Социалист: Страната ни е изправена пред „свински Чернобил”

Социалист: Страната ни е изправена пред „свински Чернобил”

В Бъл­гария трябва да заработи национален кризисен щаб за справяне със заболяването Африкан­ска чума по свинете (АЧС).

Това заяви на прес­кон­ферен­ция в Сливен народ­ният пред­с­тавител от БСП Кольо Милев. 

По думите на бив­шия генерал и кмет на Сливен, цитирани от БТА страната е изп­равена пред “свин­ски Чер­нобил“ в след­ващите месеци. 

Според генерала от резерва епизоотич­ната обс­тановка в момента е заради без­хаберието на ком­петен­т­ните органи, продъл­жаващо вече две години. Не са били взети необ­ходимите мерки за да се предот­в­рати заболяването. Милев определи оградата, пос­т­роена за да спира дивите прасета от Румъния като бутафорна. 

Депутатът под­к­репи исканията на засег­натите от преван­тив­ните мерки стопани, сред които да бъдат регис­т­рирани живот­ните в районите, където няма установено заболяване, дър­жавата да дезин­фек­цира и в мал­ките стопан­с­тва и т.н. Той е раз­говарял с протес­тиращите вече седми ден хора край сливен­с­кото село Крушаре, като под­черта, че протес­тите са заради лип­сата на диалог между управ­ляващите и хората. 

Милев заяви още, че ще бъде поис­кано удъл­жаване на лов­ния сезон след Нова година. 

Същес­т­вува наредба от 2006 година, рег­ламен­тираща мер­ките срещу АЧС, но тя не се спазва, каза Атанас Делибал­тов, пред­седател на Общин­с­кия съвет на БСП-Сливен. Според документа се евтаназират само доказано болни животни. 

По думите му решението да бъдат умър­т­вявани прасета в 20-км зона защитава индус­т­риал­ните ферми за сметка на дреб­ните стопани. 

“Живот­ните се умър­т­вяват не доб­роволно, а “доб­розорно“, което е тоталитарен под­ход“, допълни той.