Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет04122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Корнелия Нинова в Русе: Пенчо Милков ще бъде честен и отдаден на общината кмет

Корнелия Нинова в Русе: Пенчо Милков ще бъде честен и отдаден на общината кмет

Корнелия Нинова в Русе: Пенчо Милков ще бъде честен и отдаден на общината кмет

Лидерката на БСП подчерта, че социалистите ще работят града да е икономически център на Североизтока

Общин­с­ката кон­ферен­ция на БСП утвърди като кандидат-кмет на града народ­ният пред­с­тавител от левицата Пенчо Мил­ков. Като основен приоритет в своята плат­форма за управ­ление на Русе, народ­ният пред­с­тавител пос­тави акцент върху необ­ходимостта от активна екологична политика за града в две нап­рав­ления: активно противопос­тавяне с всички законови въз­мож­ности на замър­сителите, тър­сещи преди всичко свой соб­с­т­вен крат­кос­рочен интерес за сметка на русенци и със­редоточаване върху изг­раж­дане и под­дър­жане на масирани зелени сис­теми, за да се въз­върне мяс­тото на Русе като един от най-зелените градове в Бъл­гария. Мил­ков уточни, че той и екипът му ще под­к­репят всяка инициатива на граж­даните за залесяване и подоб­ряване на жиз­нената среда.

В прог­рамата си депутатът изтъкна някои основни приоритети, които ще бъдат заложени в стратегията за управ­ление:

- Под­помагане на стар­тиращите ком­пании в града;

- Помощ за семейс­т­вата в родител­с­т­вото;

- Под­к­репа за микро семей­ните тър­гов­ски дружес­тва;

- Повишаване на сигур­ността и опаз­ването на общес­т­вения ред в града;

- Осигуряване на нови тран­с­пор­тни сред­с­тва на общин­с­кия град­ски тран­с­порт;

- Русе ще работи като проак­тивен, нас­той­чив, гос­топ­риемен град за прив­личане на специалисти и тех­ните семейс­тва от други градове и дър­жави;

- Подоб­ряване на дос­тъп­ността в средата за хора с увреж­дания;

- Под­к­репа за всички нива на образованието в Русе;

- Под­к­репа за здравеопаз­ването;

- Раз­витие на Русе в духовно и кул­турно отношение за пос­тигане на социално значими цели.

Мил­ков комен­тира, че е против агресив­ното политическо противопос­тавяне и не толерира прин­ципа и делението– или си с нас, или си против нас, както и политичес­кото насилие във всич­ките му форми.

“Уважаеми жур­налисти, мик­рофоните са включени. Тук не е МС, където ви ги изк­люч­ват. На ваше раз­положение сме. Питайте всичко, което ви интересува. няма неудобни въп­роси”. Така лидерът на БСП Кор­нелия Нинова се обърна към жур­налис­тите по време на прес­кон­ферен­ция в Русе, където се провежда кон­ферен­ция на БСП за издигане на кан­дидат за кмет и приемане на листа за съвет­ници. “Нашият кан­дидат е Пенчо Мил­ков. Той ще ни лип­сва в пар­ламента, но русенци ще имат въз­мож­ност да изберат чес­тен, интелиген­тен, млад и енер­гичен кмет”, обяви Нинова. По думите й той не е учас­т­вал в управ­ление, не е раз­п­ределял общес­т­вени поръчки, не е част от зад­кулисието — поч­тен, отдаден на общината професионалист юрист, баща на три прек­расни русен­чета.

На въп­рос как ще комен­тирате думите на Цвета Караян­чева, че Румен Радев е бек­вокал на Кор­нелия Нинова, пред­седателят на БСП заяви: “всеки има право на мнение. Въп­росът е колко тежи то. Нека Цвета Караян­чева, Бойко Борисов или който искате от ГЕРБ, се яви на пряк, мажоритарен избор пред народа. Ако получат под­к­репата на два милиона шей­сет и три хиляди тридесет и двама бъл­гари, кол­кото получи президен­тът Радев, да ги комен­тираме. Сега просто ще е загуба на време”. Нинова продължи, че друго я е раз­т­ревожило вчера от изказ­ването на Караян­чева и от това на Борисов днес:“Какво младо поколение бъл­гари искаме? Те говорят пред младежите на ГЕРБ срещу президента, срещу лидера на опозицията, нахъс­ват ги с агресия и отрицание и нито дума за образование на младите, за заетост, за младите семейс­тва и децата. Обръщам се към тези млади хора: вие сте изб­рали да членувате в пар­тия ГЕРБ. Това е ваше право. Вие сте свободни хора. Но мис­лете как да се решат проб­лемите на вашето поколение. Ето, ние сме в Русе. Стоя до Пенчо Мил­ков — ваш набор, умен, чес­тен, енер­гичен, кан­дидатът ни за кмет. И не обсъж­даме нито Караян­чева, нито Борисов. Чер­таем планове как Русе да стане икономически цен­тър на Североиз­тока и неговите три деца, и на русенци децата да живеят тук добре ”, каза още Нинова.

КАРЕ:

Пенчо Мил­ков пред „Епицен­тър”: Искам трите ми деца да живеят в красив модерен град!

В свое интервю за сайта „Епицен­тър” Пенчо Мил­ков раз­кри основ­ните акценти на своята предиз­борна прог­рама:

• Нашата коалиция не случайно се нарича „Обичаме Русе“ — ще раз­читам на под­к­репата на всички мои съг­раж­дани. Искаме да обединим целия потен­циал на русенци, да протег­нем ръка на можещите хора, не да дейс­т­ваме на прин­ципа „само ние знаем и можем“. 

Русе има нужда от обединяване на силите. Няма да водим кам­пания „против“. В коалицията са „БСП за Бъл­гария“, АБВ, Политическо движение „Социал­демок­рати“, Движение „Бъл­гар­ска пролет“ на Велизар Енчев и Съюз за Отечес­т­вото. 

• Искаме да вър­нем статута, който Русе е имал. Убедени сме, че кмет­с­ката власт трябва да бъде много по-активна. Русе трябва да стане един от най-зелените и чисти градове, да бъде сочен за пример в това отношение. Да превър­нем Русе в прив­лекателен град, защото сега той се обез­людява. Ние неп­рекъс­нато губим население. Смятаме, че може да се пос­тигне това хората да искат да идват да живеят в Русе. Сега не е така. 

• Искаме градът да въз­върне статута си на модерен раз­воен цен­тър. Ние имаме универ­ситет, с раз­войни екипи – този потен­циал сега не се изпол­зва. 

• Русе трябва да бъде дос­тъпен град. В момента средата е „нед­ружелюбна“, особено за хората с увреж­дания. Това трябва да се промени. 

• Смятаме, че когато се каже „Русе“, хората трябва да си пред­с­тавят красив град. Всички знаем, че той е на река Дунав, знаят за без­цен­ните стари сгради, но с годините те се занемаряват. Европейс­ките проекти, които се изпъл­няват, не са качес­т­вени, резул­татът не е красив. Искаме това да се промени. Чис­тотата и сигур­ността на града са нещо много важно за нас!

• Сигур­ност. Градът трябва да е сигурен и спокоен, а не пър­венец в дет­с­ката прес­тъп­ност, както неот­давна го определи вът­реш­ният минис­тър. Имаме идеи как да изпол­з­ваме новите тех­нологии, за да нап­равим града си по-сигурен. 

• Убеден съм, че кмет­с­кият екип трябва да бъде модерен, дигитализиран, дос­тъпен в работата си с биз­неса и с граж­даните. Модер­ните тех­нологии могат да нап­равят работата на общината проз­рачна като стък­лена сграда! 

• Основ­ният ни политически опонент, раз­бира се, е ГЕРБ и присъд­руж­ните им пар­тии, с които са в коалиция в Народ­ното съб­рание. ГЕРБ управ­лява града два ман­дата. Ние обаче не искаме да водим със­тезание с пар­тия ГЕРБ, а с модела, по който се управ­лява и дър­жавата, и град Русе. За осем години в Русе да дошли 500 млн. лв. от европейски фон­дове, но нима това промени качес­т­вото на живот и нивото на доходи?! Голяма част от тези еврос­ред­с­тва отиват във фирми, които не са русен­ски. Работ­ниците на Русе избягаха. Сред­ната зап­лата в Русе е с 200 лева по-ниска от сред­ната за страната! 

• В кам­панията обаче трябва да отговорят на въп­росите на хората защо досегаш­ният кмет не беше издиг­нат за трети ман­дат. В Русе в момента са започ­нати еднов­ременно много проекти, улиците са раз­копани, но на ремон­тите почти няма работ­ници. Хората с право не са доволни от темпа и качес­т­вото на ремон­тите.

• Кметът на Русе трябва да бъде със способ­ности, сила и енер­гия на визионер и стратег, а не просто да решава оперативни проб­леми. Сега лип­сва стратегичес­кият пог­лед къде е мяс­тото на Русе. Русе винаги е бил град с национално значение – огромен и силен, в училищата ни са учили ярки лич­ности. А къде сме сега? Въз­в­ръщането на тази гор­дост е наша мисия, защото градът загива! През 2012 г. в Русе са родени 1450 деца, те трябва да са пър­вок­лас­ници на 15 сеп­тем­ври. Но пър­вок­лас­ниците са само 1000. Една трета от децата са заминали някъде с родителите си. 

• Русе е голям и знаков град. Имаме уникал­ната въз­мож­ност да покажем на цялата страна какво значи модерно ляво управ­ление!

 

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...