Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 146, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало България (2) БСП: На черната кампания на ГЕРБ ще отговорим с позитивизъм

БСП: На черната кампания на ГЕРБ ще отговорим с позитивизъм

БСП: На черната кампания на ГЕРБ ще отговорим с позитивизъм

Приоритети за левицата през новия пар­ламен­тарен сезон ще бъдат икономика, доходи, вър­ховен­с­тво на закона, обяви лидер­ката на БСП в началото на новия политически сезон

Искаме кам­панията да е позитивна. Предуп­реж­дението на Борисов, че кам­панията ще е подла касае тях, защото виж­дам каква черна и подла кам­пания започ­наха срещу Мая Манолова. Това е техен специалитет. Ще отговорим позитивно и с алтер­натива”. Това заяви пред­седателят на БСП Кор­нелия Нинова в студиото на БТВ.

Напос­ледък ситуацията много ми прилича на предиз­бор­ната ситуация с генерал Радев. Основания за това ми дават дейс­т­вията и думите на Борисов. Първо започна с упреци - и тогава, и сега каз­ваше, че нямаме свой кан­дидат. Това не дава резул­тат. Вчера нап­рави втората стъпка – тогава каз­ваше, че му е помагал като глав­нокоман­д­ващ на ВВС, вчера — колко е помагал на Мая Манолова. Явно е раз­т­ревожен. Борисов е много добре инфор­миран какво става при нас и при тях. В ГЕРБ в момента има вът­решни проб­леми, махат едни кметове, слагат други, паралелни кан­дидатури, раз­деления в струк­тури и т.н”, изтъкна Нинова. „При нас се получава дълго гоненият успех – БСП отваря вет­рилото”, допълни Нинова. Лидерът на левицата уточни, че в много градове кан­дидатите на БСП са авторитетите по места, под­к­репени са широко от БСП, от малки пар­тии и граж­дан­ски обединения. „И по-малки пар­тии виж­дат в нас носител и въз­мож­ност за промяна.Това му е тревогата на Борисов  и затова под­хожда така елемен­тарно”, изтъкна тя.

Нека да е сблъсък на идеи”, призова пред­седателят на БСП. Нинова кон­с­татира, че никоя пар­тия не е излязла с плат­форма по отношение то това какво ще прави в общините – един­с­т­вено БСП, при това още преди месец. Тя попита и

какво ще се случва с общин­с­ките бол­ници, с комунал­ните услуги.

По думите й всичко се раз­дава на кон­цесии, а БСП смята, че общин­ски дружес­тва трябва да ги осъщес­т­вяват. „Какво се прави с аптеч­ното обс­луж­ване по мал­ките места?”, попита още Нинова. „Това ни се говори, а няма прог­рама отс­реща. Пър­вото условие, когато издигаме кан­дидати за кметовете, е да припоз­нават нашите идеи и плат­форма”, комен­тира още пред­седателят на левицата.  

По повод кан­дидатът за кмет на София, Нинова комен­тира: „Град­с­ката организация ще реши за кан­дидатурата за кмет на София на 11 сеп­тем­ври,  на 15-ти Национал­ният съвет ще утвърди решението. На въп­рос за евен­туал­ната под­к­репа за Мая Манолова, Нинова заяви: „Харес­вам работата й, харес­вам я като човек, като депутат беше неуморна. Никога не е имало кон­ф­ликт между мен и Мая, преувеличен е. Един път сме имали раз­лични мнения по една-единствена тема –Истан­бул­с­ката кон­вен­ция. Чувам се с нея. Говорим по законодателни инициативи - тя е активна, внася законодателни пред­ложения от граж­дан­ски организации, но  няма право на законодателна инициатива и сме внасяли ней­ните пред­ложения”.

Пред­седателят на БСП комен­тира и изминалият пленум на левицата и взетите решения: „Мес­т­ната организация в Симитли е под­к­репила сегаш­ния кмет Апос­тол Апос­толов, Национал­ният съвет вчера не го прие. Това беше един­с­т­веното място, където  взех лично отношение. Това противоречи на всички прин­ципи, идеи и прог­рами, всичко, което правим пос­лед­ните 3 години –

борба с един модел на зад­кулисие, кон­т­ролиран вот, от прес­качане на пар­тия в пар­тия - той е кан­дидат на ГЕРБ.

Ние сме заявили общ фронт за промяна на модела и няма как да тръг­нем с ГЕРБ. По-добре сега да загубим една община, но да останем на прин­ципни позиции и да въз­с­тановяваме алтер­нативата

Нинова изтъкна още, че БСП никога не е била раз­делена, а в Национал­ния съвет имат своите противоречия, но струк­турите никога не са били раз­делени – нито идеологически, нито пер­сонални. Надявам се да сме преодолели противоречията. Виж­дам добра мобилизация, енер­гия по места. Това ми дава надежда, че сме успели да обединим пар­тията и да я отворим към по-широка под­к­репа. Пар­тията – това са хилядите членове.

По отношение на думите на Цвета Караян­чева, пред­седателят на БСП изрази мнение, че не само статис­тиката показва огром­ното неравен­с­тво – 90 нови милионери и 2 милиона под прага на бед­ност и не само фак­тите през лятото - за убийс­тва, насилие на деца, горящи сметища, пожар под магис­т­рала Струма, чума по свинете, убийс­тва на животни , но това, по думите й, е оцен­ката и на хората - президен­тът съв­сем нор­мално изразява тази оценка. По повод отношението на БСП с президента, Нинова заяви, че има нор­мална връзка: „Заедно сме правили кам­пания, знам неговите ангажименти, виж­дам, че той ги изпъл­нява”.

По повод противоречията между президента Радев и Борисов, Нинова комен­тира: „Тази битка не е лична. Тя е прин­ципна, те имат раз­лична пред­с­тава за дър­жава, справед­ливост, бед­ност. Този сблъсък е неиз­бежен, той е морален. Борисов си под­хожда по неговия начин – инт­риган­т­ски. Това е неговият начин за правене на политика. Президен­тът Радев никога няма да стигне до това рав­нище на правене на политика и изказ­ване”.

Нинова под­черта, че приоритети за левицата през новия пар­ламен­тарен сезон ще бъдат икономика, доходи, вър­ховен­с­тво на закона.

Кор­нелия Нинова изрази притес­нението си по повод Бюджет 2020: „Сега ще ни изненадат с готов проект, необ­съж­дан от общес­т­вото, по тъмни доби някоя нощ ще се приеме, след 23 месеца всички ще усетят ефекта. Има такива въп­роси, които изис­к­ват съг­ласие: демог­раф­ска катас­т­рофа, помощ за млади семейс­тва, преиз­чис­ляване на пен­сии. Няколко години спорим за чуж­дес­т­ран­ните инвес­тиции. Ние, от друга страна, искаме да пос­тавим въп­роса за бъл­гар­с­кото произ­вод­с­тво. Инвес­тициите понякога зависят от меж­дународна конюк­тура, вън­шни решения, но от соб­с­т­вената ни дър­жава зависи да имаме соб­с­т­вено произ­вод­с­тво. Европа започва да се връща към ролята на дър­жавата в икономиката, здравеопаз­ването, а при нас – ние все още не сме узрели”.

По отношение на пър­вите законоп­роекти, които левицата е внесла в пар­ламента, Нинова заяви: „Пред­лагаме при такива прес­тъп­ления като това в с. Сотиря и убийс­т­вото на жур­налис­т­ката в Русе, при самоп­риз­нание, да не се прилага сък­ратено произ­вод­с­тво, да се прилага лишаване от свобода без право на замяна и да не се намалява автоматично наказанието. Такова нещо същес­т­вуваше през 2009 година, докато БСП управ­ляваше. През 2010, когато дойде правител­с­т­вото на Борисов, те го премах­наха. Нека сега го вър­нем — това очак­ват стотици хора в мал­ките места. Няма значение коя политическа пар­тия го пред­лага”.

Икономика

Култура

Климент Атанасов представя “Брегове“

Климент Атанасов представя “Брегове“ - поредната си колекционерска изложба

Отк­риването е на 28 юли 2021 г. в БХГ “Петко Зад­гор­ски“. С изложба…

Прочети още:

Loading...

Спорт

200 000 лева премия за „сребърната“ Антоанета Костадинова

Олим­пийс­ката вицешам­пионка Антоанета Кос­тадинова ще получи 200 000 лева за второто си място, спечелен в стрел­бата с въз­душен пис­толет от 10

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие