Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) НАГРАДА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ЗА МЛАД ЖУРНАЛИСТ „СТЕФАН ПРОДЕВ“

НАГРАДА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ЗА МЛАД ЖУРНАЛИСТ „СТЕФАН ПРОДЕВ“

НАГРАДА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ЗА МЛАД ЖУРНАЛИСТ „СТЕФАН ПРОДЕВ“

През 2017 г., по повод на 90-годишнината от рож­дението на Стефан Продев — един от най-големите бъл­гар­ски жур­налисти и пуб­лицисти, основател и първи главен редак­тор на в. “Дума“, пред­седател на Съюза на бъл­гар­с­ките жур­налисти и автор на стотици репор­тажи, статии и книги, Национал­ният съвет на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия и Управител­ният съвет на Съюза на бъл­гар­с­ките жур­налисти учредиха НАЦИОНАЛНА НАГ­РАДА ЗА МЛАД ЖУР­НАЛИСТСТЕФАН ПРОДЕВ“.

Съг­ласно статута на наг­радата и техни решения от юли 2019 г. Изпъл­нител­ното бюро на Национал­ния съвет на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия и Управител­ният съвет на Съюза на бъл­гар­с­ките жур­налисти обявяват, че отк­риват процедурата по набирането на пред­ложения и определянето на носителя за 2019 г. на Наг­радата за млад жур­налист „Стефан Продев“.

Носители на наг­радата могат да бъдат млади жур­налисти, които от позициите на социалис­тичес­ките идеи са пос­ветили своите професионални и твор­чески изяви на значими общес­т­вени проб­леми; с пуб­ликациите си защитават национал­ното дос­тойн­с­тво и силата на левите политически и социални идеи; пос­ледователно отс­тояват съв­ремен­ните пат­риотични и нрав­с­т­вени цен­ности в политичес­кия, икономичес­кия, социал­ния и духов­ния живот на общес­т­вото; са доп­ринесли за популяризиране на политиката и за раз­ширяване на влиянието на БСП и левицата в общес­т­вото; работят отговорно за под­дър­жане на високия авторитет и общес­т­вена значимост на жур­налис­тичес­ката професия.

Номинираните за носители на наг­радата кан­дидати ще бъдат оценявани по тех­ния висок професионализъм, ком­петен­т­ност и задъл­боченост, по защитаваните от тях ясни граж­дан­ски и нрав­с­т­вени позиции, по завоюваното трайно и авторитетно присъс­т­вие в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво.

Право да бъдат номинирани за учас­тие в кон­курса за наг­радата имат млади жур­налисти, които през пос­лед­ните години се изявяват редовно в печат­ните и елек­т­рон­ните медии и в социал­ните мрежи и раз­работ­ват задъл­бочено и аргумен­тирано от позицията на левите цен­ности и политики значими за общес­т­вото проб­леми.

Право да номинират кан­дидати за носители на наг­радата имат ръковод­с­т­вата и колек­тивите на печат­ните и елек­т­рон­ните сред­с­тва за масова инфор­мация, изявени жур­налисти и пуб­лицисти, ръковод­с­т­вата и членовете на дружес­т­вата на СБЖ, организации и съвети на БСП, твор­чески съюзи и неп­равител­с­т­вени организации и др. подобни на тях.

За всеки номиниран за наг­радата до 31 август 2019 г. в НС на БСП и в УС на СБЖ трябва да бъде изп­ратено на материален и елек­т­ронен носител мотивирано пред­ложение, прид­ружено с биог­рафична и твор­ческа справка за кан­дидата. Всички номинации ще бъдат раз­г­ледани от комисия, в със­тава на която са включени пред­с­тавители на НС на БСП и на УС на СБЖ, жур­налисти и пред­с­тавители на други организации. Пред­ложението на комисията за определяне на носителя на наг­радата ще бъде внесено за утвър­ж­даване в ИБ на НС на БСП и в УС на СБЖ до 12 сеп­тем­ври 2019 г.

Носителят за 2019 г. на Национал­ната наг­рада за млад жур­налист „Стефан Продев“ ще бъде обявен и наг­радата ще бъде връчена до края на м. сеп­т­м­ври 2019 г. по време на специално организирана за това проява, пос­ветена на годиш­нината от рож­дението на Стефан Продев.

Носителят за 2019 г. на Национал­ната наг­радата “Стефан Продев“ ще получи грамота и плакет; ще получи право на специална пуб­ликация във в.“Дума“ и други издания на НС на БСП и в издания на СБЖ; ще стане член на комисията за определяне на след­ващите носители на наг­радата.

За повече инфор­мация и справки за кон­курса се обръщайте към Съвета на НС на БСП по духовна сфера, кул­тура и медии (София 1000, ул.„Позитано“ №20, телефони 02/8107330 и 02/8107219 и е-mail ) и към Отдел „Организационен“ на СБЖ (София 1000, ул.„Граф Игнатиев“ №4, телефон 02/9882697 и e-mail: ).

Докумен­тите с пред­ложенията за номинираните да се изп­ращат на посочените елек­т­ронни пощи и да се внасят на хар­тиен носител в отдел „Деловод­с­тво“ на НС на БСП и в Отдел „Организационен“ на СБЖ до 31 август 2019 г. включително.

1 август 2019 г.

Изпъл­нително бюро

на Национал­ния съвет на БСП

Управителен съвет

на Съюза на бъл­гар­с­ките жур­налисти

Икономика

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Зако…

Прочети още:

Loading...

Култура

Паметник на Никола Манев издигнаха в Чирпан

Чир­пан е домакин на Праз­ници на изкус­т­вата „Никола Манев“. В рам­ките на тър­жес­т­вата на церемония на 22 сеп­тем­ври бе официално отк­рит паметни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Съпер­ниците ще се изп­равят един срещу друг на национал­ния стадион в неделя, 26 сеп­тем­ври, от 16:30 часа.

„Тема Спорт“ провери архивите, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие