Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 183, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Иван Гешев ще работи за надграждане и промяна в прокуратурата

Иван Гешев ще работи за надграждане и промяна в прокуратурата

Иван Гешев ще работи за надграждане и промяна в прокуратурата

Кандидатът за главен държавен обвинител е мотивиран от единодушната подкрепа на прокурори и следователи към номинацията му

Иван Гешев – замес­т­ник на глав­ния прокурор, и кан­дидат за главен прокурор, подаде на 12 август 2019 г. Кон­цеп­ция за стратегическо управ­ление на Прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария в съот­вет­с­т­вие с чл. 173, ал. 5, пред­ложение второ от Закона за съдеб­ната власт, и чл. 7 от Правилата за избор на пред­седател на Вър­хов­ния касационен съд, пред­седател на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд и главен прокурор. Това съоб­щиха от прес­цен­търа на ВСС

Кон­цеп­цията пред­лага актуален и задъл­бочен пог­лед за раз­витието на Прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария (ПРБ), съоб­разен с кон­с­татациите и препоръките в док­ладите на Европейс­ката комисия по Механизма за сът­руд­ничес­тво и проверка, в Док­лада от независимия анализ на струк­тур­ния и фун­к­ционал­ния модел на Прокуратурата и анализа на ней­ната независимост от 15.12.2016 г., както и със Становището на Европейс­ката комисия за демок­рация чрез право относно Закона за съдеб­ната власт и Становищата на Кон­сул­татив­ния съвет на европейс­ките прокурори. Тя е базирана на изс­лед­ванията на Европейс­ката комисия за ефек­тив­ност и качес­тво на правосъдието (CEPEJ), и дан­ните от Инфор­мацион­ното табло на ЕС в областта на правосъдието за 2018 г. и 2019 г. 

Иван Гешев е заложил в нея своето раз­биране, че проб­лемите при изпъл­нението на кон­с­титуцион­ните фун­к­ции на прокуратурата трябва да бъдат посочени отк­рито и отговорно, за да се очер­таят адек­ват­ните за преодоляването им решения. Според него ПРБ следва

да пред­п­риеме и осъщес­тви организационни и струк­турни промени

, за които да получи под­к­репата както от законодател­ната, така и от изпъл­нител­ната власт. 

Кан­дидатът споделя убеж­дението, че висок стан­дарт за ефек­тивно и качес­т­вено правосъдие може да бъде пос­тиг­нат само с активни дейс­т­вия и усилия в рам­ките на кон­с­т­рук­тив­ния диалог и взаимодейс­т­вие с всички отговорни инс­титуции, при отчитане на кон­с­титуционно рег­ламен­тираните им правомощия. Това ще доп­ринесе за повишаване на доверието в съдеб­ната власт, за гаран­тиране на сигур­ността на граж­даните и независимостта на магис­т­ратите и съдеб­ните служители. 

Като същес­т­вен елемент е изведено актив­ното сът­руд­ничес­тво и пар­т­ньор­с­тво със със­лов­ните и неп­равител­с­т­вените организации, медиите и образовател­ните инс­титуции. 

Кон­цеп­цията съдържа мотивите на Иван Гешев да се кан­дидатира за поста, анализ и оценка на със­тоянието на Прокуратурата на Репуб­лика Бъл­гария. Отчетени са дос­тиженията и са набелязани дей­нос­тите за над­г­раж­дане и промяна, „за да отговорят на актуал­ните предиз­викател­с­тва и промени в противодейс­т­вието на прес­тъп­ността, а еднов­ременно с това да стабилизират пос­тиг­натите резул­тати и да гаран­тират необ­ратимия ефект на рефор­мите“. 

Кон­с­татирани са проб­лемите и са очер­тани мерки за тях­ното отс­т­раняване. 

Кан­дидатът посочва, че

поз­нава следовател­с­ката и прокурор­с­ката дей­ност, както и голяма част от магис­т­ратите

, механизма на фун­к­циониране на Прокуратурата, прилаганите раз­лични управ­лен­ски модели, положител­ните и отрицател­ните ефекти от законодателни и административно-ръководни решения. Той раз­полага с необ­ходимия управ­лен­ски опит в раз­лични нива на сис­темата на ПРБ и е уверен, че може да се справи ефек­тивно с отговор­нос­тите и предиз­викател­с­т­вата. 

Заявеното с номинирането на кан­дидатурата му доверие от членовете на Прокурор­с­ката колегия на ВСС той приема като оценка и за колек­тива на ПРБ, с който работи съв­мес­тно от 2016 г. и чиято под­к­репа има. 

Прокурор Гешев изразява убеж­дението, „че работодател на магис­т­ратите са бъл­гар­с­ките граж­дани и ние сме длъжни да дадем продукта, който те очак­ват от нас. Този продукт се нарича справед­ливост. Лип­сата ѝ няма как да бъде обяс­нена или оправ­дана с нищо, още по-малко с бук­вата на закона“. 

Той заявява намерение да продължи активно пол­з­ваните форми на

отчет­ност на глав­ния прокурор пред ВСС и пред общес­т­вото

, чрез периодични док­лади по значими въп­роси на противодейс­т­вието на прес­тъп­ността и коруп­цията. 

Кан­дидатът анон­сира необ­ходимостта от законодателни промени в тази насока за изпол­з­ване на нови инс­т­рументи за пуб­лично пред­с­тавяне на резул­татите от дей­ността на Прокуратурата, най-вече по делата за коруп­ция, организирана и битова прес­тъп­ност, към които е фокусирано общес­т­веното внимание. 

Иван Гешев обръща внимание, че „греш­ният извод за без­кон­т­рол­ност на прокурора, който е dominus litis – „гос­подар на досъдеб­ното произ­вод­с­тво“, следва да бъде раз­сеян чрез пуб­лич­ното оповес­тяване на резул­татите от съдеб­ния кон­т­рол, пред­виден по отношение на законосъоб­раз­ността на процесуално-следствените дейс­т­вия в досъдеб­ната фаза на наказател­ното произ­вод­с­тво. 

В тази насока са изведените от него основни прин­ципи на бъдещата му дей­ност: 

–отговор­ност, проз­рач­ност и инс­титуционална пред­видимост чрез своев­ременно инфор­миране на граж­даните за дей­ността на прокуратурата и раз­с­лед­ващите органи, при спаз­ване на закон­ността и зачитане на тех­ните права и законни интереси; 

–гаран­тиране на независимостта и без­п­рис­т­рас­т­ността на магис­т­ратите и съдеб­ните служители, чрез подоб­ряване на условията за труд, обек­тивна и справед­лива оценка на качес­т­вата им и съот­вет­с­т­ващи на нея въз­наг­раж­дение, стимули и форми за повишаване на мотивацията; 

–провеж­дане на проак­тивно меж­дуин­с­титуционално и меж­дународно взаимодейс­т­вие и инфор­мационен обмен; 

–активна под­к­репа на екс­пер­тно ниво на законодател­ния процес; 

–широк диалог с пред­с­тавителите на науч­ната общ­ност и граж­дан­с­кото общес­тво. 

Иван Гешев приема като най-ценният ресурс на всяка сис­тема хората, които я изг­раж­дат, затова набелязва като основна цел на ръководения от него екип насър­чаването на ком­петен­тни, мотивирани и отговорни магис­т­рати и съдебни служители. 

Сред мер­ките за пос­тигането ѝ се пред­вижда повишаване на мотивацията за под­дър­жане на нивото на професионална квалификация и изг­раж­дане на самов­зис­кател­ност за качес­т­вено изпъл­нение на въз­ложените фун­к­ции чрез утвър­ж­даване на обек­тивни периодични форми на оценка, в рам­ките на съот­вет­ния орган на съдеб­ната власт. 

Планира се също сис­темно повишаване на квалификацията, свър­зана с прилагането на стан­дар­тите на Европейс­ката кон­вен­ция за правата на човека за ефек­тивно раз­с­лед­ване, дос­тиженията на елек­т­рон­ното правосъдие и езиковата под­готовка. В тази насока ще се работи също за подоб­ряване на условията на труд и под­дър­жане на добра материално-техническа база, адек­ватна на нуж­дите на работ­ния процес.

България

България отбеляза 114 години от Независимостта

България отбеляза 114 години от Независимостта

Всяко поколение трябва да отстоява независимостта, заяви в обръщение президентът Румен Радев

С тър­жес­т­вени церемонни в цялата страна бе отбел…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Баща и дъщеря Иван и Нина Русеви превземат арт галерия “Вежди“

Реномираната столична арт галерия “Вежди“ пред­с­тавя изложба живопис и скул­п­тура на Нина Русева и Иван Русев, наречена „Две поколения“.

Дъщеря…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Виктория Томова на полуфинал в Будапеща

Първата ракета на България Виктория Томова се класира за полуфиналите

на тур­нира на клей от сериите WTA 125 в унгар­с­ката столица Будапеща с н…

Прочети още:

Loading...

Свят

Владимир Путин обвини Запада в “ядрен шантаж“

Киев получи директни указания да скъса всички споразумения, заяви руският президент

“Срещу нас започна и ядрен шан­таж. Става дума не само за …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...