Никога повече фашизъм!

Никога повече фашизъм!

Дек­ларация на Национал­ния общeс­т­вен комитет за отбеляз­ване на 75-ата годиш­нина от 9 сеп­тем­ври 1944 г. под пред­седател­с­т­вото на Кор­нелия Нинова, пред­седател на НС на БСП

Ние, бъл­гар­с­ките антифашисти, заявяваме дъл­бокото си въз­мущение относно Дек­ларацията на Минис­тер­с­т­вото на вън­ш­ните работи на Репуб­лика Бъл­гария по повод изложба пос­ветена на 75-тата годиш­нина от освобож­дението на Източна Европа от нацизма.

Този недип­ломатичен и антиис­торически текст е част от реториката на Студената война, на пещер­ния антикомунизъм и русофобията, изолира Бъл­гария от съв­ремен­ния многополюсен свят.

Напълно неп­рием­лив е и назидател­ният тон към рус­кото посол­с­тво и бъл­гар­с­ките антифашисти.

Дек­ларацията на Вън­шно минис­тер­с­тво демон­с­т­рира груба под­мяна на историчес­ките факти, омаловажава под­вига на милионите съвет­ски войни дали живота си за свободата на Европа и света. В нея са нап­равени груби идеологически внушения, че Победата над нацизма е довела Бъл­гария до „откъс­натост от динамиката на раз­витите европейски дър­жави”.

За страна като Бъл­гария помощта на Мос­ква е съд­боносна!

Без зас­тъп­ничес­т­вото на Съвет­с­кия съюз пред съюз­ниците в Антихит­лерис­т­ката коалиция и без бъл­гар­с­ката антифашис­тка съп­ротива, щяхме да бъдем наказани с оряз­ване на територии като съюз­ник на оста Рим-Берлин-Токио. Без­пар­дон­ното отношение към историчес­ката истина поругава паметта на хиляди свидни жер­тви на антифашис­т­ката съп­ротива и на бъл­гар­с­ките войни присъединили се към Чер­вената армия след 9 сеп­тем­ври 1944 г., оневинява прес­тъп­ленията на нацис­тите и тех­ните съюз­ници!

В периода 19441989 г. Съвет­с­кият съюз оказа на Бъл­гария всес­т­ранна помощ за раз­витието на модерна индус­т­рия, земеделие, прос­вета, кул­тура и здравеопаз­ване. Бъл­гария нарас­тна на девет милионна, стана кос­мическа и високотех­нологична нация.

След 30 години десен преход, под прик­ритието на дефор­мирана демок­рация, тези дос­тижения са минало, народ­ното богат­с­тво е раз­г­рабено, социал­ните права са отнети, демог­раф­с­ката криза е ужасяваща.

Но паметта е жива!

И днес бъл­гарите носят в сър­цето си завещания от пред­ците ни стремеж към свобода и социално благоден­с­т­вие и любовта към Русия. Това щеше да е невъз­можно ако Чер­вената армия и рус­кият войн бяха донесли на 9 сеп­тем­ври 1944 г. само „щикове, дик­татура и реп­ресии”!?

Тази народна почит поражда яростта на малоб­рой­ните професионални русофоби и антикомунисти, мотивира позор­ните им опити да реабилитират фашизма за лична изгода.

Опас­ното е, че към подобни опити се включва една дър­жавна инс­титуция. От европейс­ките процеси днес ни отделя не друг, а бъл­гар­с­кото Вън­шно минис­тер­с­тво, което заб­равя, че президен­тите на САЩ, Фран­ция и много други световни лидери ще отидат на 9 май 2020 г. в Мос­ква на „Чер­вения площад” за да се пок­лонят пред под­вига на рус­кия вой­ник и да почетат Победата над фашизма!

Това изис­ква от нас историчес­ката истина, честта и дос­тойн­с­т­вото ни като граж­дани на Репуб­лика Бъл­гария!

Памет­ници на Чер­вената армия има в цяла Европа – те са над 4 хиляди. Към тях инс­титуциите и граж­даните се отнасят цивилизовано, с почит и уважение. Ние, бъл­гарите, сме в дълг пред Памет­ника на Съвет­с­ката армия в София, Памет­ника на Альоша в Плов­див и други монументи, който не се под­дър­жат и пос­тоянно се обругават!

Дек­ларацията на бъл­гар­с­кото Вън­шно минис­тер­с­тво влиза в тежък раз­рез със светов­ното общес­т­веното мнение и вреди на бъл­гар­с­кия национален интерес! В нея се прави опит за под­мяна на историчес­ката истина и за реабилитация на фашизма!

Ние отк­рито и ясно се противопос­тавяме на това и заявяваме:

Никога повече фашизъм!

София, 9 сеп­тем­ври 2019 г.

Национален общес­т­вен комитет за чес­т­ване на 75-тата годиш­нина от 9 сеп­тем­ври 1944 г.:

1. Бъл­гар­ска социалис­тическа пар­тия

2. Бъл­гар­ски антифашис­тки съюз

3. Отечес­т­вен съюз

4. Съюз на ветераните от вой­ните на Бъл­гария

5. Съюз на воееноин­валидите и воен­нопос­т­радалите

6. Меж­дународна фон­дация „Георги Димит­ров”

7. Комунис­тическа пар­тия в Бъл­гария

8. Земедел­ски съюз „Алек­сан­дър Стам­болийски”

9. Пар­тия „Нова Зора”

10. Съюз на офицерите и сер­жан­тите от запаса и резерва

11. Съюз на бъл­гар­с­ките писатели

12. Съюз на бъл­гар­с­ките жур­налисти

13. Славян­ско дружес­тво в Бъл­гария

14. Пар­тия на бъл­гар­с­ките комунисти

15. Форум „България-Русия”

16. Федерация за приятел­с­тво с народите на Русия и ОНД

17. Софийско сдружение на приятелите на Русия „Алек­сан­дър Нев­ски”

18. Национално движение „Русофили”

19. Вес­т­ник „Дума”

20. Вес­т­ник „Земя”

21. Вес­т­ник „ Русия днес-Россия сегодня”

22. Политически клуб „Еког­лас­ност”

23. Политически клуб „Тракия”

24. Общонароден комитет за защита на национал­ните интереси

25. Съюз на пен­сионерите 2004

26. Фон­дация „Устой­чиво раз­витие на Бъл­гария”

27. Демок­ратичен съюз на жените

28. Пар­тия на зелените

29. Бъл­гар­ска земедел­ска пар­тия

30. Движение за радикална промяна „Бъл­гар­ска пролет”

31. Европейска сигур­ност и интег­рация

32. Пар­тия „Подем”

33. Руски културно-информационен цен­тър

34. Сдружение на рус­ките ветерани, живеещи в Бъл­гария

35. Цен­т­рален кооперативен съюз

36. Вър­ховен читалищен съюз

37. Асоциация на училите в СССР и Русия „Най­ден Геров”

38. Пар­тия Бъл­гар­ска левица

39. Движение „23 сеп­тем­ври”

40. Съюз на пат­риотич­ните сили „Защита”

41. Национален съюз на земедел­с­ките кооперации в Бъл­гария

42. Общес­т­вена академия за наука, образование и кул­тура

КАРЕ:

По повод на дек­ларацията на Минис­тер­с­тво на вън­ш­ните работи, която грубо преиначи историчес­ките факти, свър­зани с освобож­дението на Европа от фашизма, бяха пуб­ликувани и други позиции на общес­т­вени организации, сред които от Съюза на бъл­гар­с­ките жур­налисти, от военно патриотични-организации, от мес­тни струк­тури на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия и други.