Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Сря23092020

Брой 182, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65931 BGN1 GBP = 2.135 BGN1 CHF = 1.81752 BGN
Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП алармира за екологичен проблем при изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-ове

БСП алармира за екологичен проблем при изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-ове

БСП алармира за екологичен проблем при изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-ове

Не може в държавата да царува безхаберието и за благоденствието на един монополист да страдат останалите, категоричен е Таско Ерменков

За екологичен проб­лем при изгаряне на бок­луци в ТЕЦ-ове алар­мират от БСП. Социалис­тите вече внесоха сиг­нал в прокуратурата за монопол на елек­т­роенер­гий­ния пазар на дружес­тва, свър­зани с биз­нес­мена Христо Ковачки. Екологич­ният проб­лем обаче бил още по-сериозен. „Италиан­с­ката дър­жава плаща 200 евро на тон на онези италианци, които събират бок­луците там. Те от своя страна плащат 47 евро на тон този бок­лук да бъде докаран до Бъл­гария и плащат 53 евро на съот­вет­ните фирми в Бъл­гария, които приемат този бок­лук. Нямаме точ­ните данни какви са количес­т­вата, които идват”. Това заяви в предаването „Здравей, Бъл­гария“ по Нова телевизия зам.-председателят на Комисията по енер­гетика в НС Таско Ермен­ков. Той обясни, че вече е бил сезиран няколко пъти от граж­дани от Сливен и Пер­ник, които живеят в близост до топ­лофикациите, че е започ­нало изгарянето на бок­луци, които водят до много силни и неп­риятни миризми.

Да, наис­тина един от начините за утилизиране на битовите отпадъци, е тях­ното изгаряне. Но то не може да бъде универ­сално. Има отпадъци, които трябва да бъдат изгаряни на високи тем­ператури, как­вито са цимен­товите заводи. Ако такива отпадъци се горят в топ­лофикацион­ните цен­т­рали, емисиите, които се получават, са изк­лючително вредни. Като капак дър­жавата плаща преферен­циални цени за това, че уж се изпол­зва биомаса за произ­вод­с­т­вото на енер­гия”, заяви Таско Ермен­ков и  посочи ТЕЦ-овете в Сливен, Пер­ник и Гълъбово.

Депутатът заяви, че на няколко от цен­т­ралите, които се намират на територията на РИОСВ-Стара Загора, им е издадено становище, че не е необ­ходимо да се прави оценка на въз­дейс­т­вието на окол­ната среда.

БСП не е срещу Ковачки, БСП е за вър­ховен­с­т­вото на закона”, заяви Таско Ермен­ков. „Не може в дър­жавата да царува без­хаберието и за благоден­с­т­вието на един човек да страдат останалите”.

Социалис­тът припомни, че четирите работодател­ски организации са подали сиг­нал до КЗК за това, че има прекалена кон­цен­т­рация на пазара на елек­т­роенер­гия.

От КЗК им дадоха един въп­рос­ник с 11 въп­роса. Всъщ­ност им казаха: Вие се жал­вате, сега свър­шете и нашата работа, за да докажете, че това, което ни пишете е истина”, заяви Ермен­ков. Той заяви още: „Когато вдиг­неш цената на елек­т­роенер­гията, повишаваш цените на всичко. Губиш кон­курен­тос­пособ­ност на пазара”.

Запитан за кого отива печал­бата, Ермен­ков заяви: „Най-вероятно за онзи, на когото са му поз­волили така да дейс­тва на пазара, на когото са поз­волили да има гос­под­с­т­ващо положение, който, откакто е на пазара на елек­т­роенер­гия, може да пог­лед­нете статис­тиката – цената на елек­т­роенер­гията на уж независимата енер­гийна борса е по-висока с 50 процента”.

България

Икономика

И българската следа в световния банков скандал FinCEN

И бъл­гар­с­ката следа в светов­ния бан­ков скан­дал FinCEN

Три са бъл­гар­с­ките банки, които фигурират в изтек­лите док­лади на американ­с­ките служби за борба с финан­совите прес­тъп­ления. „Инвес­т­банк“, „Пи…

Прочети още:

Loading...

Култура

„Истории с Ламбо” зак­рива „Сцена на кръс­топът”

В Плов­див със спек­такъла Сцена на кръс­топът” ще бъде зак­рит теат­рал­ният фес­тивал „Сцена на кръстопът”.Това е 24-ото издание на форума, чийто…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Паро Никодимов: Това е играта на ЦСКА!

Леген­дата на ЦСКА - Аспарух Никодимов сподели своето мнение за момен­т­ната форма на “чер­вените“. Според него “чер­вените“ са зас­лужавали да по…

Прочети още:

Loading...

Свят

Ресторанти, барове и кръчми в Англия затварят по-рано

Рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия зат­варят по-рано

Ердоган очаква Турция да разработи своя ваксина срещу коронавируса.

Всички рес­торанти, барове и кръчми в Анг­лия ще зат­варят вече по-рано, в р…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...