Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 193, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) КЗП: Никой не може да ви задължи да плащате в комплект за чадър и шезлонг на плажа

КЗП: Никой не може да ви задължи да плащате в комплект за чадър и шезлонг на плажа

КЗП: Никой не може да ви задължи да плащате в комплект за чадър и шезлонг на плажа

Гражданите да не се колебаят, а да подават сигнали за нарушения, категоричен е шефът на комисията

Няма пот­ребител, който да не може да стане жер­тва на нелоялна тър­гов­ска прак­тика. От друга страна, не може да се каже, че всички тър­говци у нас са нелоялни. Големият въп­рос е свър­зан с това в качес­т­вото си на пот­ребители да реагираме тогава, когато сме пос­тавени в ситуация на жер­тви на нелоялна прак­тика, заяви пред­седателят на Комисията за защита на пот­ребителите (КЗП) Димитър Мар­гаритов по БНР за инфор­мацион­ната кам­пания на инс­титуцията „Най-важното за пот­ребителите през лятото”, съоб­щиха от прес­цен­търа на КЗП. В анкета на БНР граж­даните споделят, че подобна инициатива ще доведе до това да знаят повече за правата си, към кого да се обър­нат при проб­лем, а в много случаи споровете ще станат излишни. Те раз­казаха за някои пот­ребител­ски казуси, с които са се сблъс­к­вали при покупки на стоки или пол­з­ване на услуги, но не на имали дос­татъчно смелост да отс­тояват правата си или пък не са били убедени как точно да реагират в кон­к­рет­ната ситуация. Преди като че ли повече хора си мис­леха, че не е удобно да се реагира, че това няма да доведе до никакви пос­ледици за нелоял­ния тър­говец. Но истината е друга. Когато реагираме, първо – има много по-голям шанс да въз­с­тановим накър­нените си пот­ребител­ски права. И второ — никак не е за под­ценяване фак­тът, че това дейс­тва рес­пек­тиращо на самите тър­говци, които раз­бират, че този път „номерът им не е минал” и се замис­лят дали в бъдеще би тряб­вало да пос­тъп­ват по този начин, комен­тира Мар­гаритов. Това трябва да бъде основ­ният механизъм на пот­ребител­ско поведение – активна позиция и когато не можем да се справим сами, да тър­сим съдейс­т­вието на инс­титуциите, в това число и на нашата Комисия, добави той. Пред­седателят на КЗП насърчи пот­ребителите към бързи реак­ции при нарушаване на правата им, тъй като това ще поз­воли бър­зата намеса и на кон­т­рол­ния орган, което пък ще улесни установяването на обек­тив­ните обс­тоятел­с­тва по случая, кон­с­татирането на нарушенията и налагането на сан­к­ции за тях. Но дори и при установяване на тър­гов­ски трик при мар­кирането на цената на касата нап­ример и забелязан впос­лед­с­т­вие, също има механизъм пот­ребителите да бъдат защитени и в кон­к­рет­ния случай да получат парите си обратно. Друг акцент в кон­т­рол­ната дей­ност са нелоял­ните прак­тики. Мар­гаритов припомни, че Комисията има няколко произ­насяния за нелоялни прак­тики и сан­к­ции при установени случаи на пред­лагане в ком­п­лект на плажни атрибути – чадър и шез­лонг. Не може никой да бъде принуж­даван да си купува нещо, което не му трябва, категоричен бе шефът на КЗП.

България

Икономика

Loading...

Култура

17 -то издание на фестивала „Малешево пее и танцува“

Повече от две хиляди учас­т­ници от страната и чуж­бина излизат на сцената на седем­надесетото издание на „Малешево пее и тан­цува“, каза за БТА

Прочети още:

Loading...

Спорт

Наш борец за седми път на световния връх

Наш борец за седми път на световния връх

България до момента с пет медала от първенството на планетата за ветерани

Ремзи Осман стана световен шам­пион за ветерани за седми път. На пър…

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Москва: “Немислимо“ е Русия да бъде изключена от разследването на течовете от “Северен поток“

Спецчастите на Киев под ръководството на британци готвят щурм на Запорожката АЕЦ

Рус­кото минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи заяви вчера, че е не…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...