Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 157, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Никола Филчев: Мястото на Иван Костов е в затвора!

Никола Филчев: Мястото на Иван Костов е в затвора!

Никола Филчев: Мястото на Иван Костов е в затвора!

За екс­п­ремиера двуличието е начин на живот, твърди глав­ният прокурор на Репуб­ликата за периода 19992006 г.

“Видях един крадец, заловен на мес­топ­рес­тъп­лението, който гъг­неше, маз­неше се на властта, оправ­даваше се пред финан­совите органи и прокуратурата, че не бил крал, ами само спес­тявал и си управ­лявал добре милионите.“ Това заяви бив­шият главен прокурор Никола Фил­чев в интервю пред БЛИЦ

Бив­шият обвинител №1 описва впечат­ленията си от интер­вюто на бив­шия премиер Иван Кос­тов пред бТВ от втор­ник. В него Кос­тов се оплака, че от НАП го реп­ресират, като проверяват доходите му и са отк­рили несъот­вет­с­т­вия от 400 хиляди лева. 

Според бив­шия премиер изп­ращането на бив­шия шеф на антикоруп­цион­ната комисия (КПКОНПИ) Пламен Геор­гиев за кон­сул във Вален­сия можело да доведе до кон­фузна ситуация като тази с изп­ращането на Никола Фил­чев за пос­ланик в Казах­с­тан от президента Пър­ванов. 

“С това интервю Кос­тов бяга пред вятъра. Ако прокуратурата му пов­диг­нела обвинение, това щяло да е политическа провокация срещу неговата пар­тийка преди изборите, посегател­с­тво срещу демок­рацията и евроат­лан­тичес­ките цен­ности. Нищо ново не е измис­лил. Това го прак­тикува вече чет­върт век. Хващат го да краде, а той скача като ужилен и крещи „Не е по европейски. Да се рефор­мира прокуратурата. Да се измени Кон­с­титуцията. Най-малкото – да се махне лошия главен прокурор,“ комен­тира проф. Фил­чев. 

“Според Кос­тов излиза, че всеки крадец е борец за европейска прокуратура. Така злос­ловеше и продъл­жава да злос­лови той срещу всички главни прокурори, които не му прис­луж­ват, а му тър­сят отговор­ност за краж­бите. Така скача срещу Татар­чев, срещу Фил­чев, срещу Цацаров, а сега и срещу Гешев“, категоричен е бив­шият обвинител №1

“Двуличието е за Кос­тов начин на живот. По същото време когато Кос­тов купува за милиони земя в Доб­ру­джа, жена му, за да покаже, че и тя е пос­т­радала от фалита на КТБ, се оплаква, че взела хляб и мляко в магазина, но нямала пари да ги плати, та се наложило да ги остави в магазина. В същото време кос­товата щерка получава на месец по сто професор­ски зап­лати от КТБ за „кон­сул­тации“ и още тол­кова за „наеми“. Отв­рат“, комен­тира Фил­чев. 

“Виновен съм много пред бъл­гарите. Че не го тик­нах в зат­вора, където му е мяс­тото. Кос­тов изпол­зва цялата дър­жавна власт, с която раз­полагаше като премиер – кон­т­ролираните от него пар­ламент и правител­с­тво, кон­т­ролирания съд чрез кос­товиста Иван Григоров, кон­т­ролираните медии, неог­раничения финан­сов ресурс, чуж­дите посол­с­тва, за да ме злепос­тавя, да ме тор­мози и да избегне наказателна отговор­ност. И той успя – не беше осъден. Жена му беше съдена за неп­лащане на данъци, но съдът на кос­товиста Григоров я оправда“, добави още бив­шият главен прокурор. 

Кос­тов е виновен за това, че раз­сипа Бъл­гария, категоричен е Фил­чев. 

“Що се отнася до идеите на Кос­тов за прехода, те претър­пяха пълен крах. Либерализ­мът в глобал­ния свят се провали. Особено в икономиката. Икономичес­кият либерализъм на Кос­тов се свежда до това – всичко се решава от пазар­ната анар­хия, т.е. от само себе си. Няма нужда от никакви правила. По този прин­ципен въп­рос Кос­тов дъл­боко греши, ако изобщо го е въл­нувал. Това е основ­ният въп­рос за съот­ношението между правила (ред) и свобода в общес­т­вото. Без дър­жава, без дър­жавна соб­с­т­веност, без дър­жавна регулация не може да има успешна, добре раз­виваща се дър­жава. Китай е най-яркият пример за това“, комен­тира Фил­чев. 

При Кос­тов ни казаха ясно: „Прокуратурата да се занимава с джеб­чийс­ките кражби и да не рови в приватизацията. Иначе ще я превърна в аген­ция към Минис­тер­с­кия съвет“, припомня Фил­чев. 

“И опита, но не успя. Къде бяха тогава днеш­ните борци за раз­деление на влас­тите, за независима съдебна власт? Къде бяха тогава независимите медии? Днес прокуратурата пос­тоянно вика пред­с­тавители на управ­ляващите на раз­пити, пов­дига им обвинения и ги предава на съд. Някои са дори осъдени. И как реагира премиерът Борисов? Отнася се с уважение към решенията на прокуратурата и съда, а не ги оспорва. Макар че едва ли са му приятни всич­ките решения. Впрочем той се отнасяше с рес­пект към съда и прокуратурата и тогава, преди двай­сетина години. Ако сега управ­ляващите си поз­волят да реагират както тогава Кос­тов, ако четат дек­ларации срещу прокуратурата по телевизията и зап­лаш­ват съдеб­ната власт, днес те едва ли ще оцелеят. Но тогава това беше въз­можно“, комен­тира бив­шият главен прокурор. 

Кос­тов и неговите хора се страхуват от Иван Гешев и затова не искат той да стане главен прокурор, категоричен е Фил­чев. 

“Когато кажем „Гешев“, кос­товис­тите чуват „зат­вор“. Затова тол­кова се страхуват

от Иван Гешев и водят неис­това борба с всякакви сред­с­тва срещу избирането му. За да пос­тиг­нат тази цел те са готови на всичко, включително и да дес­табилизират дър­жавата. Иначе ги чака зат­вор. Няма да успеят. Г-н Гешев притежава необ­ходимите качес­тва, за да изпъл­нява задъл­женията си. Иначе бележки по неговата кон­цеп­ция може да се нап­равят, но това няма решаващо значение“, завър­шва бив­шият главен прокурор Никола Фил­чев.

КАРЕ:

Богомил Бонев: Той е перач на крадени пари, и си личи от километри

Бив­шият минис­тър на вът­реш­ните работи Богомил Бонев атакува във фейс­бук бив­шия премиер Иван Кос­тов след учас­тието му в сут­реш­ния блок на БТВ. В пуб­ликацията Бонев засяга теми, свър­зани с управ­лението на СДС от 1999 г. до 2001 г. и миналото на дес­ницата.

В предаването “Тази сут­рин“ министър-председателят от 1997 до 2001 г. Иван Кос­тов каза, че прокуратурата готви провокация срещу него чрез НАП. “Проверка на НАП установи, че мои и на съп­ругата ми 400 хиляди лева не са наши“, оплака се в национал­ния ефир Кос­тов. Точно тези негови думи предиз­викаха гнева на Бонев.

“Половин милион може да се изтегли от семейс­тво пен­сионери само при след­ните условия: 

Ако бан­керът им дължи наз­начаването си, ако депозират на тайна сметка същата сума с лих­вите и, ако не плащат никакви вноски. Да се удов­лет­вори бан­ката от депозита“, написа в социал­ната мрежа Богомил Бонев.

“Това се нарича пране на пари, уважаеми другарю доцент по политикономия на социализма“, продъл­жава Бонев, припом­няйки биог­рафията на Кос­тов преди 1989 г.

Пуб­ликацията продъл­жава така:

“Същото като да издър­жаш една пар­тия 10 години, която не е помирисала власт, да хар­чиш за струк­тури и избори, да отчетеш в Смет­ната палата най-голям брой дарители на сумата от 5 хиляди лв. На които ти си раз­давал парите за дарения, та да ги изпереш. Най-голям брой дарители, повече от дарителите на пар­тията, която е на власт. 

И нак­рая Елена да ти каже: 

- Айде стига с това ДСБ, че не останаха пари за децата. 

Перач на крадени пари си, доценте. И си личи от километри!“.

България

Икономика

Култура

Спорт

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

Саша Илич посочи 6 ключа към успеха срещу “Базел“

“Съперникът ни е в криза на резултатите, но не и на играта“, посочи треньорът на “ЦСКА-София“

Шест важни фак­тора могат да донесат победата на…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие