Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Ф-16 ще бъдат базирани в авиобазата “Граф Игнатиево“, ще ги поддържа пловдивския “Авионамс“

Ф-16 ще бъдат базирани в авиобазата “Граф Игнатиево“, ще ги поддържа пловдивския “Авионамс“

Ф-16 ще бъдат базирани в авиобазата “Граф Игнатиево“, ще ги поддържа пловдивския “Авионамс“

Според американците следващ пакет бъдещи самолети, биха били значително по-изгодни за България

Очаква се под­дръж­ката на изт­ребителите F-16 в Бъл­гария да се осъщес­т­вява във взаимодейс­т­вие между Воен­новъз­душ­ните сили и авиоремон­т­ния завод “Авионамс“, съобщи Джеймс Робин­сън, дирек­тор “Меж­дународно биз­нес раз­витие на F-16“ в „Лок­хийд Мар­тин”. След одоб­рението от бъл­гар­с­кия пар­ламент на закупуване на изт­ребители Ф-16 Блок 70, пред­с­тавители на американ­с­ката ком­пания произ­водител и на посол­с­т­вото на САЩ в Бъл­гария пред­с­тавиха инфор­мация и комен­тираха преди ден на прес­кон­ферен­ция аспекти от прог­рамата за Ф-16 в Бъл­гария.

Под­дръж­ката е част от пакета, очак­ваме, че тя ще зависи от това къде бъл­гар­с­ките Воен­новъз­душни сили изберат да базират самолета, посочи Робин­сън. Той прог­нозира, че самолетите ще бъдат базирани в авиобазата “Граф Игнатиево“ и че под­дръж­ката на F-16 ще се осъщес­т­вява във взаимодейс­т­вие между бъл­гар­с­ките ВВС и “Авионамс“.

Няма орязани способ­ности, това, което получавате, е най-съвременният боен самолет от чет­върто поколение в света, увери Робин­сън в отговор на въп­рос какво точно получаваме и как отговарят на критиките, че някои от въз­мож­нос­тите са орязани. Не мога да комен­тирам какво въоръжение е закупено или не е, нямам дос­тъп до тази инфор­мация, каза той, попитан дали се намалява стой­ността на Ф-16 като многофун­к­ционален изт­ребител, ако не бъдат купени т.нар. умни оръжия “въздух-земя“. Робин­сън заяви, че самолетите имат пълни способ­ности да изпол­з­ват въоръжение “въздух-земя“, включително и “умни“ оръжия, ако Бъл­гария реши да купи такива в бъдеще. Според него след­ващ пакет бъдещи самолети, след пър­воначал­ните осем машини, биха били значително по-изгодни за Бъл­гария. Когато купувате самолетите пър­воначално, се включ­ват оборуд­ване за под­дръжка, резер­вни части, въоръжение, обучение, които влизат в стой­ността на цялос­т­ната прог­рама, обясни Робин­сън и добави, че при след­ваща поръчка обик­новено тези допъл­нителни раз­ходи ги няма

България

Икономика

Култура

Спорт

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

“Съперникът ни е в криза на резултатите, но не и на играта“, посочи треньорът на “ЦСКА-София“

Шест важни фак­тора могат да донесат победата на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие