Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 124, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) НАГРАДА ЗА МЛАД ЖУРНАЛИСТ „СТЕФАН ПРОДЕВ“

НАГРАДА ЗА МЛАД ЖУРНАЛИСТ „СТЕФАН ПРОДЕВ“

Национал­ният съвет на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия и Управител­ният съвет на Съюза на бъл­гар­с­ките жур­налисти учредиха НАЦИОНАЛНА НАГ­РАДА ЗА МЛАД ЖУР­НАЛИСТСТЕФАН ПРОДЕВ“.

Носители на наг­радата могат да бъдат млади жур­налисти, които от позициите на социалис­тичес­ките идеи са пос­ветили своите професионални и твор­чески изяви на значими общес­т­вени проб­леми; с пуб­ликациите си защитават национал­ното дос­тойн­с­тво и силата на левите политически и социални идеи; пос­ледователно отс­тояват съв­ремен­ните пат­риотични и нрав­с­т­вени цен­ности в политичес­кия.

Право да бъдат номинирани имат млади жур­налисти, които през пос­лед­ните години се изявяват редовно в печат­ните и елек­т­рон­ните медии и в социал­ните мрежи и раз­работ­ват задъл­бочено и аргумен­тирано от позицията на левите цен­ности и политики значими за общес­т­вото проб­леми.

Право да номинират имат ръковод­с­т­вата и колек­тивите на печат­ните и елек­т­рон­ните сред­с­тва за масова инфор­мация, изявени жур­налисти и пуб­лицисти, ръковод­с­т­вата и членовете на дружес­т­вата на СБЖ, организации на БСП, твор­чески съюзи и неп­равител­с­т­вени организации и др. подобни на тях.

За всеки номиниран за наг­радата до 31 август 2019 г. в НС на БСП и в УС на СБЖ трябва да бъде изп­ратено на материален и елек­т­ронен носител мотивирано пред­ложение, прид­ружено с биог­рафична и твор­ческа справка за кан­дидата.

За повече инфор­мация и справки за кон­курса се обръщайте към Съвета на НС на БСП по духовна сфера, кул­тура и медии (София 1000, ул.„Позитано“ №20, телефони 02/8107330 и 02/8107219 и е-mail ) и към Отдел „Организационен“ на СБЖ (София 1000, ул.„Граф Игнатиев“ №4, телефон 02/9882697 и e-mail: ).

България

Икономика

Тол таксите тръгват нагоре

Раз­мерът на тол так­сата за изминато раз­с­тояние от теж­котоварни пътни превозни сред­с­тва ще бъде увеличен поетапно. Въвежда се и реално так­сув…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Да не бързаме за лиценза на БФС, нищо не се знае, заяви министърът на младежта и и спорта в оставка Радостин Василев

Правител­с­т­вото на Кирил …

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Лисичанск може да падне следващите няколко дни, твърдят анализатори

Рус­ките сили са зав­зели още две селища в Луган­ска област. Това са Лос­кути…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...