Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 237, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало България (2) Никола Филчев: Мястото на Иван Костов е в затвора!

Никола Филчев: Мястото на Иван Костов е в затвора!

Никола Филчев: Мястото на Иван Костов е в затвора!

За екс­п­ремиера двуличието е начин на живот, твърди глав­ният прокурор на Репуб­ликата за периода 19992006 г.

“Видях един крадец, заловен на мес­топ­рес­тъп­лението, който гъг­неше, маз­неше се на властта, оправ­даваше се пред финан­совите органи и прокуратурата, че не бил крал, ами само спес­тявал и си управ­лявал добре милионите.“ Това заяви бив­шият главен прокурор Никола Фил­чев в интервю пред БЛИЦ

Бив­шият обвинител №1 описва впечат­ленията си от интер­вюто на бив­шия премиер Иван Кос­тов пред бТВ от втор­ник. В него Кос­тов се оплака, че от НАП го реп­ресират, като проверяват доходите му и са отк­рили несъот­вет­с­т­вия от 400 хиляди лева. 

Според бив­шия премиер изп­ращането на бив­шия шеф на антикоруп­цион­ната комисия (КПКОНПИ) Пламен Геор­гиев за кон­сул във Вален­сия можело да доведе до кон­фузна ситуация като тази с изп­ращането на Никола Фил­чев за пос­ланик в Казах­с­тан от президента Пър­ванов. 

“С това интервю Кос­тов бяга пред вятъра. Ако прокуратурата му пов­диг­нела обвинение, това щяло да е политическа провокация срещу неговата пар­тийка преди изборите, посегател­с­тво срещу демок­рацията и евроат­лан­тичес­ките цен­ности. Нищо ново не е измис­лил. Това го прак­тикува вече чет­върт век. Хващат го да краде, а той скача като ужилен и крещи „Не е по европейски. Да се рефор­мира прокуратурата. Да се измени Кон­с­титуцията. Най-малкото – да се махне лошия главен прокурор,“ комен­тира проф. Фил­чев. 

“Според Кос­тов излиза, че всеки крадец е борец за европейска прокуратура. Така злос­ловеше и продъл­жава да злос­лови той срещу всички главни прокурори, които не му прис­луж­ват, а му тър­сят отговор­ност за краж­бите. Така скача срещу Татар­чев, срещу Фил­чев, срещу Цацаров, а сега и срещу Гешев“, категоричен е бив­шият обвинител №1

“Двуличието е за Кос­тов начин на живот. По същото време когато Кос­тов купува за милиони земя в Доб­ру­джа, жена му, за да покаже, че и тя е пос­т­радала от фалита на КТБ, се оплаква, че взела хляб и мляко в магазина, но нямала пари да ги плати, та се наложило да ги остави в магазина. В същото време кос­товата щерка получава на месец по сто професор­ски зап­лати от КТБ за „кон­сул­тации“ и още тол­кова за „наеми“. Отв­рат“, комен­тира Фил­чев. 

“Виновен съм много пред бъл­гарите. Че не го тик­нах в зат­вора, където му е мяс­тото. Кос­тов изпол­зва цялата дър­жавна власт, с която раз­полагаше като премиер – кон­т­ролираните от него пар­ламент и правител­с­тво, кон­т­ролирания съд чрез кос­товиста Иван Григоров, кон­т­ролираните медии, неог­раничения финан­сов ресурс, чуж­дите посол­с­тва, за да ме злепос­тавя, да ме тор­мози и да избегне наказателна отговор­ност. И той успя – не беше осъден. Жена му беше съдена за неп­лащане на данъци, но съдът на кос­товиста Григоров я оправда“, добави още бив­шият главен прокурор. 

Кос­тов е виновен за това, че раз­сипа Бъл­гария, категоричен е Фил­чев. 

“Що се отнася до идеите на Кос­тов за прехода, те претър­пяха пълен крах. Либерализ­мът в глобал­ния свят се провали. Особено в икономиката. Икономичес­кият либерализъм на Кос­тов се свежда до това – всичко се решава от пазар­ната анар­хия, т.е. от само себе си. Няма нужда от никакви правила. По този прин­ципен въп­рос Кос­тов дъл­боко греши, ако изобщо го е въл­нувал. Това е основ­ният въп­рос за съот­ношението между правила (ред) и свобода в общес­т­вото. Без дър­жава, без дър­жавна соб­с­т­веност, без дър­жавна регулация не може да има успешна, добре раз­виваща се дър­жава. Китай е най-яркият пример за това“, комен­тира Фил­чев. 

При Кос­тов ни казаха ясно: „Прокуратурата да се занимава с джеб­чийс­ките кражби и да не рови в приватизацията. Иначе ще я превърна в аген­ция към Минис­тер­с­кия съвет“, припомня Фил­чев. 

“И опита, но не успя. Къде бяха тогава днеш­ните борци за раз­деление на влас­тите, за независима съдебна власт? Къде бяха тогава независимите медии? Днес прокуратурата пос­тоянно вика пред­с­тавители на управ­ляващите на раз­пити, пов­дига им обвинения и ги предава на съд. Някои са дори осъдени. И как реагира премиерът Борисов? Отнася се с уважение към решенията на прокуратурата и съда, а не ги оспорва. Макар че едва ли са му приятни всич­ките решения. Впрочем той се отнасяше с рес­пект към съда и прокуратурата и тогава, преди двай­сетина години. Ако сега управ­ляващите си поз­волят да реагират както тогава Кос­тов, ако четат дек­ларации срещу прокуратурата по телевизията и зап­лаш­ват съдеб­ната власт, днес те едва ли ще оцелеят. Но тогава това беше въз­можно“, комен­тира бив­шият главен прокурор. 

Кос­тов и неговите хора се страхуват от Иван Гешев и затова не искат той да стане главен прокурор, категоричен е Фил­чев. 

“Когато кажем „Гешев“, кос­товис­тите чуват „зат­вор“. Затова тол­кова се страхуват

от Иван Гешев и водят неис­това борба с всякакви сред­с­тва срещу избирането му. За да пос­тиг­нат тази цел те са готови на всичко, включително и да дес­табилизират дър­жавата. Иначе ги чака зат­вор. Няма да успеят. Г-н Гешев притежава необ­ходимите качес­тва, за да изпъл­нява задъл­женията си. Иначе бележки по неговата кон­цеп­ция може да се нап­равят, но това няма решаващо значение“, завър­шва бив­шият главен прокурор Никола Фил­чев.

КАРЕ:

Богомил Бонев: Той е перач на крадени пари, и си личи от километри

Бив­шият минис­тър на вът­реш­ните работи Богомил Бонев атакува във фейс­бук бив­шия премиер Иван Кос­тов след учас­тието му в сут­реш­ния блок на БТВ. В пуб­ликацията Бонев засяга теми, свър­зани с управ­лението на СДС от 1999 г. до 2001 г. и миналото на дес­ницата.

В предаването “Тази сут­рин“ министър-председателят от 1997 до 2001 г. Иван Кос­тов каза, че прокуратурата готви провокация срещу него чрез НАП. “Проверка на НАП установи, че мои и на съп­ругата ми 400 хиляди лева не са наши“, оплака се в национал­ния ефир Кос­тов. Точно тези негови думи предиз­викаха гнева на Бонев.

“Половин милион може да се изтегли от семейс­тво пен­сионери само при след­ните условия: 

Ако бан­керът им дължи наз­начаването си, ако депозират на тайна сметка същата сума с лих­вите и, ако не плащат никакви вноски. Да се удов­лет­вори бан­ката от депозита“, написа в социал­ната мрежа Богомил Бонев.

“Това се нарича пране на пари, уважаеми другарю доцент по политикономия на социализма“, продъл­жава Бонев, припом­няйки биог­рафията на Кос­тов преди 1989 г.

Пуб­ликацията продъл­жава така:

“Същото като да издър­жаш една пар­тия 10 години, която не е помирисала власт, да хар­чиш за струк­тури и избори, да отчетеш в Смет­ната палата най-голям брой дарители на сумата от 5 хиляди лв. На които ти си раз­давал парите за дарения, та да ги изпереш. Най-голям брой дарители, повече от дарителите на пар­тията, която е на власт. 

И нак­рая Елена да ти каже: 

- Айде стига с това ДСБ, че не останаха пари за децата. 

Перач на крадени пари си, доценте. И си личи от километри!“.

България

Икономика

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Икономиката ни се забави през третото тримесечие на тази година

Засега няма нито една прогноза от международна или места институция, която да предвижда каквато и да е рецесия за страната ни

Национал­ната ст…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие