Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Близо 3000 деца със СОП ще се обучават чрез модерни технологии

Близо 3000 деца със СОП ще се обучават чрез модерни технологии

Близо 3000 деца със СОП ще се обучават чрез модерни технологии

Близо 3000 деца от цен­т­ровете за специална образователна под­к­репа ще се обучават чрез нови соф­туерни продукти и модерни тех­нологии, закупени по национална прог­рама „Осигуряване на съв­ременна образователна среда“, съобщи БНР. За първа година в прог­рамата беше включен модул за модер­низиране на базата на специализираната образователна среда. Ще бъдат финан­сирани проек­тите на 38 цен­търа, от които 31 дър­жавни и седем общин­ски. Те ще получат 1,6 млн. лв. Със сред­с­т­вата ще бъдат купени тех­нологии за кон­т­рол на ком­пютър с пог­лед. Те дават въз­мож­ност на деца с тежки физически увреж­дания, които не могат да изпол­з­ват ръцете си, да боравят с ком­пютър. Пред­вижда се изпол­з­ването на соф­туер, с който децата да общуват чрез син­тезирана реч, да изразяват мисли и желания, да се учат, да изпол­з­ват интер­нет, да раз­говарят в социал­ните мрежи и чрез елек­т­ронна поща, да пишат или рисуват. Част от цен­т­ровете ще закупят 3D прин­тери, които са под­ходящи за съз­даване на пред­мети или макети с образователна цел от децата със сен­зорни увреж­дания. За децата с дет­ска цереб­рална парализа ще бъдат закупени бели маг­нитни дъски с ком­п­лекти от маг­нитни букви и цифри, както и други под­ходящи образователни игри.По модул „Под­к­репа на целод­нев­ното обучение на учениците“ на национал­ната прог­рама ще бъдат финан­сирани и 87 училища за оборуд­ване на кабинети за занимания по интереси. Те ще получат 800 000 лв., като ще бъдат купени книги, игри и материали за раз­г­ръщане на потен­циал­ните твор­чески заложби на учениците в областта на науките, изкус­т­вата и спорта. Клас­ните стаи ще могат да се пол­з­ват и за други дей­ности за учениците от начален и прогим­назиален етап, като нап­ример тър­жес­тва или срещи.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...