Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 239, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Прокурорската колегия във ВСС защити Иван Гешев от водената срещу него кампания

Прокурорската колегия във ВСС защити Иван Гешев от водената срещу него кампания

Магис­т­ратите са раз­т­ревожени от тен­ден­циоз­ните и манипулативни комен­тари, мнения и негативни пуб­ликации, накър­няващи доб­рото име, професионал­ния авторитет и независимостта на прокурори и следователи

Прокурор­с­ката колегия на ВСС призовава общес­т­вото за повече толеран­т­ност и отговор­ност в провеж­даното обсъж­дане на номинираната кан­дидатура за главен прокурор.

Това се посочва в позиция на Прокурор­с­ката колегия на Вис­шия съдебен съвет по повод пуб­ликувания на 02 август 2019 г. в интер­нет сайта „capital.bg“ комен­тар „Тоягата и мор­ковът зад номинацията на Иван Гешев“, както и във връзка с пос­тъпилата във ВСС Позиция на Асоциацията на прокурорите в Бъл­гария в защита на доб­рото име на прокурор Сил­вия Соколова от Специализираната прокуратура.

Ето и цeлият текст: По повод пуб­ликувания на 02.08.2019 г. в интер­нет сайта „capital.bg“ комен­тар „Тоягата и мор­ковът зад номинацията на Иван Гешев“, както и във връзка с пос­тъпилата във ВСС Позиция на Асоциацията на прокурорите в Бъл­гария в защита на доб­рото име на прокурор Сил­вия Соколова от Специализираната прокуратура:

Прокурор­с­ката колегия на Вис­шия съдебен съвет изразява без­покойс­т­вото си от негатив­ната кам­пания, реализирана в част от бъл­гар­с­ките медии, срещу замес­т­ника на глав­ния прокурор Иван Гешев - кан­дидат за главен прокурор на Репуб­лика Бъл­гария, както и срещу прокурорите и следователите, под­к­репили неговата кан­дидатура.

С тревога и заг­риженост следим тен­ден­циоз­ните и манипулативни комен­тари, мнения и негативни пуб­ликации, накър­няващи доб­рото име, професионал­ния авторитет и независимостта на прокурори и следователи. Тези прояви съз­дават предубеност и поляризират общес­т­веното мнение с цел да дис­к­редитират прокурор­с­ката инс­титуция и да насочат дебата изцяло извън законоус­тановената процедура и органа по ней­ното провеж­дане.

 

Подобни тен­ден­циозни внушения присъс­т­ват и в посочения материал „Тоягата и мор­ковът зад номинацията на Иван Гешев“, засягайки и прокурор Сил­вия Соколова от Специализираната прокуратура, Димитър Пет­ров – админис­т­ративен ръководител на Специализираната прокуратура, и кад­ровите решения от пос­лед­ните заседания на Прокурор­с­ката колегия на ВСС.

Намираме за необ­ходимо да заявим, че професионал­ният и общес­т­вен дебат по провеж­даната в момента от Пленума на ВСС процедура за избор на главен прокурор, следва да се води със сериозни аргументи и доб­ронамерен тон.

Прокурор­с­ката колегия на ВСС призовава общес­т­вото и медиите за повече толеран­т­ност и отговор­ност в провеж­даното обсъж­дане на номинираната кан­дидатура за главен прокурор. Това би дало въз­мож­ност на граж­даните сами да нап­равят изводи за качес­т­вата на издиг­натия кан­дидат, би запазило независимостта на магис­т­ратите, които под­к­репиха номинацията, както и неп­редубедеността на останалата общес­т­веност, заявила под­к­репа. По този начин се съз­дават гаран­ции за законосъоб­разно протичане на независим и обос­нован избор от Пленума на Вис­шия съдебен съвет.

Гор­ната позиция е раз­п­рос­т­ранена от говорителя на Прокурор­с­ката колегия на ВСС, съг­ласно т. 2, пункт втори на „Механизма за пуб­лична реак­ция на ПК на ВСС в случаи на засягане на независимостта и доб­рото име на прокурори и следователи“, одоб­рен с решение на ПК на ВСС по протокол № 9 от 20.03.2019 г.

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сестри Стоеви на полуфиналите във финалния турнир на световните серии

Сес­т­рите Стефани и Габ­риела Стоеви намериха място в полуфиналите на финал­ния тур­нир на Светов­ните серии по бад­мин­тон в Бали (Индонезия) с на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров и Блинкен разговаряха в Стокхолм

Дър­жав­ният сек­ретар на САЩ Антъни Блин­кен се срещна с рус­кия си колега Сер­гей Лав­ров, за да го предуп­реди лице в лице за „сериоз­ните пос­леди…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

5% по-високи заплати за чиновниците догодина

Инфлацията притеснява всички, но не е чак толкова висока, обави служебният финансов министър Валери Белчев

Въп­реки че все още е рано за оконч…

Прочети още:

Loading...