Прогноза: Очаква ни топъл септември с малко валежи

Прогноза: Очаква ни топъл септември с малко валежи

Месец сеп­тем­ври ще започне със слън­чево време и мак­симални тем­ператури между 31° и 36°. Такава е прог­нозата за времето в началото на след­ващия месец според синоп­тика Красимир Стоев от Национал­ния инс­титут по метеорология и хид­рология (НИМХ).

В началото на месец сеп­тем­ври Слън­цето в София изг­рява в 6 ч. и 51 мин. и залязва в 20 ч. и 02 мин. Продъл­жител­ността на деня е 13 ч. и 11 мин.

В края на месеца Слън­цето изг­рява в 7 ч. и 22 мин. и залязва в 19 ч. и 11 мин. Продъл­жител­ността на деня е 11 ч. и 49 мин.

На 23 сеп­тем­ври в 10 ч. и 50 мин. нас­тъпва есен­ното рав­ноден­с­т­вие и започва аст­рономичес­ката есен. 

Макар и рядко в някои години валежите превишават некол­кок­ратно месеч­ните норми. Обик­новено облач­ните дни са от 2 до 6, а тези с валеж – около 4. Измер­вани са изк­лючително високи тем­ператури – около 40°, но през втората половина от месеца има условия за слани във високите полета.

Тази година през сеп­тем­ври се очаква сред­ните месечни тем­ператури да бъдат около и над нор­мата, която за рав­нините е между 18° и 21°, за високите полета – между 15° и 17°, а за планините – между 3° и 8°. Най-високите тем­ператури през сеп­тем­ври ще бъдат между 31° и 36°, а най-ниските – между 2° и 7°.

Месеч­ната сума на валежите ще бъде около и под нор­мата, която за рав­нините е между 30 и 50 л/кв.м, а за планин­с­ките и прип­ланин­с­ките райони – от 50 до 80 л/кв.м. 

През пър­вите няколко дни от сеп­тем­ври ще е предимно слън­чево и в по-голямата част от страната горещо с мак­симални тем­ператури между 31° и 36°. Към средата на пър­вото десет­д­невие от северозапад на югоиз­ток ще премине слабо изразено атмос­ферно смущение и на отделни места ще превали крат­кот­раен дъжд. През втората половина от периода тем­пературите относително ще се понижат, но отново ще са по-високи от обичай­ните. Ще преоб­ладава слън­чево време с временни увеличения на облач­ността. В края на десет­д­невието облач­ността ще се увеличи и на места ще превали дъжд. 

През повечето дни от второто десет­д­невие тем­пературите ще бъдат близки до обичай­ните, а времето ще е спокойно и предимно слън­чево. Вероят­ност за преминаване на атмос­ферни смущения с превалявания има около 1415-и и около 18-и сеп­тем­ври, когато и тем­пературите относително ще се понижат. 

През третото десет­д­невие тем­пературите бавно ще се понижават. През повечето дни от периода ще е относително сухо и спокойно. Вероят­ност за преминаване на атмос­ферни смущения с валежи има около 22-и, 26-и и в края на месеца.