ЕК не потвърждава достоверността на списъка с ресори в новия състав на институцията

ЕК не потвърждава достоверността на списъка с ресори в новия състав на институцията

Мария Габ­риел може да получи ресор „Образование и кул­тура“ в новия със­тав на Европейс­ката комисия, сочи неокон­чателен списък с раз­п­ределението на ресорите на еврокомисарите, който бе пуб­ликуван от редица медии. От Брюк­сел обаче не пот­вър­ж­дават дос­товер­ността на раз­п­рос­т­ранения документ, предуп­реди БНР. Според списъка, който се появи и в медии в Западна Европа, новата пред­седателка на ЕК Урсула фон дер Лайен ще има двама първи замес­т­ници — Франс Тимер­манс, който ще отговаря за климата, и Мар­г­рете Вес­тагер — с ресор „Дигитализация“.

Източ­ници на „Хоризонт“ в Брюк­сел не пот­вър­ж­дават, че това е окон­чател­ното раз­п­ределение на ресорите, комен­тира Епицентър.бг. Същата е тезата и на жур­налиста Светос­лав Тер­зиев, че това е работен вариант, който може да претърпи много промени. Процедурата е в начален етап. Пред­с­тои и препит­ване на тези комисари и няма никаква гаран­ция, че Европар­ламента ще се съг­ласи и ще ги одобри. От кабинета на Урсула фон дер Лайен заявиха за БНР, че не желаят да комен­тират интер­п­ретации по медиите и ще пред­с­тавят окон­чател­ното раз­п­ределение на ресорите във втор­ник. Говорител на нас­тоящия пред­седател на Еврокомисията допълни, че все още нищо не е решено. Мисля, че Бъл­гария няма да бъде много щас­т­лива от това, че комисар­ката Вера Йоурова ще отговаря за вър­ховен­с­т­вото на закона. Точно тя предуп­реди бъл­гар­с­кото правител­с­тво да не се надява, че мониторин­гът над Бъл­гария ще прик­лючи с ман­дата на тази Комисия, припомни още Тер­зиев. Меж­дув­ременно вицеп­резиден­тът Илияна Йотова нап­рави комен­тар в социал­ните мрежи късно снощи. „Образованието и кул­турата са изк­лючително важни, но не са пред­мет на общ­нос­тни политики. Отново големите и ключови ресори са в страните от Западна и Северна Европа“, пише Йотова, според която ресорът „не е най-добрият, който бихме могли да получим“.