Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Вт26012021

Брой 17, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Гешев: Няма да позволим натиск и атаки срещу прокурорите и следователите

Иван Гешев: Няма да позволим натиск и атаки срещу прокурорите и следователите

Иван Гешев: Няма да позволим натиск и атаки срещу прокурорите и следователите

Сигурен съм, че заедно ще отговорим на очак­ванията за справед­ливост и сигур­ност на всички бъл­гар­ски граж­дани, се казва в позиция на кан­дидата за главен дър­жавен обвинител

Няма да се допус­нат пер­сонални атаки срещу магис­т­рати и съдебни служители.

Това се посочва в позиция на заместник-главния прокурор Иван Гешев, съоб­щиха от прес­цен­търа на Прокуратура на Репуб­лика Бъл­гария.

“Като магис­т­рат, чийто професионален път е минал изцяло в раз­лични струк­тури на прокуратурата и след­с­т­вието, искам иск­рено да благодаря на всички колеги от Прокуратура на Репуб­лика Бъл­гария, независимо дали са изразили под­к­репата си за мен в качес­т­вото ми на кан­дидат за главен прокурор, или не са го нап­равили.

Опитите за политически натиск, за пред­с­тавяне на прокурорите и следователите като втора ръка магис­т­рати, които нямат соб­с­т­вено мнение и гласуват под строй, видимо са мотивирани от пар­тийни, кор­поративни и/или лични интереси, раз­лични от тези на бъл­гар­с­ките граж­дани.

Обяс­нимо е старанието на някои пар­тии, биз­нес кръгове, обвиняеми, под­съдими и/или осъдени лица, както и на техни пред­с­тавители, за пореден път да проб­ват да изк­лючат професионал­ната ни общ­ност дори от въз­мож­ността да изразим мнение за соб­с­т­вения си избор“, пише в позицията на Гешев.

“От името на глав­ния прокурор Сотир Цацаров и ръковод­с­т­вото на ПРБ обаче заявявам, че няма да се допус­нат пер­сонални атаки срещу магис­т­рати и съдебни служители само и един­с­т­вено защото са изразили лична позиция.

На старанието да бъдат демонизирани отделни магис­т­рати, като прокурор Сил­вия Соколова, ще бъде отговорено със всички поз­волени от закона сред­с­тва, включително и с ясно изразено становище за под­к­репа.

Въп­реки че в кон­к­рет­ния случай това едва ли е необ­ходимо, защото най-добрата атес­тация за нея, пер­сонално, е дадена от федерал­ния прокурор на Крал­с­тво Бел­гия Фредерик Ван Льов, който в писмо до глав­ния прокурор Сотир Цацаров благодари за отлич­ната ѝ работа при най-мащабната операция на полицейски и съдебни служби в Европа през 2017 година под наз­ванието “Халифакс“.

Сигурен съм, че прокурорите, следователите и съдеб­ните служители заедно ще отговорим на очак­ванията за справед­ливост и сигур­ност на всички бъл­гар­ски граж­дани, независимо от общес­т­вения или социал­ния им статус“, посочва още Гешев.

България

Икономика

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Търговци искат незабавно отваряне, не са получили нито лев от държавата

Тър­гов­ски обекти, зат­ворени заради противоепидемич­ните мерки, нас­тояват да заработят вед­нага, дори с цената на по-малко работни дни и ограни…

Прочети още:

Loading...

Култура

Кенет Брана ще изиграе Борис Джонсън в сериал

Кенет Брана ще изпълни ролята на премиер — минис­тър на Анг­лия Борис Джон­сън в сериала „Този цар­с­т­вен ост­ров“, който се фокусира върху пан­дем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Георги Донков: Всичко в Левски приключи за една нощ

Треньорът обясни защо не е поел националния отбор

Бив­шият фут­болист и помощник-треньор на Лев­ски Георги Дон­ков раз­кри защо не е поел национал…

Прочети още:

Loading...

Свят

Австрия заменя платнените защитни маски

Австрия заменя платнените защитни маски

Израел се изолира от света, затваря херметически границите си

Авс­т­рий­ците смениха плат­нените защитни маски с пред­пазни маски за многок­ратна у…

Прочети още:

Loading...

Земеделие