Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 152, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: Борисов катастрофира на тема пътища и транспорт

БСП: Борисов катастрофира на тема пътища и транспорт

БСП: Борисов катастрофира на тема пътища и транспорт

Въпреки помпозното рязане на ленти на малки участъци от страна на премиера, България няма нито една готова магистрала, категорични са социалистите

На 16 август, тряб­ваше да стар­тира работата на прос­ловутата ТОЛ сис­тема — всеки преминаващ през Бъл­гария камион, меж­дународен превоз­вач, бъл­гар­ски превоз­вач да зап­лаща за изминато раз­с­тояние, а със съб­раните пари — да се ремон­тират бъл­гар­с­ките пътища. Днес вместо пътища, по които да пътуват граж­даните, имаме учас­тъци от магис­т­рали – няма цяла магис­т­рала, работеща в Бъл­гария”. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на „БСП за Бъл­гария” Георги Свилен­ски на прес­кон­ферен­ция в цен­т­ралата на БСП. Той припомни, че има една магис­т­рала към нашето Чер­номорие – магис­т­рала „Тракия”, която поредна година е с ограничение 90 км. за движение, както и една магис­т­рала към Средиземно море, която преди 4 дни изгоряла.

За пожара на магис­т­рала „Струма” четири дни ни занимават с прех­вър­ляне на отговор­ности между Облас­тно пътно управ­ление — Кюс­тен­дил, кмета на Дуп­ница,  АПИ.

Всички тези инс­титуции ги обединява едно един­с­т­вено име – Бойко Борисов.

Ако ще ни занимават още няколко сед­мици кой е виновен, ако прокуратурата ще си свърши работата и ще намери наказател­ната отговор­ност, то ние питаме кой носи политичес­ката отговор­ност. Кой ще поеме политическа отговор­ност за изгорялата магис­т­рала „Струма”?”, попита още Свилен­ски. Той обърна внимание, че Борисов, докато пътува по измитите, мар­кирани, добре осветени пътни учас­т­ници с минис­т­рите на зад­ната седалка, трябва да слезе и под тези съоръжения, за да види какво има под тях. „Нека да не го прокар­ват по наг­ласени и под­редени учас­тъци, а да гледа дър­жавата от всич­ките й страни. Работата на министър-председателя е не само да осигурява изг­раж­дането на пътищата, но и да кон­т­ролира фун­к­ционирането и движението по тях. В тази си работа г-н Борисов катас­т­рофира. Той катас­т­рофира по темата пътища и тран­с­порт”, категоричен бе Свилен­ски. „В кон­тек­ста на тази ситуация, всички говорим за жер­т­вите по пътищата. Нап­равиха се нови органи, нова аген­ция за пътна безопас­ност, нап­рави се нов коор­диниращ орган към Минис­тер­ски съвет, увеличиха се глобите, промени се Законът за движение по пътищата, сложиха се нови и скъпи камери, вслед­с­т­вие на което обаче жер­т­вите по пътищата се увеличават.

Пътно-транспортните произ­шес­т­вия се увеличават

, трав­матиз­мът след ПТП-та се увеличава, това всичко води до натовар­ване на социал­ната, на здрав­ната сис­тема, както и до  раз­бити семейни и житейски съдби”, комен­тира социалис­тът. По думите му  вече пета година се очак­ват новите закони за движение по пътищата – Законът за път­ните превозни сред­с­тва и Законът за водачите на пътни превозни сред­с­тва. Той добави, че на 19-ти август изтича срокът за общес­т­веното обсъж­дане на Закона за път­ните превозни сред­с­тва, в който управ­ляващите виж­дат начина, по който ще се справят с жер­т­вите по пътищата. „Няколко дни по-рано свет­ваме лам­пата на г-н Борисов – не знаем кой е писал този закон – нека да го види, преди да го внесе в Минис­тер­ски съвет и Народ­ното съб­рание, защото един­с­т­веното нещо, което се прави с него, е прокар­ване на лобис­тки интереси. И нито един текст не е в интерес на бъл­гар­с­ките шофьори, на бъл­гар­с­ките граж­дани и на безопас­ността им”, добави Свилен­ски.

“Законът за път­ните превозни сред­с­тва в пред­ложения от Минис­тер­ски съвет вид един­с­т­вено ще гаран­тира на всеки бъл­гар­ски граж­данин, който пол­зва пътно превозно сред­с­тво, повече раз­ходи, повече такси, повече бюрок­рация, по-скъпи резер­вни части, по-скъпи ремонти, по-скъпи периодични тех­нически прег­леди и много админис­т­ративен тор­моз“. Това заяви народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Димитър Дан­чев. Като пример за абсур­д­ността на пред­лаганите промени той посочи съз­даването на хар­тиен пас­порт на всяко пътно превозно сред­с­тво, където да се записва дали то е претър­пяло път­нот­ран­с­пор­тно произ­шес­т­вие. “Ако това превозно сред­с­тво е било ремон­тирано и минало тех­нически прег­лед, доказ­ващ  качес­т­вото на извър­шения ремонт, то не би тряб­вало това ППС да се раз­личава от всяко други такова, което не е претър­пяло ПТП“, комен­тира социалис­тът. Според него се съз­дава допъл­нителна админис­т­ративна тежест и тор­моз за соб­с­т­вениците на ППС-та. Той обясни, че се пред­вижда и глоба от 1000 лв. за всеки соб­с­т­веник, който се осмели сам да извърши ремон­тна дей­ност по него. “Режимът на регис­т­рация на сер­визите  трябва да бъде уведомителен. Обръщаме се към минис­търа на тран­с­порта и минис­търа на вът­реш­ните работи да внесат още сега, със самия закон и наред­бите към него“, призова той и допълни, че в противен случай остава впечат­лението, че тези наредби, приети по-късно, могат сериозно да изк­ривят основ­ния замисъл на закона — намаляване на ПТП-та, които се дъл­жат на тех­ническа неиз­п­рав­ност на превоз­ните сред­с­тва. По думите му в тези наредби

могат да бъдат прокарани отк­ровено лобис­тки интереси

, които да гаран­тират значителни печалби на определени лица, за сметка на всички пол­з­ватели на превозни сред­с­тва. Дан­чев под­черта, че в закона, пред­лаган от МС, са заложени и час­тни над­зорни струк­тури на териториален прин­цип, които да кон­т­ролират по неясни критерии пун­к­товете за периодични тех­нически прег­леди на ППС. Според него така дър­жавата се отказва от своите присъщи и кон­т­ролни фун­к­ции и отговор­ности и ги прех­върля на час­тни субекти. “За пореден път управ­ляващите се опит­ват да  ни убедят, че един час­тен субект може в общес­т­вен интерес успешно да кон­т­ролира друг час­тен субект. Същото се опит­ват да нап­равят и с регис­т­рацията на ППС-та — тя да бъде прех­вър­лена на специални пун­к­тове. С така написаните тек­с­тове обаче не отпада необ­ходимостта след извър­ш­ването на такава иден­тификация да бъде посетен и КАТ“, каза още Димитър Дан­чев.

България

Икономика

Култура

Новият филм на Теодор Ушев “φ1.618“ тръгва премиерно през есента

Антиутопията “φ1.618“, дело на аниматора, илюс­т­ратор и режисьор Теодор Ушев, ще излезе премиерно на 25 ноем­ври, раз­п­рос­т­ранителите са от “Си…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Суша съсипа царевицата Северозапада

Суша съсипа царевицата Северозапада

Високите тем­ператури и лип­сата на валежи със стопан­ско значение в рав­нин­ните части на Северозападна Бъл­гария причиняват сериозни щети на сто…

Прочети още:

Loading...