Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Гешев: Няма да позволим натиск и атаки срещу прокурорите и следователите

Иван Гешев: Няма да позволим натиск и атаки срещу прокурорите и следователите

Иван Гешев: Няма да позволим натиск и атаки срещу прокурорите и следователите

Сигурен съм, че заедно ще отговорим на очак­ванията за справед­ливост и сигур­ност на всички бъл­гар­ски граж­дани, се казва в позиция на кан­дидата за главен дър­жавен обвинител

Няма да се допус­нат пер­сонални атаки срещу магис­т­рати и съдебни служители.

Това се посочва в позиция на заместник-главния прокурор Иван Гешев, съоб­щиха от прес­цен­търа на Прокуратура на Репуб­лика Бъл­гария.

“Като магис­т­рат, чийто професионален път е минал изцяло в раз­лични струк­тури на прокуратурата и след­с­т­вието, искам иск­рено да благодаря на всички колеги от Прокуратура на Репуб­лика Бъл­гария, независимо дали са изразили под­к­репата си за мен в качес­т­вото ми на кан­дидат за главен прокурор, или не са го нап­равили.

Опитите за политически натиск, за пред­с­тавяне на прокурорите и следователите като втора ръка магис­т­рати, които нямат соб­с­т­вено мнение и гласуват под строй, видимо са мотивирани от пар­тийни, кор­поративни и/или лични интереси, раз­лични от тези на бъл­гар­с­ките граж­дани.

Обяс­нимо е старанието на някои пар­тии, биз­нес кръгове, обвиняеми, под­съдими и/или осъдени лица, както и на техни пред­с­тавители, за пореден път да проб­ват да изк­лючат професионал­ната ни общ­ност дори от въз­мож­ността да изразим мнение за соб­с­т­вения си избор“, пише в позицията на Гешев.

“От името на глав­ния прокурор Сотир Цацаров и ръковод­с­т­вото на ПРБ обаче заявявам, че няма да се допус­нат пер­сонални атаки срещу магис­т­рати и съдебни служители само и един­с­т­вено защото са изразили лична позиция.

На старанието да бъдат демонизирани отделни магис­т­рати, като прокурор Сил­вия Соколова, ще бъде отговорено със всички поз­волени от закона сред­с­тва, включително и с ясно изразено становище за под­к­репа.

Въп­реки че в кон­к­рет­ния случай това едва ли е необ­ходимо, защото най-добрата атес­тация за нея, пер­сонално, е дадена от федерал­ния прокурор на Крал­с­тво Бел­гия Фредерик Ван Льов, който в писмо до глав­ния прокурор Сотир Цацаров благодари за отлич­ната ѝ работа при най-мащабната операция на полицейски и съдебни служби в Европа през 2017 година под наз­ванието “Халифакс“.

Сигурен съм, че прокурорите, следователите и съдеб­ните служители заедно ще отговорим на очак­ванията за справед­ливост и сигур­ност на всички бъл­гар­ски граж­дани, независимо от общес­т­вения или социал­ния им статус“, посочва още Гешев.

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие