Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

НАГРАДА ЗА ЛИТЕРАТУРА “ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

През 2018 г., по повод на 120-годишнината от рож­дението и 95 години от смъртта на Христо Смир­нен­ски — един от най-гениалните бъл­гар­ски творци на художес­т­веното слово, оставил за крат­кия си 24-годишен живот изк­лючително по обем и богато като съдър­жание и социални пос­лания твор­чес­тво, Национал­ният съвет и Пар­ламен­тар­ната група на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия и Управител­ният съвет на Съюза на бъл­гар­с­ките писатели учредиха НАГ­РАДА ЗА ЛИТЕРАТУРАХРИСТО СМИР­НЕН­СКИ“.

Носители на наг­радата могат да бъдат поети, прозаици, драматурзи, пуб­лицисти и литературни критици, които са пос­ветили своите професионални и твор­чески прояви на значими общес­т­вени проб­леми от позициите на левите политически и социални идеи. Предим­с­тво при обсъж­дането на пред­ложенията ще се дава на кан­дидатурите на млади литературни творци.

Право да номинират кан­дидати за носители на наг­радата имат писател­ски дружес­тва, ръковод­с­тва и колек­тиви на издател­с­тва и на литературни издания, поети, писатели, пуб­лицисти и литературни критици, твор­чески съюзи и неп­равител­с­т­вени организации, организации и съвети на БСП и др. подобни на тях.

За всеки номиниран за наг­радата до 31 август 2019 г. в НС на БСП и в УС на СБП трябва да бъде изп­ратено на материален и елек­т­ронен носител мотивирано пред­ложение, прид­ружено с биог­рафична и твор­ческа справка.

За повече инфор­мация и справки за кон­курса се обръщайте към Съвета на НС на БСП по духовна сфера, кул­тура и медии (София 1000, ул.„Позитано“ №20, телефони 02/8107330 и 02/8107219 и е-mail — ) и към Отдел “Админис­т­ративен“ на Съюза на бъл­гар­с­ките писатели (София – 1000, ул. „ 6 сеп­тем­ври“ №35, телефон 02/9880685 и е-mail — )

Докумен­тите с пред­ложенията за номинираните се изп­ращат на посочените елек­т­ронни пощи и се внасят на хар­тиен носител в отдел „Деловод­с­тво“ на НС на БСП и в отдел „Деловод­с­тво“ на СБП до 31 август 2019 г. включително.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...