Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 19, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Спират помощите на деца, които не ходят на училище и детска градина

Спират помощите на деца, които не ходят на училище и детска градина

Спират помощите на деца, които не ходят на училище и детска градина

Получаването на месечни социални помощи ще се обвърже с редов­ното посещение на дет­ска градина или училище, пред­виж­дат промени в Правил­ника за прилагане на Закона за социално под­помагане, които бяха одоб­рени от правител­с­т­вото. Новите раз­поредби са във връзка с приетите изменения в законодател­с­т­вото, съоб­щиха от правител­с­т­вената инфор­мационна служба.

С приетите промени инс­титуциите ще получават инфор­мация и ще правят необ­ходимата проверка на фак­тите и обс­тоятел­с­т­вата за отпус­кане на помощта по служебен ред. Това ще облекчи админис­т­ратив­ната тежест за граж­даните, които кан­дидат­с­т­ват за социално под­помагане. Във връзка с преус­тановяването на дей­ността на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването по издаването на раз­решения за лечение в чуж­бина, зак­риването на “Фонд за лечение на деца“ и преминаването на съот­вет­ните дей­ности към Национал­ната здрав­ноосигурителна каса считано от 1 април 2019 г. се актуализира механиз­мът за под­помагане на правоимащите лица за пок­риване на съот­вет­ните дневни и квар­тирни раз­ходи. С промяната се продъл­жава установената дъл­гогодишна прак­тика тези хора да получават съот­вет­ната финан­сова помощ от дър­жавата, свър­зана с раз­решаването на здравос­ловен проб­лем — в случая вече от НЗОК и от Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика.

България

Икономика

Бием Франция и Италия по поскъпване на храните

Бием Франция и Италия по поскъпване на храните

Цените на храните в България са нараснали с 27% през 2022 г., докато средното за страните от ЕС повишение е с 18,2% за година

Пос­къп­ването на…

Прочети още:

Loading...

Култура

Честваме 90- годишнината на Асен Шопов с “Майстори“ от Рачо Стоянов

Честваме 90- годишнината на Асен Шопов с “Майстори“ от Рачо Стоянов

На 6 фев­руари в народ­ния театър „Иван Вазов” се чес­тва юбилей на доайена на бъл­гар­с­ката режисура Асен Шопов. На голяма сцена ще бъде пред­ста…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие

Изкупната цена на суровото краве мляко у нас се движи с 8 до 20% под средната в ЕС

През 2022 г. има спад в производството на пресни млека и на краве сирене и ръст при маслото и млякото за пиене с добавки

Изкуп­ната цена на бъ…

Прочети още:

Loading...