Иван Гешев: Ще се конфискуват всички облаги, придобити от престъпната дейност

Ако у някого има усещането, че държавата се е оттеглила, той греши, категоричен е заместник-главният прокурор

“Този случай се вписва в кон­тек­ста за битова прес­тъп­ност. Един от приоритети ни с МВР е противодейс­т­вие с битовата прес­тъп­ност, не само с ало-измамите, случаите в Сотиря или кон­к­рет­ния случай за групи които извър­ш­ват лих­вар­ска дей­ност и рекет. В определени райони където населението е с нисък социален статус има лица, които вие наричате циган­ски барони, а аз ще ги нарека криминални авторитети и това са хора, които нарушават закона, от лих­вар­с­т­вото, през насил­с­т­вени дейс­т­вия, нар­котици и купуване на гласове в определени периоди, когато има избори“. Това заяви зам.-главният прокурор и допълни, че ако у някого е останало усещане, че дър­жавата в някои райони се е оттег­лила, това не е така, но ще се работи още по-усилено.

Припом­няме, че по време на акцията в столич­ния квар­тал “Христо Ботев“ е ударена група, която се занимава с лих­вар­с­тво и насил­с­т­вени дейс­т­вия, като има 8 арес­тувани 

Задъл­жение има за богатите, но и за тези с нисък социален статус, като това да спаз­ват закона. От МВР ще се пос­тараят, ако е имало някакво съм­нение, то с работата да се покаже, че няма значение от социал­ния и икономически статус. 

Гешев под­черта, че става дума за група занимаваща се с лих­вар­с­тво и рекет, като в утреш­ния ден пред­с­тои спец­п­рокуратурата да се прецени срещу колко лица и какви обвинения да бъдат пов­диг­нати. 

Глав­ният сек­ретар Ивайло Иванов допълни, че това е поред­ната група задър­жана заедно със спец­п­рокуратурата, а въп­рос­ната група има данни, че работи от 2015 година. 

Има претър­сени 5 адреса и задър­жани 5 лица, част от които са в род­с­т­вена връзка, три от лицата са криминално проявени. Има данни, че се е занимавала с раз­п­рос­т­ранение на нар­котици, като за момента са намерени малки количес­тва, като работа продъл­жава. 

“Схемата е класическа, тук има хора с нисък социален статус, нуж­даят се от финанси, отпус­кали са финан­сови сред­с­тва с високи лихви, ако не се изп­латят се упраж­нява насилие“, заяви Иванов. 

Гешев допълни, че става въп­рос за стан­дар­тна процедура, като се дават малки суми с огромна лихва, като лицата, които взимат дребни суми, стават като “бели роби“ и задъл­жени до гроб, докато не приберат всичко, което не притежаваш. Колко хора са пос­т­радали тепърва ще се изяс­нява. 

“Времената за свободно фун­к­циониране на такива групи, такива общ­ности, ако не са свър­шили ще свър­шат, дър­жавата, прокурата и МВР са сериозно ангажирани“, заяви Гешев и допълни, че има потен­циал в кратки срокове да бъде прек­ратено и даде за пример акцията в Горна Оряховица за ало-измамите, след което те са намалени с 30 процента след тях­ното задър­жане. 

Гешев допълни, че и други струк­тури като КПКОНПИ ще бъдат ангажирани, за да може да се кон­фис­куват всички облаги, придобити от прес­тъп­ната дей­ност, ще има задъл­жителна проверка от страна на НАП. Той даде за пример пос­лед­ния случай от град Лев­ски, където задър­жаните не са работили един ден в живота си, като ще бъдат сезирани и ДНСК за незаконно строител­с­тво, за да се проверят и палатите, които са пос­т­роени. 

На въп­рос има ли данни за купуване на гласове за момента, Гешев заяви, че по това дело за момента няма такива данни, но припомни, че това са криминални авторитети, които правят всичко от което може да се изкарат пари.