Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет04122020

Брой 234, Година XXXI

Back Вие сте тук:Начало България (2) Проф. Иван Върляков е изборът на социалистите за Стара Загора

Проф. Иван Върляков е изборът на социалистите за Стара Загора

Проф. Иван Върляков е изборът на социалистите за Стара Загора

Изпъл­нител­ният дирек­тор на РАО „Тракия” и преподавател в Тракийс­кия универ­ситет проф. Иван Вър­ляков бе изб­ран почти единодушно за кан­дидат– кмет на Стара Загора.

Това съоб­щиха от прес­цен­търа на БСП-Стара Загора.

Делегатите на кон­ферен­цията гласуваха проф. Вър­ляков да бъде и водач на лис­тата с 51 общин­ски съвет­ници. Той пред­с­тави своята визия за управ­лението на облас­т­ния град на база събирания опит през 20-те години, пос­ветени на мес­т­ното самоуп­рав­ление в Асоциацията на общините. За него от изк­лючителна важ­ност в общин­с­ката политика е интереса на граж­даните. „Стара Загора е град, който зас­лужава да има избор, а не да бъде управ­ляван години само с един под­ход и по една политическа и икономическа мат­рица. Общин­с­ките съвет­ници и кметът трябва да работят за благото на общината. Задъл­жителен трябва да бъде общес­т­веният договор на кмета и общин­с­ките съвет­ници. Виж­даме, че хората са отв­ратени от управ­лението на ГЕРБ – коруп­ция, админис­т­ративен натиск, липса на дър­жав­ност, не остана сис­тема, която да не е пробита или фун­к­ционирането й да не е свър­зано със скан­дал. Пред­с­тоящите мес­тни избори са реална въз­мож­ност коалиция „БСП за Бъл­гария” да промени управ­лението в община Стара Загора. Искаме общината да стане нашия добре уреден дом.”, каза пред­седателят на БСП Вален­тина Бонева – втора в лис­тата със съвет­ници. Тя пред­с­тави пред общин­с­ката организация задачите за предиз­бор­ната кам­пания на делегатите на 48-та кон­ферен­ция. 

Социалис­тите издиг­наха кан­дидати и за селата Братя Кун­чеви – Николай Стан­чев, Горно Ботево – Георги Геор­гиев, Загоре – Кольо Динев, Змейово – Руси Русинов, Малка Верея – Мария Коева, Оряховица – Вален­тин Ненов, Хан Аспарухово – Илия Иванов. 

Гласувана бе и предиз­бор­ната плат­форма с приоритетите за ман­дат 20192023г.: Стара Загора – цен­тър на модерна икономика, осигуряваща висока заетост и доходи, повече пари за хората и общината, с ефек­тивни мерки срещу демог­раф­с­ката криза, образование, кул­тура и духов­ност.

 

България

Икономика

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Българите ще отделят 25% от месечните си доходи за празнични разходи

Бъл­гарите планират да отделят 25 процента от месеч­ните си доходи или средно по 269 евро на домакин­с­тво за праз­нични раз­ходи по Коледа — това…

Прочети още:

Loading...

Култура

Фестивалът „Златен ритон“ще премине онлайн

25-ото издание на фес­тивала за бъл­гар­ско докумен­тално и анимационно кино „Златен ритон“ ще пред­с­тави онлайн и без­п­латно най-новите филми от …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Волейболистите на България ще играят на Мондиал 2022

Мъж­кият ни национален тим по волей­бол може да се счита за сигурен учас­т­ник на светов­ното пър­вен­с­тво през 2022 година. Това стана ясно, след …

Прочети още:

Loading...

Свят

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

В Москва започват да записват за ваксиниране срещу вируса

Препаратите срещу КОВИД-19 имат феноменални перспективи

От днес на сайта на мос­ков­с­кия кмет и на столич­ната управа започва запис­ване за вакси…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...