Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 235, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Има арестувани за мутренския погром в столично заведение

Има арестувани за мутренския погром в столично заведение

Има арестувани за мутренския погром в столично заведение

МВР подозира неуредени финансови отношения като причина за инцидента

Недопус­тимо е в 2019 г. да се случ­ват такива неща в заведение, което се посещава от много хора в столицата. Това каза Ивайло Иванов, главен сек­ретар на МВР, за нападението на столич­ното заведение “Бесо“, предаде репор­тер на Аген­ция “Фокус“.

“Към 18.15 часа група лица, които са били клиенти на заведението, започ­ват да извър­ш­ват хулиган­ски дейс­т­вия, изпол­з­вали са хладни оръжия“, уточни глав­ният сек­ретар на МВР и добави, че другите посетители и пер­соналът не са пос­т­радали. По думите му, до този момент сиг­нал в МВР не е подаден за инцидент.

“Нашите дейс­т­вия стар­тираха, след като видяхме пуб­ликации в медиите, самосезирахме се“, заяви той. Иванов е запоз­нал премиера и глав­ния прокурор със ситуацията.

“По раз­пореж­дане на премиера ни беше казано да пред­п­риемем всички дейс­т­вия, за да установим причините за извър­ш­ване на тези дейс­т­вия и да установим и задър­жим извър­шителите“, каза още той.

Глав­ният сек­ретар добави, че се работи по няколко вер­сии, но основ­ната е за неуредени финан­сови взаимоот­ношения между двама биз­нес пар­т­ньори.

“Единият към момента е задър­жан, с двамата е работено цяла нощ. Установени са трима от преките извър­шители“, даде повече инфор­мация за извър­шителите той.

Той под­черта, че е факт, че соб­с­т­вениците не са искали да се намеси дър­жавата и затова не са подали сиг­нал в МВР.

Задър­жани са единият соб­с­т­веник и един от преките извър­шители на нападението в столич­ното заведение “Бесо“, уточни Ивайло Иванов.

“Раз­с­лед­ването е в ход. Пред­с­тои док­лад на прокуратурата и ние ще им проверим целия биз­нес“, каза Иванов. Той под­черта, че не е нор­мално през 2019 година неуредените сметки между хората да се решават по този начин.

“Единият от тримата извес­тни е криминално проявен, а другите двама нямат криминални прояви“, добави той. Иванов каза още, че извър­шителите са задър­жани за 24 часа, а след това прокуратурата взема решение за удъл­жаване на мяр­ката до 72 часа.

Глав­ният сек­ретар комен­тира и думи на соб­с­т­веника, че се страхува за живота си. “Соб­с­т­веникът не е отп­равил молба за охрана към нас. Той можеше първо да ни подаде сиг­нал, а след това да качва записите в социал­ните мрежи. Мисля, че МВР трябва да се грижи за реда, а не хората да решават нещата чрез социални мрежи“, заяви Ивайло Иванов.

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...