Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 188, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП алармира за екологичен проблем при изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-ове

БСП алармира за екологичен проблем при изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-ове

БСП алармира за екологичен проблем при изгаряне на отпадъци в ТЕЦ-ове

Не може в държавата да царува безхаберието и за благоденствието на един монополист да страдат останалите, категоричен е Таско Ерменков

За екологичен проб­лем при изгаряне на бок­луци в ТЕЦ-ове алар­мират от БСП. Социалис­тите вече внесоха сиг­нал в прокуратурата за монопол на елек­т­роенер­гий­ния пазар на дружес­тва, свър­зани с биз­нес­мена Христо Ковачки. Екологич­ният проб­лем обаче бил още по-сериозен. „Италиан­с­ката дър­жава плаща 200 евро на тон на онези италианци, които събират бок­луците там. Те от своя страна плащат 47 евро на тон този бок­лук да бъде докаран до Бъл­гария и плащат 53 евро на съот­вет­ните фирми в Бъл­гария, които приемат този бок­лук. Нямаме точ­ните данни какви са количес­т­вата, които идват”. Това заяви в предаването „Здравей, Бъл­гария“ по Нова телевизия зам.-председателят на Комисията по енер­гетика в НС Таско Ермен­ков. Той обясни, че вече е бил сезиран няколко пъти от граж­дани от Сливен и Пер­ник, които живеят в близост до топ­лофикациите, че е започ­нало изгарянето на бок­луци, които водят до много силни и неп­риятни миризми.

Да, наис­тина един от начините за утилизиране на битовите отпадъци, е тях­ното изгаряне. Но то не може да бъде универ­сално. Има отпадъци, които трябва да бъдат изгаряни на високи тем­ператури, как­вито са цимен­товите заводи. Ако такива отпадъци се горят в топ­лофикацион­ните цен­т­рали, емисиите, които се получават, са изк­лючително вредни. Като капак дър­жавата плаща преферен­циални цени за това, че уж се изпол­зва биомаса за произ­вод­с­т­вото на енер­гия”, заяви Таско Ермен­ков и  посочи ТЕЦ-овете в Сливен, Пер­ник и Гълъбово.

Депутатът заяви, че на няколко от цен­т­ралите, които се намират на територията на РИОСВ-Стара Загора, им е издадено становище, че не е необ­ходимо да се прави оценка на въз­дейс­т­вието на окол­ната среда.

БСП не е срещу Ковачки, БСП е за вър­ховен­с­т­вото на закона”, заяви Таско Ермен­ков. „Не може в дър­жавата да царува без­хаберието и за благоден­с­т­вието на един човек да страдат останалите”.

Социалис­тът припомни, че четирите работодател­ски организации са подали сиг­нал до КЗК за това, че има прекалена кон­цен­т­рация на пазара на елек­т­роенер­гия.

От КЗК им дадоха един въп­рос­ник с 11 въп­роса. Всъщ­ност им казаха: Вие се жал­вате, сега свър­шете и нашата работа, за да докажете, че това, което ни пишете е истина”, заяви Ермен­ков. Той заяви още: „Когато вдиг­неш цената на елек­т­роенер­гията, повишаваш цените на всичко. Губиш кон­курен­тос­пособ­ност на пазара”.

Запитан за кого отива печал­бата, Ермен­ков заяви: „Най-вероятно за онзи, на когото са му поз­волили така да дейс­тва на пазара, на когото са поз­волили да има гос­под­с­т­ващо положение, който, откакто е на пазара на елек­т­роенер­гия, може да пог­лед­нете статис­тиката – цената на елек­т­роенер­гията на уж независимата енер­гийна борса е по-висока с 50 процента”.

Икономика

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Нови бандероли за алкохола и цигарите

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бан­дерол от 1 януари 2022 г. В съот­вет­с­т­вие с чл. 64, ал. 6 от Зако…

Прочети още:

Loading...

Култура

Паметник на Никола Манев издигнаха в Чирпан

Чир­пан е домакин на Праз­ници на изкус­т­вата „Никола Манев“. В рам­ките на тър­жес­т­вата на церемония на 22 сеп­тем­ври бе официално отк­рит паметни…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Пълен паритет във Вечното дерби след мачове за Купата

Съпер­ниците ще се изп­равят един срещу друг на национал­ния стадион в неделя, 26 сеп­тем­ври, от 16:30 часа.

„Тема Спорт“ провери архивите, з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие