Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Близо 3000 деца със СОП ще се обучават чрез модерни технологии

Близо 3000 деца със СОП ще се обучават чрез модерни технологии

Близо 3000 деца със СОП ще се обучават чрез модерни технологии

Близо 3000 деца от цен­т­ровете за специална образователна под­к­репа ще се обучават чрез нови соф­туерни продукти и модерни тех­нологии, закупени по национална прог­рама „Осигуряване на съв­ременна образователна среда“, съобщи БНР. За първа година в прог­рамата беше включен модул за модер­низиране на базата на специализираната образователна среда. Ще бъдат финан­сирани проек­тите на 38 цен­търа, от които 31 дър­жавни и седем общин­ски. Те ще получат 1,6 млн. лв. Със сред­с­т­вата ще бъдат купени тех­нологии за кон­т­рол на ком­пютър с пог­лед. Те дават въз­мож­ност на деца с тежки физически увреж­дания, които не могат да изпол­з­ват ръцете си, да боравят с ком­пютър. Пред­вижда се изпол­з­ването на соф­туер, с който децата да общуват чрез син­тезирана реч, да изразяват мисли и желания, да се учат, да изпол­з­ват интер­нет, да раз­говарят в социал­ните мрежи и чрез елек­т­ронна поща, да пишат или рисуват. Част от цен­т­ровете ще закупят 3D прин­тери, които са под­ходящи за съз­даване на пред­мети или макети с образователна цел от децата със сен­зорни увреж­дания. За децата с дет­ска цереб­рална парализа ще бъдат закупени бели маг­нитни дъски с ком­п­лекти от маг­нитни букви и цифри, както и други под­ходящи образователни игри.По модул „Под­к­репа на целод­нев­ното обучение на учениците“ на национал­ната прог­рама ще бъдат финан­сирани и 87 училища за оборуд­ване на кабинети за занимания по интереси. Те ще получат 800 000 лв., като ще бъдат купени книги, игри и материали за раз­г­ръщане на потен­циал­ните твор­чески заложби на учениците в областта на науките, изкус­т­вата и спорта. Клас­ните стаи ще могат да се пол­з­ват и за други дей­ности за учениците от начален и прогим­назиален етап, като нап­ример тър­жес­тва или срещи.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...