Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Руска медия: Бойко Борисов и дипломатическата амнезия

Руска медия: Бойко Борисов и дипломатическата амнезия

Руска медия: Бойко Борисов и дипломатическата амнезия

София, изглежда, дори не знае как да се поучи от собствените си грешки, пише NEWS.RU

В понедел­ник, 12 август, в Тур­к­менис­тан се откри пър­вият Кас­пийски икономически форум. Жур­налис­тите чакаха с интерес появата на глав­ния герой — президента на Тур­к­менис­тан Гур­бан­гули Бер­димухамедов, когото медиите нас­коро „пог­ребаха“ дружно, а след това и въз­тор­жено „въз­к­ръсиха“. Други учас­т­ници обаче успяха да “запалят“ форума. Нап­ример бъл­гар­с­кият премиер Бойко Борисов.

Кас­пийс­кият икономически форум даде рядка въз­мож­ност за много жур­налисти не само да посетят тази страна, но и лично да проверят дали г-н Бер­димухамедов е по-жив от всяко друго живо същес­тво.

Тур­к­мен­с­кият лидер не разочарова любоз­нател­ните. Медиите в понедел­ник сут­ринта обявиха тър­жес­т­вено: президен­тът на Тур­к­менис­тан Гур­бан­гули Бер­димухамедов прис­тигна на отк­риването на Кас­пийс­кия икономически форум в курор­т­ната зона Аваза. Той не само уважи форума с присъс­т­вието си, но и проведе няколко срещи в кулоарите. Включително и с рус­кия премиер Дмит­рий Мед­ведев.

Благодаря ви за вашето гос­топ­рием­с­тво, за прек­рас­ната атмос­фера, за любез­ните думи, които вече са казани за Рус­ката федерация и ней­ната автомобилна индус­т­рия … Знам, че наис­тина раз­бирате от това (б. р. коли) . Вие не просто оценявате това като президент, но и като аматьор по този въп­рос. Имаме извес­тен опит, така че много ви благодаря за този емоционален момент “ , каза Мед­ведев в отговор на изяв­ление на Бер­димухамедов, че Ашхабад въз­намерява да придобие цялата линия на пред­с­тавител­ния автомобил Aurus.

Рус­кият премиер нямаше намерение да изос­тава от тур­к­мен­с­кия президент. Той също активно изпол­зва „полетата“ на форума. Мед­ведев също чу няколко изяв­ления, които не можеха да не изненадат пуб­ликата.

Черно море трябва да остане морето на мира, тър­говията, туризма, тран­с­пор­т­ните връзки, включ­ващи фериботи и яхти, и газоп­роводи “, каза бъл­гар­с­кият премиер.

Какво отношение имат Бъл­гария и Черно море към Кас­пийс­кия форум? Борисов се опита да обясни. Вярно е, че той никога не успя да сложи всички „и“. Включително, защото не всеки има пропуски в паметта.

Този регион има огромни въз­мож­ности, а Бъл­гария е раз­положена от другата страна на Черно море и всъщ­ност е входът за европейс­кия кон­тинент. Обик­новено обсъж­даме темата за газа, но имайте пред­вид, че тър­гов­с­ките отношения, железопът­ният тран­с­порт, автомобил­ният тран­с­порт, мор­с­кият тран­с­порт, онези хъбове, които същес­т­вуват както в Бъл­гария, така и в Русия, на север от този регион, пред­лагат огромни въз­мож­ности “, под­черта Борисов.

Но да се вър­нем към пър­вото му изяв­ление. „Черно море трябва да остане морето на мира“, каза бъл­гар­с­кият премиер, пог­леж­дайки в очите на рус­нака. 

Но само преди месец Бъл­гария проведе учения. На НАТО

От 12 до 21 юли воен­номор­с­кото учение Бриз 2019 се проведе край бреговете на Варна. В него учас­т­ваха 27 кораба и лодки, пет самолета, шест хеликоп­тера и 2257 воен­нос­лужещи от 12 страни на НАТО. Включително Втората пос­тоянна група на корабите на НАТО и Втората пос­тоянна група за противодейс­т­вие на мините на корабите за реагиране на Алианса. Между другото, самият г-н Борисов наб­людаваше ученията с голям интерес. И какво отношение към “морето на мира“ имат воен­ните кораби на НАТО от 12 дър­жави? Ловихте ли спокойно край бреговете на Варна?

Вероятно някой би могъл да спори, че Русия не трябва да реагира нер­вно на подобни “мирни“ учения. Но през същия юли бъл­гар­с­кото правител­с­тво, под ръковод­с­т­вото на същия г-н Борисов, пусна док­лад за национал­ната сигур­ност на Бъл­гария. В документа се отбелязва, че продъл­жител­ното интен­зивно укреп­ване и модер­низиране на воен­ните способ­ности на Русия на територията на „незаконно анек­сирания полуос­т­ров Крим“ и прилежащата водна зона изос­тря геос­т­ратегичес­кия и воен­ния дис­баланс в Чер­номор­с­кия регион. В същото време София обвинява Мос­ква в актив­ното изпол­з­ване на хиб­ридни операции. Бъл­гар­с­ките анализатори са сигурни, че Русия зап­лашва Европа с изпол­з­ването на военна сила в защита на национал­ните си интереси.

Кибер атаките и дезин­фор­мацион­ните кам­пании, които са част от така наречената хиб­ридна война, продъл­жават да бъдат основ­ното сред­с­тво за съз­даване и раз­п­рос­т­ранение на пог­решни схващания и стереотипи за антиев­ропейска ориен­тация в редица държави-членки и кан­дидати за член­с­тво в ЕС и под­копават един­с­т­вото на ЕС и НАТО , се казва в док­лада.

Но това не е всичко. Усмих­вайки се на Мед­ведев, Борисов на два пъти спомена въп­роса за газа. Но не е нужно да сте голям бал­канист, за да си спом­ните как точно Бъл­гария преди пет години предиз­викателно завъртя носа си от рус­ките пред­ложения за взаим­ноиз­годно сът­руд­ничес­тво, включително в газовия сек­тор. Нап­ример

Русия искаше да изг­ради Южния поток заедно с Бъл­гария. Но през 2014 г. София отх­върли офер­тата. 

Въп­реки че приходите в бъл­гар­с­ката хазна (в случай на прилагане на Южния поток) биха въз­лизали на стотици милиони долари.

Отказът на Бъл­гария от Южен поток беше груба грешка. Тур­ция вед­нага се въз­пол­зва от своя шанс, а Гер­мания изг­ражда „Северен поток — 2“. Добър урок за София , написа рус­кият сенатор Алек­сей Пуш­ков в своя Twitter.

И все пак София, изг­лежда, дори не знае как да се поучи от соб­с­т­вените си грешки. Всъщ­ност, освен дип­ломатически усмивки по време на срещи „в кулоарите“, са необ­ходими и кон­к­ретни дейс­т­вия. Ако, раз­бира се, г-н Борисов на поста си въз­намерява не само да се усмихва, но и наис­тина да защити национал­ните интереси на своята страна.

От NEWS.RU

Превод Аген­ция КРОСС

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...