Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Премиерът Борисов се срещна с руския си колега Дмитрий Медведев

Премиерът Борисов се срещна с руския си колега Дмитрий Медведев

Премиерът Борисов се срещна с руския си колега Дмитрий Медведев

Двамата разговаряха в рамките на Първия каспийски икономически форум, който се провежда в Туркменистан

Министър-председателят Бойко Борисов проведе среща с рус­кия премиер Дмит­рий Мед­ведев. Двамата раз­говаряха в рам­ките на Пър­вия кас­пийски икономически форум, който се провежда в Тур­к­менис­тан. Бъл­гар­с­кият премиер изтъкна значението на диалога на най-високо ниво и изрази удов­лет­ворение, че след официал­ната визита на Мед­ведев в Бъл­гария през месец март, сега продъл­жава раз­говорът относно въз­мож­нос­тите за праг­матично и взаим­ноиз­годно сът­руд­ничес­тво.

Мед­ведев пред­ложил на Борисов да обсъдят въз­мож­нос­тите по съв­мес­тяване на потен­циалите на Чер­номор­с­кия и Кас­пийс­кия регион, отк­риващи се пред двете страни. 

Вашата визита тук, в Кас­пийс­кия регион – е свидетел­с­тво за това, за което двамата говорихме днес, че може да се опитаме да съв­мес­тим и чер­номор­с­кото, и кас­пийс­кото измерение, особено, ако това носи дивиденти за дър­жавите и народите на нашите страни. Така че дайте да говорим за това и за някои други въп­роси“, казал рус­кият премиер в началото на срещата си с Борисов. 

Мед­ведев отбелязал, че от визитата му в Бъл­гария през март е минало не тол­кова много време и изразил убеденост, че срещата им тогава е придала импулс на двус­т­ран­ното сът­руд­ничес­тво.

На свой ред бъл­гар­с­кият премиер изразил мнение, че учас­тието на Мед­ведев в Кас­пийс­кия икономически форум гаран­тира успеха на това мероп­риятие, под­чер­тава в инфор­мацията си РИА Новости.

Според правител­с­т­вената прес­служба премиерът Борисов изтъкна интереса на страната ни с Рус­ката федерация да водим рав­нопос­тавен и взаим­ноиз­годен двус­т­ранен политически диалог, при който се ръководим от своите национални интереси и същев­ременно се придър­жаме към общата политика на държавите-членки на ЕС и НАТО.

Министър-председателят Борисов акцен­тира върху желанието ни да продъл­жим да раз­виваме сът­руд­ничес­т­вото с Русия по приоритет­ните за Бъл­гария въп­роси в икономиката, енер­гетиката, туризма, тран­с­порта, образованието, науката и кул­турата, социал­ната политика.

Относно енер­гий­ната тема, която беше сред акцен­тите на раз­говора в „Аваза“, премиерът Борисов отбеляза, че Бъл­гария води политика, която е насочена към гаран­тирането на енер­гий­ната сигур­ност, както за страната ни, така и за ЕС. Бъл­гар­с­кият министър-председател под­черта, че дивер­сификацията е важен елемент за гаран­тирането на сигур­ността на газовите дос­тавки в ЕС и добави, че Бъл­гария работи активно по проек­тите за газови връзки със съсед­ните страни. Премиерът Борисов обърна специално внимание на сериоз­ната работа на бъл­гар­с­кото правител­с­тво във връзка с осъщес­т­вяването на проекта за газораз­п­ределител­ния цен­тър „Бал­кан“.

На срещата беше обсъдена също въз­мож­ността за реализация на проекта АЕЦ „Белене“ при пос­тавените от бъл­гар­с­ката страна условия. Заяв­ления за учас­тие в нас­тоящата процедура за избор на стратегически инвес­титор по проекта се приемат до 19-ти август. Според премиера Бор­сов, в региона ще въз­никне необ­ходимост от произ­вод­с­т­вени мощ­ности, които да генерират чиста елек­т­роенер­гия на дос­тъпни цени, отчитайки все по-амбициозните цели за намаляване нивата на вредни емисии във всички сек­тори на икономиката. В този смисъл АЕЦ „Белене” може да се превърне именно в такъв елек­т­роиз­точ­ник за региона.

Във връзка със сът­руд­ничес­т­вото в областта на тран­с­порта, министър-председателят Борисов посочи интереса на страната ни да бъде обсъдена въз­мож­ността за раз­витие на фериботни връзки между прис­танище Бур­гас и рус­ките прис­танища Кав­каз и Новоросийск за път­нически ро-ро фериботи.

Министър-председателят Бойко Борисов изрази удов­лет­ворение от проведеното 16-о заседание на българо-руската Меж­дуп­равител­с­т­вена комисия за икономическо и научно-техническо сът­руд­ничес­тво. Бъл­гар­с­кият премиер изрази очак­ване след­ващата й сесия да се със­тои в близко време и да доп­ринесе допъл­нително за раз­витието на двус­т­ран­ните отношения.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...