярка липса на дос­татъчна екс­пер­тиза, бър­зина на реак­циите и капацитет за справяне с теж­ките ситуации.

Това пролича особено ясно при раз­витието на скан­дала с НАП и ескалацията на африкан­с­ката чума в страната. Миналогодиш­ните уроци и клетви (чумата при козите и овцете и пробивът в Тър­гов­с­кия регис­тър) се оказаха не просто ненаучени, но и прес­тъпно пренеб­рег­нати.

ОСНОВЕН ИЗВОД:

В дър­жавата в момента НЯМА СИГУР­НОСТ – нещо, за което Борисов винаги е дър­жал сметка.

Година след теж­ката криза с чумата по свинете в съседна Румъния бъл­гар­с­ките инс­титуции не взеха адек­ватни мерки, които бяха пред­п­риети в Чехия, Унгария и Авс­т­рия и чумата не се раз­п­рос­т­рани натам.

Бумът на заразата сочи, че блокажът и без­дейс­т­вието е на всички нива на дър­жав­ното управ­ление, въп­реки изобилието от всякакви чинов­ници, струк­тури, комисии, звена.

 

Трайно се нас­лагва усещането за нис­кото ниво на ком­петен­т­ност на дър­жав­ните инс­титуции

 които са зав­ладени от верни на властта хора, но недос­татъчно професионалисти, без опит и знания на теж­ките проб­леми, които ни връх­литат.

В огромен проб­лем за кибер­сигур­ността на дър­жавата се превърна пробивът в сър­върите на НАП, откъдето бяха източени дан­ните (ЕГН, имена, адреси, данъчни дек­ларации) на милиони бъл­гар­ски граж­дани и фирми, които бяха раз­п­ратени до медиите и складирани в интер­нет.

В основни въп­роси около този казус се очер­тават — намиране на мотивите (с каква цел са източени дан­ните и защо са пус­нати пуб­лично) и кой е поръчителят (ако има такъв).

Без­раз­бор­ните обвинения в началото на скан­дала показаха обър­к­ването, хаотич­ността, неп­рофесионализма в дейс­т­вията на раз­с­лед­ващите и политичес­кото ръковод­с­тво.

Този пробив е поред­ният срив в доверието на бъл­гар­с­ките граж­дани към управ­лението и соб­с­т­вената им дър­жава. Хоросанът на дър­жавата се нарича доверие. Когато се изрони, следва рух­ване на сградата. Доверието на хората за парите и имущес­т­вото им трябва да е най-високо в дър­жав­ните инс­титуции.

 

Данъчна тайна и лични данни вече не същес­т­вуват като понятия в Бъл­гария.

 

При сдел­ката със самолетите средата се пропи с парадокси и нелогични противоречия. Бедна Бъл­гария еднов­ременно финан­сира американ­с­кия и руски воен­ноп­ромиш­лени ком­п­лекси (покупка на F-16 и под­дръжка на МИГ-29).

Реално модер­низацията се оказа процес на демодер­низация – скъп, закъс­нял, извън светов­ните тен­ден­ции на раз­витие за след­ващите 5 години. Светът върви към без­пилотни изт­ребители, които са бъдещето и вече се раз­работ­ват. Без­пилотни автомобили (включително так­сита), тирове, дронове с ракети вече са улична и военна реал­ност. Бъл­гария върви след историята и си плаща за това.

Управ­ляващите дейс­т­ваха на инат срещу опозицията в пар­ламента и срещу президента и пропус­наха да прив­лекат на своя страна общес­т­веното мнение. Говорителите в защита на сдел­ката бяха агресивни и защитаваха тезите си с внушението, че са пос­ледна инс­тан­ция. Властта не показа сетив­ност за общес­т­вените наг­ласи, с което се съз­даде убеж­дението, че с тази сделка правител­с­т­вото „си купува“ спокойс­т­вие до края на ман­дата.

Избор­ният процес се тресе от пер­манен­тна неус­той­чивост с пос­тоян­ните промени на правилата преди избори и отменянето на приети решения, резки смени на позиции, нагаж­дане на правни норми. Промените в начина на финан­сиране на пар­тиите променят ДНК-то на политичес­ката и пар­тийна сис­тема в страната. Корек­цията бе пред­п­риета в средата на годината без сериозна оценка за въз­дейс­т­вието, как­вато лип­сва при огромна част от приеманите законоп­роекти.

Европейс­ката статис­тическа служба (Еврос­тат) отчете рекор­дно историческо дъно от 4,4% на без­работица в Бъл­гария. То е най-ниското от 2000 година насам, откогато и Еврос­тат раз­полага с данни за страната ни.

За първи път тази година бъл­гарите тол­кова масово гласуваха с краката си и решиха да инвес­тират вакан­цион­ните си пари в Гър­ция. Пропаган­дирането на Запад на Бъл­гария като евтина дес­тинация за алкохол и прос­титутки доведе до отв­ращение на сред­нос­татичес­ките европейци и остави социални мар­гинали и младежи аван­тюристи на първа линия. Тази година дори те избягаха.

Дан­ните за май на БНБ показ­ват отрицателни или нулеви стой­ности на всички видове инвес­тиции — дялов капитал, реин­вес­тирана печалба и дъл­гови инс­т­рументи.

Заради нис­кия стан­дарт тук не останаха под­гот­вени кадри, образованието се раз­вива хаотично, без връзка с нуж­дите на биз­неса и без визия за икономиката.

Син­дикатите нас­тояват и за увеличение на работ­ните зап­лати в сек­торите образование, дър­жавна админис­т­рация, здравеопаз­ване и кул­тура между 10 и 20%. Общият знаменател на всички пред­ложения е „не може повече така“.

Налице са серия от индикатори за задаваща се тежка социално-икономическа ситуация в дър­жавата.

Новият модел на здравно осигуряване, който пред­ложи екипът на минис­тър Кирил Ананиев, е фал­с­тарт.

ПРОГ­НОЗИРАМЕ, че или ще бъде оттег­лен, или ще нанесе повече щети на здравеопаз­ването вместо ползи.

Здравеопаз­ването не може да почива върху пазарен фун­дамен­тализъм. Здравеопаз­ването се превърна в кълбо от огромни интереси, за чието раз­п­литане няма политическа воля. Дейс­тва се на прин­ципа „да изкараме ман­дата док­рай“.

Бъл­гария все по-често попада под ударите на европейс­ките инс­титуции. 

За неб­реж­ност по отношение на африкан­с­ката чума съобщи Европейс­ката комисия.

Съдът на ЕС пък предяви нов иск към Бъл­гария за нес­паз­ване на европейс­ките стан­дарти за качес­т­вото на въз­духа. Като цяло се очер­тава въп­росът за екологич­ните и здравос­ловни условия, които дър­жавата осигурява на своите граж­дани.

Управ­лението на Борисов еволюира до модел, при който инс­титуции, дър­жавни органи, регулатори и комисии са само фор­мално независими, но при нужда влизат в ролята на „бушони“, които смък­ват общес­т­веното нап­режение. Борисов изпол­зва умело целия този влас­тови ресурс.

В ГЕРБ тече процес на въз­мез­дие за самозаб­равили се мес­тни пар­тийни фун­к­ционери. Въп­рос от ключова важ­ност за пар­тията са пред­с­тоящите мес­тни избори. Реално мес­т­ната власт в дър­жавата принад­лежи на ГЕРБ. Много е вероятно да има отс­тъп­ление като брой кметове и общин­ски съвет­ници. 

БСП се отваря за пар­т­ньор­с­тва за мес­т­ния вот. 

Вът­реш­ните проб­леми в пар­тията продъл­жават вече и на мес­тно ниво след батал­ните сцени в Национал­ния съвет около евроиз­борите. Проб­лемът с мес­т­ния феодализъм е проял пар­тията до самите основи. Раз­чис­т­ването му е неиз­бежен процес, в случай, че се търси нов образ, доверие от граж­даните, изг­раж­дане на алтер­натива на управ­лението. Очевидно Нинова ще търси справяне с този проб­лем, но прекалената децен­т­рализация на пар­тията и анархо-демократичност е като окови за политическо дейс­т­вие с положителна целесъоб­раз­ност. Кар­динален въп­рос за пар­тията и лично за Нинова е пред­с­тавянето на мес­т­ния вот. В тази връзка тя е облагодетел­с­т­вана, защото тръгва към изборите от кота нула. Пер­с­пек­тивите пред пар­тията за мес­т­ните избори в големите градове обаче не са добри.

ДПС вече играе ключова роля в 44-то Народно съб­рание не само за осигуряване на кворума, но и за продъл­жител­ността на правител­с­т­вения ман­дат.

ДПС продъл­жава да съчетава остра реторика срещу управ­лението и под­к­репа за управ­лението по ключови казуси, как­вито са нап­ример президен­т­с­ките вета. До юли тази двойс­т­веност в поведението не водеше до ерозия на пуб­лич­ния є образ. Кризите около управ­лението обаче, чиито дес­т­рук­тивен потен­циал расте, засил­ват подобен риск.

*Анализът е под­гот­вен от колек­тив под ръковод­с­т­вото на Валерия Велева – жур­налист и изпъл­нителен дирек­тор на ИСА

От сайта „Епицен­тър”

(със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)

Икономика

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Зако…

Прочети още:

Loading...

Култура

Паметник на Никола Манев издигнаха в Чирпан

Чир­пан е домакин на Праз­ници на изкус­т­вата „Никола Манев“. В рам­ките на тър­жес­т­вата на церемония на 22 сеп­тем­ври бе официално отк­рит паметни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Съпер­ниците ще се изп­равят един срещу друг на национал­ния стадион в неделя, 26 сеп­тем­ври, от 16:30 часа.

„Тема Спорт“ провери архивите, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие