Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 25, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Борисов предложил екстра на Фолксваген, за да строят завода си у нас

Борисов предложил екстра на Фолксваген, за да строят завода си у нас

Борисов предложил екстра на Фолксваген, за да строят завода си у нас

След фазата на проучване, следва фазата на преговори с останалите кандидати, заяви говорител на автомобилната компания

Бъл­гария е по-добро мес­тоположение от всяка страна в региона по отношение на инвес­тицион­ния риск, така бъл­гар­с­кият премиер Бойко Борисов защитава пред гер­ман­с­кото издание Хан­дел­с­б­лат тезата, че нещата за новия завод на Фол­к­с­ваген не са решени. Интерес­ното е, че Борисов говори пред гер­ман­с­ката медия в пис­мен вид, комен­тира Експерт.бг. Според написаното, бъл­гар­с­кият премиер изб­роява след­ните кон­курен­тни предим­с­тва на Бъл­гария — добра данъчна сис­тема и специално кор­поратив­ният данък от 10%, удобни за биз­неса регулации и дър­жавна помощ, съчетана с добри тран­с­пор­тни връзки и ниски раз­ходи за труд. Припом­няме, че според медий­ните спекулации в момента, Тур­ция печели инвес­тицията и защото е обещала да даде дър­жавна помощ за изг­раж­дането на самия завод, както и да има данъчни облек­чения. Бъл­гар­с­кото правител­с­тво пред­ложи на Фол­к­с­ваген мак­симална допус­тима дър­жавна под­к­репа в стрик­тно съот­вет­с­т­вие с европейс­кото законодател­с­тво, както е определено от Еврокомисията за региона, пише Борисов.

Гер­ман­с­ката медия обаче цитира документ, с който раз­полага, според който периодът на процедурата за одоб­рение на завода на Фол­к­с­ваген у нас е от 180 до 210 дни. Самата процедура е описана като “сложна“.

Според Хан­дел­с­б­лат, бъл­гар­с­кият премиер е нас­т­роен “еуфорично“. Той обещавал да покаже на Фол­к­с­ваген, че ще бъде “най-лоялният пар­т­ньор на най-големия автомобилен гигант в света“. Бъл­гар­с­кият премиер се позовава и на доб­рите условия за гер­ман­с­ките инвес­титори в миналото. Нашето бъдещо сът­руд­ничес­тво с Фол­к­с­ваген и други гер­ман­ски ком­пании е гаран­тирано от най-добрите тър­гов­ски и икономически отношения, които пос­тиг­нахме в рам­ките на ЕС, твърди бъл­гар­с­кият премиер. Продъл­жаваме да бъдем в процес на без­к­раен под­бор. През пос­лед­ните месеци прег­ледахме раз­лични опции за мес­тоположението на новия ни завод. Сега има списък с пред­почитани дес­тинации. След фазата на проуч­ване, следва фазата на преговори с останалите кан­дидати, заяви говорител на автомобил­ната ком­пания. Хан­дел­с­б­лат напомня, че Борисов под­държа добри отношения с гер­ман­с­кия кан­ц­лер Ангела Мер­кел и че е помог­нал за избора на Урсула фон дер Лайен за пред­седател на Европейс­ката комисия.

България

Икономика

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Доживяхме дрон да прогнозира зърнената реколта в Добруджа

Представите за омазани в масло комбайнери и трактористи са в миналото, днес машините са компютъризирани и всичко се следи чрез GPS-координат...

Прочети още:

Loading...