Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Социалист: 700 сим карти е плащала Община Стражица при кметица от ГЕРБ

Социалист: 700 сим карти е плащала Община Стражица при кметица от ГЕРБ

Социалист: 700 сим карти е плащала Община Стражица при кметица от ГЕРБ

“Внесени са сиг­нали в прокуратурата и в КПКОНПИ за имот­ното със­тояние на Детелина Борисова“, пот­върди народ­ният пред­с­тавител от ПГ на “БСП за Бъл­гария“ Явор Божан­ков. Преди месец на прес­кон­ферен­ция той обяви, че имот­ното със­тояние на бив­шия кмет на община Стражица се увеличава след като тя заема кмет­с­кия пост. Към сиг­налите са приложени и данни за това, както и извадки от пуб­лични регис­три

Пуб­лич­ните инс­титуции ще трябва да дадат отговор на въп­росите за произ­хода на сред­с­т­вата, с които са закупувани въп­рос­ните имоти и движима соб­с­т­веност. Наред с това се очак­ват отговори и дали има кон­ф­ликт на интереси във връзка с изпъл­нението на общес­т­вени поръчки, които фир­мата на брата на Детелина Борисова е изпъл­нявала.

Защо втора година няма движение по двата сиг­нала, подадени от новото ръковод­с­тво на община Стражица?“, пита още Явор Божан­ков. Той припомня случай за изпъл­нение на строително-монтажни работи по изг­раж­дането на под­порна стена при строежа на пътя Мирово-ж.п.гара Асеново-Асеново. Няколко дни преди мес­т­ните избори през 2015 г. е фор­сирано изпъл­нението на този обект за над 200 000 лева, а според сиг­нал на сегаш­ното общин­ско ръковод­с­тво той е изпъл­нен без изис­куемите строителни книжа. Сиг­налът е подаден на 15 фев­руари 2016 г. и до момента няма резул­тат.

Ощетена ли е общината със закупуването на СИМ карти, пита още Божан­ков. Около 700 СИМ-карти е плащала по договор общината в периода 20122015 г., по време на ман­дата на Детелина Борисова. Месеч­ните сметки за тях дос­тигат на годишна база до 80 000 лева. За срав­нение до 2011 г. общината е имала между 150 и 180 работещи СИМ-карти, които са изпол­з­вани от общин­с­ката админис­т­рация при сметки от 30 000 до 40 000 лева на година.

Икономика

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Зако…

Прочети още:

Loading...

Култура

Паметник на Никола Манев издигнаха в Чирпан

Чир­пан е домакин на Праз­ници на изкус­т­вата „Никола Манев“. В рам­ките на тър­жес­т­вата на церемония на 22 сеп­тем­ври бе официално отк­рит паметни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Съпер­ниците ще се изп­равят един срещу друг на национал­ния стадион в неделя, 26 сеп­тем­ври, от 16:30 часа.

„Тема Спорт“ провери архивите, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие