Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 151, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Касата и синдикатите подписаха осмия за системата Колективен трудов договор

Касата и синдикатите подписаха осмия за системата Колективен трудов договор

Касата и синдикатите подписаха осмия за системата Колективен трудов договор

Вчера в Национал­ната здрав­ноосигурителна каса (НЗОК) бе под­писан осмият за сис­темата Колек­тивен трудов договор между инс­титуцията и двата официално пред­с­тавени син­диката – Национален син­дикат на админис­т­ратив­ните служители “Под­к­репа“ и Федерация на син­дикатите в здравеопаз­ването към КНСБ. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на НЗОК.

През годините НЗОК поема изпъл­нението на все повече дей­ности, ангажимент досега на други инс­титуции, а чис­леността на пер­сонала и зап­лащането запаз­ват традиционно ниско ниво. Много служители — лекари, IT-специалисти и други високок­валифицирани кадри напус­наха сис­темата поради нис­кото зап­лащане на тех­ния труд. За 20-те години от същес­т­вуването на НЗОК служителите на инс­титуцията доказаха, че притежават професионална ком­петен­т­ност за изпъл­нение на специфич­ните задачи и фун­к­ции на касата. Затова в под­писания днес Колек­тивен трудов договор са залег­нали клаузи ръковод­с­т­вото на НЗОК и двата официално пред­с­тавени в сис­темата син­диката да работят заедно за пос­тигане на справед­ливо зап­лащане на труда на служителите, за преодоляване на текучес­т­вото на кадри, както и за прив­личане на млади специалисти, за да може инс­титуцията да се справи с отговор­ността и увеличаващата се по вид и обем дей­ност, както и да отговори на очак­ванията на здрав­ноосигурените. 

Социал­ното пар­т­ньор­с­тво, което има дъл­боки традиции в НЗОК, обединява усилията на ръковод­с­т­вото и на син­дикатите за подоб­ряване на условията на труд на служителите и пос­тигане на справед­ливо въз­наг­раж­дение на служителите. 

България

Икономика

Loading...

Култура

Оливия Нютън-Джон - символ на триумфа, почина на 73 г.

Оливия Нютън-Джон, супер­з­вез­дата, носителка на наг­ради “Грами“, която триум­фира на върха на поп, кън­три и денс класациите с хитове като “Phy…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

ФБР претърси дома на Тръмп

ФБР претърси дома на Тръмп

Бившият президент обяви, че е обект на политическа репресия

Служители на ФБР претър­сиха дома на бив­шия президент Доналд Тръмп във Флорида, съ…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

6,5 млн. тона жито в хамбарите

6,5 млн. тона жито в хамбарите

Служеб­ният агроминис­тър Явор Гечев няма да заб­ранява вносът на украин­ско зърно,но ще иска то да не се смесва с бъл­гар­с­кото, защото нашето е …

Прочети още:

Loading...