Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) 600 незаети места за учители в София, 300 – в Пловдив

600 незаети места за учители в София, 300 – в Пловдив

600 незаети места за учители в София, 300 – в Пловдив

Най-много се търсят начални учители, местата постепенно ще се заемат, успокоява шефката на столичния просветен инспекторат Ваня Кастрева

Преди старта на учеб­ната година се тър­сят педагози по раз­лични учебни пред­мети. В София броят на незаетите места е най-голям – около 600, но всеки ден намалява. 

“И това е естес­т­вен процес, защото част от моите колеги излизат от сис­темата. Това е време, в което дирек­торите имат ангажимента да обез­печат провеж­дането на учеб­ните занятия, но на фона на София е абсолютно в рам­ките на допус­тимото”, заяви в ефира на “Събуди се“ по Нова телевизия начал­никът на РУО-София Ваня Кас­т­рева. 

Потокът от желаещи да уст­роят живота си в столицата, е пред­пос­тавка за по-голямото тър­сене на педагогически специалисти. В София обаче и кан­дидат­с­т­ващите за една позиция са повече. 

В пос­лед­ните години се тър­сят най-много начални учители и това е във връзка с реализиране на политиката за целод­невна организация на учеб­ния ден в начален етап. Тър­сят се и дет­ски учители”, допълни тя. 

В Плов­див близо 300 места в училища и дет­ски градини са свободни. В статис­тиката попада и Професионал­ната гим­назия по хранителни тех­нологии и тех­ника. 

Имаме обявени свободни места по бъл­гар­ски, нем­ски език, музика, изоб­разително изкус­тво физическо и лаборант”, поясни дирек­торът на ПГХТТ — Плов­див: Люд­мила Ган­чева. 

Пред­вид спецификата се оказва, че да намериш лаборант, който да работи с деца — не е лесна задача. 

Специал­нос­тите в нашето училище са свър­зани с изк­лючително много лабораторни упраж­нения, изс­лед­ване на храни и напитки и съот­ветно лаборанта под­готвя и съдейс­тва на учениците за тях­ното провеж­дане”, каза още Ган­чева. 

От години, най-сериозният недос­тиг е на учители по чужди езици, математика и инфор­мационни тех­нологии. 

Това са сферите, в които завър­ш­вайки вис­шето си образование, колегите ми имат въз­мож­ност да намерят раз­лична професионална реализация и отчитайки тези фак­тори и това за София, а и не само за столицата, е един дъл­гос­рочен проб­лем”, смята тя. 

За Варна и Бур­гас не дос­тигат общо около 230 учители. 

През 2020 година правител­с­т­вото ще отпусне още 360 милиона за учител­ски зап­лати. Така до 2021 година въз­наг­раж­дението трябва да стане двойно. 

Въз­наг­раж­дението в никакъв случай не мога да кажа, че е водещо, защото ти първо трябва да притежаваш професионални знания, умения и ком­петен­т­ности и много лични качес­тва, воден от любовта към децата, за да избереш тази професия. Естес­т­вено в този материален свят не можем да пренеб­рег­нем и това, какво е въз­наг­раж­дението”, смята Кас­т­рева

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...