Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 123, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Спират помощите на деца, които не ходят на училище и детска градина

Спират помощите на деца, които не ходят на училище и детска градина

Спират помощите на деца, които не ходят на училище и детска градина

Получаването на месечни социални помощи ще се обвърже с редов­ното посещение на дет­ска градина или училище, пред­виж­дат промени в Правил­ника за прилагане на Закона за социално под­помагане, които бяха одоб­рени от правител­с­т­вото. Новите раз­поредби са във връзка с приетите изменения в законодател­с­т­вото, съоб­щиха от правител­с­т­вената инфор­мационна служба.

С приетите промени инс­титуциите ще получават инфор­мация и ще правят необ­ходимата проверка на фак­тите и обс­тоятел­с­т­вата за отпус­кане на помощта по служебен ред. Това ще облекчи админис­т­ратив­ната тежест за граж­даните, които кан­дидат­с­т­ват за социално под­помагане. Във връзка с преус­тановяването на дей­ността на Минис­тер­с­т­вото на здравеопаз­ването по издаването на раз­решения за лечение в чуж­бина, зак­риването на “Фонд за лечение на деца“ и преминаването на съот­вет­ните дей­ности към Национал­ната здрав­ноосигурителна каса считано от 1 април 2019 г. се актуализира механиз­мът за под­помагане на правоимащите лица за пок­риване на съот­вет­ните дневни и квар­тирни раз­ходи. С промяната се продъл­жава установената дъл­гогодишна прак­тика тези хора да получават съот­вет­ната финан­сова помощ от дър­жавата, свър­зана с раз­решаването на здравос­ловен проб­лем — в случая вече от НЗОК и от Минис­тер­с­т­вото на труда и социал­ната политика.

България

Икономика

Тол таксите тръгват нагоре

Раз­мерът на тол так­сата за изминато раз­с­тояние от теж­котоварни пътни превозни сред­с­тва ще бъде увеличен поетапно. Въвежда се и реално так­сув…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Отпускат 100 милиона лева за футболни бази в България

Да не бързаме за лиценза на БФС, нищо не се знае, заяви министърът на младежта и и спорта в оставка Радостин Василев

Правител­с­т­вото на Кирил …

Прочети още:

Loading...

Свят

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Руските сили са превзели още две селища в Луганска област

Лисичанск може да падне следващите няколко дни, твърдят анализатори

Рус­ките сили са зав­зели още две селища в Луган­ска област. Това са Лос­кути…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...